Αρχική Διάφορα Alpha Bank: Στα 236,6 εκατ. ευρώ το κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων στο...

Alpha Bank: Στα 236,6 εκατ. ευρώ το κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων στο α’ τρίμηνο

Αυξημένο κατά 16,4% εμφανίστηκε το α’ τρίμηνο του 2021 το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων της Alpha Bank,  το οποίο ανήλθε σε Ευρώ 236,6 εκατ., σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της λειτουργικής επίδοσης και της  αύξησης της αποδοτικότητας. ​​​​​​

Όπως ανακοίνωσε η Alpha Bank, η Τράπεζα συνέχισε να στηρίζει την ελληνική οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ύψους Ευρώ 1,1 δισ. το α ́τρίμηνο 2021.
Ανθεκτική παρέμεινε η επίδοση των Εσόδων από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 84,3εκατ.,έναντι Ευρώ 83,8εκατ.το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας.

Οι εισροές καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,3 δισ.σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της υψηλότερου ρυθμού αποταμίευσης των νοικοκυριών.

Κύρια Λειτουργικά αποτελέσματα

To α’ τρίμηνο 2021, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 236,6 εκατ., αυξημένο κατά 16,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της λειτουργικής επίδοσης και της αύξησης της αποδοτικότητας.
Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε Ευρώ 399,6 εκατ., κυρίωςλόγω της σημαντικά υψηλότερης συνεισφοράς του κόστους χρηματοδότησης. Κατά το α’ τρίμηνο 2021, το Καθαρό Έσοδο Τόκων επωφελήθηκε κατά περίπου Ευρώ 36 εκατ. από τηνεφαρμογή του αρνητικού επιτοκίου -1% που χορήγησε η ΕΚΤ λόγω της επίτευξης του στόχου που σχετίζεται με το TLTRO-III για την περίοδοαπό τονΙούνιο2020 έως τον Μάρτιο2021.Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδαμειώθηκαν κατά 5,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε Ευρώ 258,4εκατ., λόγω της μείωσης τόσο των ΔαπανώνΠροσωπικού,όσο και των Γενικών ΔιοικητικώνΕξόδων.Toα’τρίμηνο 2021, τα Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 418,4εκατ., ως αποτέλεσμα Ευρώ 160,1 εκατ.2εκτάκτωνεξόδων περιόδουσχετιζόμενων με έξοδα αναδιάρθρωσηςκαι λοιπώνεκτάκτωνδαπανών.
Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 60,9 εκατ. έναντι Ευρώ 429,7 εκατ. τοδ’ τρίμηνο 2020, κατά το οποίοείχαν επωφεληθεί λόγω της ανταλλαγής μέρους των υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), ως αποτέλεσμα την καταγραφή κερδών ύψους Ευρώ 171 εκατ.καθώς επιπλέον κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκεσε Ευρώ 137,5 εκατ. έναντι Ευρώ 537,1 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσματωνέκτακτων εξόδωντης περιόδουκαθώς και της μείωσηςτων χρηματοοικονομικών εσόδων.
Οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων το α’ τρίμηνο 2021,ανήλθαν σε Ευρώ 390,6 εκατ., εκ των οποίων τα Ευρώ 317 εκατ. σχετίζονται με τις μη οργανικές ενέργειες διαχείρισης των Καθυστερήσεων με την πλειοψηφία να αποδίδεται στην αύξησητης περιμέτρου των συναλλαγών σχετιζόμενων με τοχαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Κύπρο («Project Sky»).
Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 137,5 εκατ. έναντι Ευρώ 537,1 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των έκτακτων εξόδων της περιόδου καθώς και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εσόδων.
Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 60,9 εκατ. έναντι Ευρώ 429,7 εκατ. τοδ’ τρίμηνο 2020, κατά το οποίο είχαν επωφεληθεί λόγω της ανταλλαγής μέρους των υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), ως αποτέλεσμα την καταγραφή κερδών ύψους Ευρώ 171 εκατ. καθώς επιπλέον κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 5,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε Ευρώ 258,4εκατ., λόγω της μείωσης τόσο των Δαπανών Προσωπικού, όσο και των Γενικών Διοικητικών Εξόδων.
To α’ τρίμηνο 2021, τα Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 418,4εκατ., ως αποτέλεσμα Ευρώ 160,1 εκατ. εκτάκτων εξόδων περιόδου σχετιζόμενων με έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπών εκτάκτων δαπανών.

Κεφαλαιακή Eπάρκεια – Ρευστότητα και Διαχείρισητων Καθυστερήσεων

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 18,3%, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1(CET1) ανήλθε σε 16% στο τέλος Μαρτίου 2021.
Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις να ανέρχεται σε 90% στο τέλος Μαρτίου 2021 έναντι 95% το προηγούμενο έτος, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 143%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου.
Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αυξήθηκε σε Ευρώ 12,9 δισ. ΈναντιΕυρώ 3,9 δισ. το α’ τρίμηνο, το οποίο αντιστοιχεί σε 18% του Συνολικού Ενεργητικού, επιτρέποντας τη σημαντική αποκλιμάκωσητου κόστους χρηματοδότησηςως αποτέλεσμα των ευνοϊκότερων όρων χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ, συνεισφέροντας σημαντικά στο Καθαρό Έσοδο Τόκων.
Στο τέλος Μαρτίου 2021, οι Δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και Καθυστερήσεων στην Ελλάδα ανήλθανσε 24%, και13%, αντίστοιχα.
Ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανέρχεται σε 53%, ενώ στην Ελλάδα σε 48%.
Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 87%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων,συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 130%2.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Κ. Χατζηδάκης: Με τον νέο νόμο ενισχύονται οι εργαζόμενοι και η οικονομία

Για μεγάλη μεταρρύθμιση που προσδίδει περισσότερη δύναμη στους εργαζόμενους και επιπλέον ισχύ στην οικονομία, χαρακτηρίζει ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης τον νόμο για την...

Κορωνοϊός: 248 τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα – 14 θανάτοι, 296 διασωληνωμένοι

Στα 248 ανήλθαν τα νέα κρούσματα του κορωνοϊού στο 24ωρο μέχρι τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής σύμφωνα με την ημερήσια ενημέρωση του Εθνικού...

Συμπλοκή ανήλικων στον Κολωνό: Στον εισαγγελέα οι 3 για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις από τις επτά ανήλικες που συμμετείχαν σε αιματηρό επεισόδιο χθες το βράδυ στον Κολωνό. Τα κορίτσια φέρεται να τσακώθηκαν, καθώς υπήρχε ερωτική...

Θεσσαλονίκη: Νέο ολονύχτιο πάρτι στο ΑΠΘ με εκατοντάδες άτομα

Ακόμη ένα πάρτι διοργανώθηκε χθες το βράδυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκατοντάδες νεαροί διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατούσε στο πάρτι...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!