Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, που
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Βασίλειος Θ. Ράπανος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης πραγματοποίησαν τις
κάτωθι ομιλίες:
Ομιλία του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλείου Θ. Ράπανου
“Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank πραγματοποιείται σε μία περίοδο μεγάλης
αβεβαιότητος σε διεθνές επίπεδο, αλλά και θετικών προοπτικών για επάνοδο της Ελληνικής
Οικονομίας σε ρυθμούς κανονικότητος. Το 2016 ήταν ένα έτος κατά το οποίο έλαβαν χώρα σημαντικά
γεγονότα που έχουν επηρεάσει όχι μόνο το γεωπολιτικό πεδίο σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τις
εξελίξεις στην παγκόσμια και στην Ελληνική Οικονομία. Αρκεί να αναφερθούν επιγραμματικά ορισμένα
μόνο από αυτά: το αποτέλεσμα του βρεταννικού δημοψηφίσματος για την έξοδο της Μεγάλης
Βρεταννίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το περιεχόμενο της οικονομικής και της εξωτερικής πολιτικής
του νέου προέδρου των Η.Π.Α., η σταδιακή πολιτική μεταμόρφωση της Τουρκίας, η αύξηση των
τρομοκρατικών ενεργειών στην Ευρώπη, καθώς και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού σε όλες σχεδόν
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον η διασφάλιση της συμμετοχής
της Ελλάδος στη Ζώνη του Ευρώ, με την υλοποίηση του τρίτου Προγράμματος Δημοσιονομικής
Προσαρμογής, αποδεικνύεται, για μία ακόμη φορά, ανθεκτική ασπίδα προστασίας.
Η Ελληνική Οικονομία ευρίσκεται πλέον σε ένα κομβικό σημείο που δημιουργεί την προσδοκία ότι
τελικά θα ευοδωθούν οι θυσίες στις οποίες υπεβλήθησαν οι Έλληνες πολίτες αλλά και θα αποδώσουν
οι σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία επταετία. Τα
επιτεύγματα αυτής της μακράς περιόδου προσαρμογής είναι σημαντικά και δεν πρέπει να
παραγνωρίζονται υπό τη σκιά των αρνητικών επιπτώσεων στα εισοδήματα και στην απασχόληση. Η
ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων και η συνεπής υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών θα
επαναφέρουν την οικονομία σε πορεία διατηρήσιμης αναπτύξεως, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για
τη μείωση της ανεργίας και την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος του δημόσιου χρέους.
Η οικονομική δραστηριότητα το 2016 παρέμεινε στάσιμη, παρά τις αρχικές προβλέψεις για μικρή
ανάκαμψη. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποδοθεί τόσο στην αρνητική επίδραση των φορολογικών
επιβαρύνσεων που εισήχθησαν το 2016 επί της ενεργού ζητήσεως, όσο και στην καθυστέρηση
ολοκληρώσεως τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης αξιολογήσεως. Το γεγονός αυτό αφενός
ανέβαλε την άνοδο της επενδυτικής δαπάνης, καθώς διατήρησε το καθεστώς αβεβαιότητος, αφετέρου
συγκράτησε τον ρυθμό αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου, με
αποτέλεσμα να μην υπάρξει η αναμενόμενη τόνωση των συνθηκών ρευστότητος. Στο πεδίο όμως της
δημοσιονομικής πολιτικής οι εξελίξεις ήταν ιδιαίτερα θετικές. Το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο
ήταν θετικό και πολύ μεγαλύτερο από τον αρχικό στόχο. Η σημαντική αυτή επίδοση είναι συνέχεια της
μεγάλης προσπάθειας για δημοσιονομική προσαρμογή που έγινε τα προηγούμενα έτη. Αυτό
αποδεικνύεται από τη βελτίωση του πρωτογενούς ισοζυγίου, διορθωμένου προς τον οικονομικό κύκλο
το οποίο κατά την περίοδο 2009-2016 ανήλθε σε 19,2 εκατοστιαίες μονάδες του δυνητικού
Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος. Πρόκειται για επίδοση κατά πολύ υψηλότερη αυτής των
υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που είτε συμμετείχαν είτε όχι σε προγράμματα
προσαρμογής. Είναι, βέβαια, αλήθεια ότι η βελτίωση αυτή προήλθε κυρίως από τα έσοδα και λιγότερο
από τις δαπάνες, γεγονός που οφείλεται εν μέρει και στην αύξηση των φορολογικών συντελεστών σε
άμεση και σε έμμεση φορολογία. Θα πρέπει όμως να τονισθεί ότι στην αύξηση των εσόδων βοήθησε
και η επέκταση της χρήσεως των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών.
2
Παρά τη θεαματική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσεως, τα δημόσια οικονομικά δεν έχουν τεθεί σε
βιώσιμη πορεία. Πρέπει να υλοποιηθούν ακόμη πολλά τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και δαπανών για
την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. Η προσπάθεια όμως αυτή δύσκολα θα ευοδωθεί χωρίς τη
βοήθεια των εταίρων και πιστωτών της χώρας μας. Οι εταίροι μας οφείλουν να προχωρήσουν σε
παρεμβάσεις επί των βασικών παραμέτρων που προσδιορίζουν τη δυναμική εξελίξεως του δημοσίου
χρέους, ώστε αυτό να καταστεί βιώσιμο. Οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να είναι ρεαλιστικές ως προς τη
δυνατότητα της χώρας να δημιουργεί υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και απολύτως συγκεκριμένες,
ούτως ώστε να διευκολύνουν τους επενδυτές και τους αναλυτές των διεθνών αγορών στον
υπολογισμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων που αναλαμβάνουν. Αυτό αποτελεί αναγκαία συνθήκη
για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης.
Παράλληλα, η χώρα οφείλει να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τόσο το πρόβλημα της στενής φορολογικής
βάσεως όσο και του εξορθολογισμού των δαπανών. Η έως τώρα δημοσιονομική προσαρμογή
στηρίχθηκε υπέρμετρα στην αύξηση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών
υποσκάπτοντας την αναπτυξιακή δυναμική, αλλά και την προσπάθεια καταπολεμήσεως της
εισφοροδιαφυγής. Είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός του συστήματος
καταρτίσεως και εκτελέσεως του κρατικού προϋπολογισμού, με έμφαση στη συστηματική
παρακολούθηση των δαπανών όλων των φορέων του Δημοσίου και με την εισαγωγή ενός
συστήματος αξιολογήσεως των κρατικών δαπανών.
Με δεδομένη την αρνητική επίπτωση των φιλόδοξων δημοσιονομικών στόχων στην αναπτυξιακή
δυναμική της χώρας, η πρόσφατη δημοσιονομική επιτυχία πρέπει να συνδυασθεί και με άλλες θετικές
εξελίξεις όπως, παραδείγματος χάριν, η απεμπλοκή των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων και των
ιδιωτικοποιήσεων, με σκοπό την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της Ελληνικής
Οικονομίας. Επιπλέον, με την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητος θα γίνει δυνατό να μειωθούν
και οι στόχοι για τα πολύ υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, γεγονός που θα συμβάλει στην περαιτέρω
τόνωση της ζητήσεως.
Ένα άλλο σημαντικό επίτευγμα της μακροοικονομικής πολιτικής ήταν η προσαρμογή του εξωτερικού
τομέα. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών την τελευταία διετία είναι σχεδόν ισοσκελισμένο και έχει
βελτιωθεί κατά περίπου 15 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2008. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι
έχουμε ακόμη μεταβάλει το παραγωγικό μας πρότυπο. Η επιτυχία της προσαρμογής στις εξωτερικές
συναλλαγές επετεύχθη περισσότερο μέσω του περιορισμού των εισαγωγών, παρά μέσω της
αυξήσεως των εξαγωγών. Το γεγονός ότι το σχετικό μέγεθος των διεθνώς εμπορεύσιμων τομέων
αυξήθηκε σημαντικά κατά την περίοδο της οικονομικής υφέσεως είναι αποτέλεσμα της πολύ
μικρότερης εξαρτήσεώς τους από την εγχώρια ζήτηση. Συνεπώς, και ως προς την κατεύθυνση αυτή
πρέπει να επιτευχθούν πολλά ακόμη. Η ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε θεαματικά σε όρους
μοναδιαίου κόστους εργασίας αλλά πολύ λιγότερο σε όρους τιμών. Η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας μας, με βάση καθιερωμένους δείκτες, όπως του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διοικήσεως
Επιχειρήσεων (INSEAD) και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum),
εξακολουθεί να παραμένει χαμηλή. Επιπλέον, η αβεβαιότητα, οι φορολογικές επιβαρύνσεις και η
μετέωρη απελευθέρωση ορισμένων αγορών αγαθών και υπηρεσιών συνέβαλαν αρνητικά στη
διόρθωση των ανισορροπιών του εξωτερικού ισοζυγίου της χώρας. Είναι όμως αλήθεια ότι η
αβεβαιότητα έχει καμφθεί σημαντικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η ψήφιση των μέτρων που
προέκυψαν με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως αναμένεται να ισχυροποιήσει περαιτέρω
το επιχειρηματικό κλίμα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την πορεία του ελληνικού
χρηματιστηρίου και από τη διαφορά αποδόσεων των δεκαετών ελληνικών κρατικών ομολόγων έναντι
των γερμανικών.
Η ανάπτυξη με τον ρυθμό που προβλέπει το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για την επόμενη
τετραετία προϋποθέτει σημαντική αύξηση της επενδυτικής δαπάνης, άνω του 10% κατά μέσο όρο
ετησίως, καθώς η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης αναμένεται να έχει θετικό πρόσημο, αλλά και
να διατηρήσει έναν υποτονικό ρυθμό μεγεθύνσεως εξαιτίας της υλοποιήσεως των νέων
δημοσιονομικών παρεμβάσεων για τα έτη 2019 και 2020 που ψηφίσθηκαν στο Κοινοβούλιο. Η μείωση
του αφορολογήτου ορίου και η περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις είναι βέβαιο ότι θα
επηρεάσουν αρνητικά την ενεργό ζήτηση. Η επενδυτική δαπάνη, ωστόσο, μπορεί να τονώσει τη
ζήτηση στην οικονομία υπερκαλύπτοντας την αδυναμία της ιδιωτικής καταναλώσεως, αρκεί να
διαμορφωθεί ένα σταθερό και απλό νομοθετικό πλαίσιο που θα υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα
και θα ενθαρρύνει την καινοτομία, αντισταθμίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αρνητική επίδραση της
δραστηριοποιήσεως σε ένα περιβάλλον υψηλών φορολογικών συντελεστών.
Συχνά τίθεται το ερώτημα σχετικά με τη διαθεσιμότητα των επενδυτικών κεφαλαίων. Είναι αλήθεια ότι
η εγχώρια αποταμίευση δεν είναι απλώς χαμηλή αλλά έχει πλέον καταστεί αρνητική. Οι αποταμιεύσεις
του παρελθόντος χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων και για τη στήριξη ενός
3
ικανοποιητικού επιπέδου διαβιώσεως. Συνεπώς, η εγχώρια αποταμίευση δεν επαρκεί για τη
χρηματοδότηση του αναγκαίου ύψους επενδύσεων. Η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις
αποκτά επομένως ιδιαίτερη σημασία. Στην προσπάθεια αυτή θα συμβάλουν η πλήρης άρση της
αβεβαιότητος και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία που θα οδηγήσει και
σε άρση των κεφαλαιακών ελέγχων. Επιπλέον, η αύξηση της απορροφήσεως των διαθεσίμων
κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία την προγραμματική περίοδο 2014-
2020 αποτελεί πρόσθετο παράγοντα επιτυχίας. Συνέπεια αυτών των εξελίξεων θα είναι η
αναδιάρθρωση της οικονομίας προς την κατεύθυνση ενός νέου εξωστρεφούς αναπτυξιακού προτύπου
με έμφαση στους τομείς των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών.
Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ στον ρόλο που διαδραματίζει το τραπεζικό σύστημα
στην επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας. Το τραπεζικό σύστημα συνιστά τον κεντρικό της
πυλώνα για τη διοχέτευση κεφαλαίων στα αποδοτικότερα και ασφαλέστερα επενδυτικά σχέδια. Οι
ελληνικές τράπεζες έχουν διορθώσει σημαντικά τις ανισορροπίες των ισολογισμών τους μετά τον
τελευταίο κύκλο ανακεφαλαιοποιήσεων και έχουν προσηλωθεί στην επιτυχία του έργου της
αποτελεσματικής διαχειρίσεως των μη εξυπηρετουμένων δανείων. Ο στόχος που έχει τεθεί από τις
Εποπτικές Αρχές είναι η μείωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων σχεδόν κατά Ευρώ 40 δισ. έως το
τέλος του 2019. Το έργο αυτό αναμένεται να επιδράσει θετικά στην ανάκαμψη της Ελληνικής
Οικονομίας, αφενός μέσω της αυξήσεως της προσφοράς πιστώσεων στον βαθμό που
αποδεσμεύονται κεφάλαια και ρευστότητα από τις τράπεζες, αφετέρου μέσω της αναδιαρθρώσεως του
επιχειρηματικού και του παραγωγικού τομέα, έργο το οποίο μπορεί να προσελκύσει νέα επενδυτικά
κεφάλαια εξυγιαίνοντας πολλές επιχειρήσεις. Το τελευταίο έτος έγιναν αρκετά βήματα προόδου σε
επίπεδο νομοθετικών πρωτοβουλιών και ρυθμιστικού πλαισίου που διευκολύνουν το έργο των
τραπεζών, όπως η δημιουργία του κανονιστικού πλαισίου αδειοδοτήσεως και εποπτείας των εταιριών
διαχειρίσεως ή αποκτήσεως απαιτήσεων, ο εκσυγχρονισμός του πτωχευτικού δικαίου, η εισαγωγή
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός κ.ά.
Στην προσπάθεια αυτή η Alpha Bank πρωτοπορεί δημιουργώντας συνεργασίες και συμπράξεις με
διεθνούς φήμης εταιρίες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων
τόσο στο χαρτοφυλάκιο της Λιανικής Τραπεζικής όσο και στο χαρτοφυλάκιο των Μεγάλων
Επιχειρήσεων. Παράλληλα, η Τράπεζα, όπως αποδεικνύει η μακρά ιστορία της, θα στηρίξει μία
ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη μέσω της ενισχύσεως των συνθηκών χρηματοδοτήσεως των
μεγάλων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα του παραγωγικού
τομέα της οικονομίας. Στο εγχείρημα αυτό αναμένεται να συνδράμει η αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης, που θα επιφέρει την επιστροφή καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα.
Η επάνοδος της Τραπέζης σε κερδοφόρο χρήση το 2016 αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο και
επιβεβαιώνει τη συστηματική εργασία των Στελεχών της και τη σημασία της απαρέγκλιτης
υλοποιήσεως του επιχειρησιακού της σχεδίου. Το 2017 μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό έτος για την
επάνοδο σε διατηρήσιμη ανάκαμψη της τραπεζικής δραστηριότητος. Το επιχειρησιακό σχέδιο για τη
διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων είναι φιλόδοξο, αλλά με τη συστηματική και μεθοδική
εργασία όλων των Στελεχών της Τραπέζης μπορούμε να υλοποιήσουμε τους στόχους, εάν εξωγενείς
παράγοντες δεν ανατρέψουν τα προγράμματά μας.
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Τελειώνοντας, θα ήθελα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου να απευθύνω τις ευχαριστίες μας σε
όσους συνέβαλαν στα αποτελέσματα του Ομίλου το 2016. Διαβεβαιώνουμε τους Πελάτες μας που
δοκιμάζονται από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία ότι θα έχουν την αμέριστη συμπαράστασή μας και
ότι η Τράπεζά μας θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες της προς αυτούς. Στους Μετόχους,
οι οποίοι μας στηρίζουν με την εμπιστοσύνη τους, απευθύνουμε μήνυμα αισιοδοξίας ότι η Alpha Bank
θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται με σταθερά και προσεκτικά βήματα και ότι όλοι εμείς θα
συνεχίσουμε να εργαζόμασθε σκληρά για την προάσπιση των συμφερόντων τους, την ενδυνάμωση
της Τραπέζης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσεως. Τέλος και πάνω απ’ όλα επιθυμώ να
απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Εργαζομένους, που με ήθος και με πρωτοφανή αφοσίωση
εργάσθηκαν σκληρά κάτω από δύσκολες συνθήκες και ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στην επίτευξη των
επιχειρησιακών μας στόχων.
Το 2017 μπορεί να αποτελέσει ένα έτος κρίσιμο για την Ελληνική Οικονομία και για το τραπεζικό
σύστημα. Οι προκλήσεις είναι πολλές και ενέχουν κινδύνους, αλλά παρέχουν και ευκαιρίες. Ας
συνεχίσουμε όλοι μαζί για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες για το
καλό όλων μας και της ελληνικής κοινωνίας”.
4
Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Π. Μαντζούνη
“Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Με τη σειρά μου σας ευχαριστώ για την παρουσία και τη συμμετοχή σας και σας καλωσορίζω στη
Γενική μας Συνέλευση.
Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως του τρίτου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής
στα μέσα του 2016 είχε θετική επίδραση στο κλίμα εμπιστοσύνης αλλά και στη ρευστότητα στην
Ελληνική Οικονομία μέσω της αποπληρωμής μέρους των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τον
ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. Παράλληλα, η μεγάλη προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής της
περασμένης εξαετίας συνεχίσθηκε με επιταχυνόμενο ρυθμό, οδηγώντας σε μία πρωτοφανή υπέρβαση
του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο έφθασε στο 4,2% του Ακαθαρίστου Εγχωρίου
Προϊόντος έναντι στόχου 0,5%. Το μείγμα, όμως, της δημοσιονομικής προσαρμογής στηρίχθηκε
κυρίως στην αυξημένη φορολογική επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων και σε συνδυασμό με
την καθυστέρηση της ολοκληρώσεως της δεύτερης αξιολογήσεως επιβράδυνε την ανάκαμψη της
οικονομικής δραστηριότητος, με αποτέλεσμα η αύξηση σε ετήσια βάση του τρίτου τριμήνου του έτους
να ανακοπεί το τέταρτο τρίμηνο.
Παράλληλα, μετά την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την εκτόνωση των πιέσεων
το 2016, σημειώθηκε μικρή εισροή καταθέσεων και μερική αποκλιμάκωση των τραπεζικών επιτοκίων.
Επιπροσθέτως, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας διατηρήθηκαν σε υψηλό επίπεδο και οι τράπεζες
κατέγραψαν οριακή αύξηση της κερδοφορίας τους.
Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως σε συνδυασμό με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και
την θέσπιση νέου θεσμικού πλαισίου μέσω των προσφάτων νομοθετικών πρωτοβουλιών που
περιλαμβάνει
1. την αδειοδότηση και την εποπτεία των εταιριών διαχειρίσεως των μη εξυπηρετουμένων δανείων,
2. τον εξωδικαστικό συμβιβασμό,
3. τη λογιστική αντιμετώπιση των ζημιών που θα προκύψουν και
4. την καθιέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος πλειστηριασμών
αναμένεται ότι θα βοηθήσουν σημαντικά τις ελληνικές τράπεζες στην ενεργητική διαχείριση των μη
εξυπηρετουμένων δανείων εφ’ όσον εφαρμοσθούν σωστά και θα απελευθερώσουν υγιείς
επιχειρηματικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Σε αυτήν την προσπάθεια, το τραπεζικό σύστημα και ιδιαίτερα η Alpha Bank μπορούν να
διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο.
Η χώρα διαθέτει σήμερα ένα ισχυρό απόθεμα αναπτυξιακής δυναμικής. Η διαμόρφωση των
καταλλήλων συνθηκών για την πλήρη ενεργοποίησή του εξαρτάται από την άρση των αβεβαιοτήτων
και την εμπέδωση ενός σταθερού επενδυτικού κλίματος.
Κυρίες και Κύριοι,
Σε ένα νέο αναπτυξιακό περιβάλλον, η Τράπεζα θα υποστηρίξει επενδυτικά σχέδια που παρουσιάζουν
θετικές προοπτικές, αναβαθμίζουν τις υποδομές της χώρας και ενισχύουν τον εξαγωγικό
προσανατολισμό της. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο προβλέπει ότι οι νέες χρηματοδοτήσεις προς
επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα ξεπεράσουν τα Ευρώ 4 δισ. κατά την τριετία 2017-2019 και θα δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας και των βασικών υποδομών.
Η Alpha Bank κατά το προηγούμενο έτος, εφαρμόζοντας το επιχειρησιακό της σχέδιο, διατήρησε
αμετάβλητη την υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια, βελτίωσε την αποδοτικότητά της και επέτυχε τον
στόχο της για επιστροφή σε κερδοφόρο πορεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κερδοφόρο αποτέλεσμα του 2016 επετεύχθη παρά τις υψηλές προβλέψεις
Ευρώ 1,2 δισ. για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Το υψηλότερο Καθαρό Περιθώριο Τόκων και
η βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα ενίσχυσαν τα αποτελέσματα της Τραπέζης, ενώ διατηρήθηκε
η ισχυρή κεφαλαιακή της βάση και επετεύχθη περαιτέρω απομόχλευση του Ισολογισμού. Επιπλέον,
κατά το 2016, εφαρμόσθηκε το Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης, όπως έχει συμφωνηθεί με την
5
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αποτέλεσμα την πώληση δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και
στην Ελλάδα.
Όσον αφορά στην επάρκεια των κεφαλαίων της Τραπέζης, επισημαίνεται ότι στο τέλος Δεκεμβρίου
2016 τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Τραπέζης ανήλθαν σε Ευρώ 8,6
δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να αυξηθεί κατά
30 μονάδες βάσεως κατά το τέταρτο τρίμηνο και να ανέλθει σε 17,1%. Λαμβανομένης υπ’ όψιν της
επιπτώσεως, από την πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία τον Ιανουάριο 2017, διαμορφώθηκε
σε 17,3%, (50 μ.β.). Ακόμη και μετά την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο Δείκτης αυτός ανέρχεται
σε 17%.
Ο Δείκτης επηρεάσθηκε επίσης θετικά τόσο από τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της περιόδου,
όσο και από τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου και τη βελτίωση της αποτιμήσεως των τίτλων του
διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου.
Η χρηματοδότηση της Τραπέζης από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε σημαντικά, κατά 25% σε ετήσια
βάση, ενώ συνεχίσθηκε η διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδοτήσεώς της, με την άντληση
κεφαλαίων από τη διατραπεζική αγορά και από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς.
Συγκεκριμένα, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016 το ύψος της χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από τις
Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 2,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ
18,3 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων ύψους Ευρώ 1,2 δισ. στην Ελλάδα, της
ενισχύσεως της ρευστότητος κατά Ευρώ 1 δισ. από την πώληση χρεογράφων, καθώς και της
αντλήσεως Ευρώ 0,3 δισ. από την ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποιήσεως δανείων για Μικρές
και για Μεσαίες Επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, η χρηματοδότηση από τον
Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητος της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε κατά Ευρώ 2,2 δισ. κατά
το τέταρτο τρίμηνο του 2016.
Τον Φεβρουάριο 2017 η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ
0,5 δισ., παρά την εκροή καταθέσεων, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης μειώσεως του επενδυτικού
χαρτοφυλακίου και της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα, με σκοπό την πλήρη αποδέσμευση από τα Ομόλογα που φέρουν
την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και χρησιμοποιούνται ως ενέχυρα για χρηματοδότηση μέσω του
ELA, αποπλήρωσε το τέταρτο τρίμηνο του 2016 ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους Ευρώ
1,8 δισ. και επιπλέον Ευρώ 0,7 δισ. τον Μάρτιο 2017, μειώνοντας το υπόλοιπο σε Ευρώ 0,3 δισ.
Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η εξέλιξη της περασμένης εβδομάδας. Η Τράπεζα προχώρησε στην πλήρη
αποπληρωμή της απορρέουσας ρευστότητας που είχε αντληθεί μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος και
έπαυσε η χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του
Ν. 3723/2008. Η Τράπεζα δεν υπάγεται πλέον στις διατάξεις και στις σχετικές δεσμεύσεις
περιλαμβανομένης και της υποχρεώσεως διορισμού εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης.
Θα ήθελα με την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει παύσει από τον Απρίλιο 2014
να κατέχει προνομιούχες μετοχές της Τραπέζης εκ του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008, ως συνέπεια της
ολοσχερούς αποπληρωμής τους.
Κυρίες και Κύριοι,
Η Τράπεζα συνέχισε την προσπάθεια ενισχύσεως της κερδοφορίας. Το 2016, το Καθαρό Έσοδο
Τόκων αυξήθηκε κατά 1,4% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 1.924,1 εκατ., επηρεασμένο θετικά
από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και από τη συνεχιζόμενη
ανατιμολόγηση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016. Ωστόσο,
η φθίνουσα πορεία των υποκειμένων επιτοκίων (Euribor), τα οποία διαμορφώνονται σήμερα σε
ιστορικά χαμηλά επίπεδα καταγράφοντας αρνητικές τιμές, εμείωσε τα περιθώρια καταθέσεων όψεως
και ταμιευτηρίου.
Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 317,9
εκατ., επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών και λόγω της
ενισχύσεως των προμηθειών από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και εργασίες συναλλάγματος.
Επισημαίνεται ακόμη η ανοδική πορεία των Αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικών Πράξεων, τα οποία
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 84,9 εκατ., επηρεασμένα θετικά από κέρδη Ευρώ 71,9 εκατ. λόγω της
διαθέσεως στη Visa Inc. των μετοχών της Visa Europe που κατείχε η Τράπεζα το δεύτερο τρίμηνο του
2016.
6
Η συνεχής λειτουργική βελτίωση της Τραπέζης αποδίδει καρπούς που αντανακλώνται στη συνεχή
βελτίωση της διαρθρώσεως του κόστους. Συγκεκριμένα, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα
μειώθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1.108,3 εκατ., προσαρμοσμένα
για τις διακοπείσες δραστηριότητες στη Σερβία.
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 οι Δαπάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 3,5% σε ετήσια βάση και ο
αριθμός του Προσωπικού μειώθηκε από 13.856 Εργαζομένους στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 σε 11.863
Εργαζομένους στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, μία μείωση της τάξεως του 14%, σε ετήσια βάση, λόγω της
πωλήσεως των Εταιριών του Ομίλου “Alpha Bank Srbija A.D.” και “Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις
Α.Ε.”, καθώς και λόγω του επιτυχούς Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού της
Alpha Bank Cyprus Ltd το πρώτο τρίμηνο του 2016, στο πλαίσιο του οποίου απεχώρησαν 249 άτομα.
Ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού του Δικτύου της Τραπέζης στην Ελλάδα και της πωλήσεως της
“Alpha Bank Srbija A.D.”, στο τέλος του 2016 το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 721 Καταστήματα,
μειωμένο κατά 20% σε ετήσια βάση.
Όσον αφορά στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων, σημειώθηκε σημαντική αποκλιμάκωση των
νέων μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων.
Οι Εποπτικές Αρχές έθεσαν τους στόχους για τη μείωση του συνολικού τους ύψους, στο πλαίσιο ενός
τριετούς προγράμματος. Προϋποθέσεις για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων αποτελούν η
ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς και η πλήρης και ορθή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων
που σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο διαχειρίσεως των μη εξυπηρετουμένων δανείων.
Κυρίες και Κύριοι,
Στο τέλος αυτής της προσπάθειας η Τράπεζα θα έχει βελτιώσει την κερδοφορία της αυξάνοντας τα
έσοδα από τόκους και θα έχει περιορίσει ουσιωδώς την ανάγκη για σχηματισμό προβλέψεων.
Παράλληλα, θα οδηγηθεί στη μείωση του διοικητικού κόστους παρακολουθήσεώς τους, ενώ ο
περιορισμός της αβεβαιότητος σχετικά με το ύψος της μελλοντικής κερδοφορίας θα επιτρέψει την
πρόσβασή της σε χαμηλότερου κόστους πηγές χρηματοδοτήσεως. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα θα
μπορεί να επιστρέψει πλέον στη χρηματοδότηση των δυναμικών επενδυτικών πρωτοβουλιών.
Η Alpha Bank έχει δεσμευθεί να επιτύχει αυτούς τους στόχους. Ανέλαβε την πρωτοβουλία για την
ανάπτυξη υπηρεσιών διαχειρίσεως των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων τόσο στο χαρτοφυλάκιο της
Λιανικής Τραπεζικής, όσο και στο χαρτοφυλάκιο των Μεγάλων Επιχειρήσεων σε συνεργασία με
μεγάλες διεθνείς ιδιωτικές εταιρίες.
Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο της Λιανικής Τραπεζικής, η Τράπεζα ίδρυσε, σε συνεργασία με τη
Centerbridge Partners, τη Cepal Hellas, την πρώτη εταιρία διαχειρίσεως μη εξυπηρετουμένων δανείων
που έλαβε άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος στις αρχές Δεκεμβρίου 2016. H Cepal Hellas ήδη
προχωρά σε μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις μη εξυπηρετουμένων δανείων και παρέχει εναλλακτικές
λύσεις προς τους δανειολήπτες, κυρίως ως προς τα στεγαστικά δάνεια.
Όσον αφορά στο χαρτοφυλάκιο των Μεγάλων Επιχειρήσεων, η illarstone, η εταιρία υποστηρίξεως
των τραπεζών στη διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, έλαβε τη σχετική άδεια από την
Τράπεζα της Ελλάδος και έχει ξεκινήσει επαφές με μία σειρά ελληνικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της
συμφωνίας που υπέγραψαν η , η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως
(EB D) και η illarstone με την Alpha Bank και την Eurobank. Συγκεκριμένα, οι επενδυτές θα
διοχετεύουν μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε σημαντικές ελληνικές εταιρίες – δανειολήπτες, οι οποίες, με
την επιχειρησιακή τεχνογνωσία της illarstone, θα σταθεροποιηθούν, θα βοηθηθούν να ανακάμψουν
και θα εισέλθουν σε πορεία αναπτύξεως προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών.
Επιπροσθέτως, η EB D θα μπορεί να συνεπενδύει επιλεκτικά σε συμπράξεις της , της illarstone
και των τραπεζών. Το εγχείρημα αυτό θα επιτρέψει στις βιώσιμες ελληνικές επιχειρήσεις να
διαχειρισθούν αποτελεσματικά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Το τέταρτο τρίμηνο του 2016 τα δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά Ευρώ 225 εκατ., μετά την
προσαρμογή για τις διακοπείσες δραστηριότητες στη Σερβία, έναντι αυξήσεως των νέων
καθυστερήσεων ύψους Ευρώ 77 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Συνέπεια αυτών των προσαρμογών
ήταν η συμπίεση του Δείκτη Καθυστερήσεων σε 38,1%.
Στην Ελλάδα ο Δείκτης Καθυστερήσεων μειώθηκε κατά 30 μονάδες βάσεως σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 38%, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μειώθηκε κατά 10
μονάδες βάσεως και διαμορφώθηκε σε 40,3%.
7
Με βάση την ανάλυση των καθυστερήσεων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, σημειώνεται ότι ο Δείκτης
Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, των στεγαστικών και των καταναλωτικών δανείων του Ομίλου
στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 διαμορφώθηκε σε 39,3%, 34,9% και 41,9% αντιστοίχως, ενώ το σχετικό
απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 78%, 46% και 84% αντιστοίχως. Οι προβλέψεις για την κάλυψη
πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν το 2016 σε Ευρώ 1.168 εκατ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης
Καλύψεως Καθυστερήσεων να ανέλθει σε 69% και ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων,
συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των ενσώματων εξασφαλίσεων, να διαμορφωθεί σε 125%.
Η Τράπεζα συνεχίζει να ενισχύει το απόθεμα προβλέψεων, ούτως ώστε να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσει τυχόν καθυστέρηση στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών. Ως εκ τούτου, στο τέλος
Δεκεμβρίου 2016 το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 15,9 δισ.,
ενώ ο Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο του χαρτοφυλακίου δανείων
διαμορφώθηκε σε 26,4%.
Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 60,3 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2016,
εκ των οποίων Ευρώ 51,6 δισ. αφορούν την Ελλάδα και Ευρώ 8,4 δισ. τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά το τέταρτο τρίμηνο του 2016 κατά
Ευρώ 1,2 δισ. κατ’ αναλογία με την αύξηση των καταθέσεων στον τραπεζικό τομέα συνολικά. Ωστόσο,
η εισροή καταθέσεων στην Ελλάδα ανεστάλη το πρώτο τρίμηνο του 2017.
Τα υπόλοιπα των καταθέσεων παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 28,1
δισ., καθώς οι εκροές καταθέσεων από ιδιώτες λόγω αβεβαιότητος ως προς την ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολογήσεως, αντισταθμίσθηκαν από την εισροή καταθέσεων από Επιχειρήσεις.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 4,1 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2016,
κυρίως λόγω εισροών καταθέσεων προθεσμίας στις Εταιρίες του Ομίλου στην Κύπρο και στη
Ρουμανία.
Συνέπεια των ανωτέρω εξελίξεων ήταν η σταδιακή βελτίωση του Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις, ο
οποίος διαμορφώθηκε σε 135% σε επίπεδο Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 από 140% το τρίτο
τρίμηνο και 147% στο τέλος του 2015.
Επιπροσθέτως, η Τράπεζα προχώρησε σε μία κίνηση που σηματοδότησε την προσπάθειά της για
κεφαλαιακή θωράκιση, τόνωση της ρευστότητος και ανάκτηση της προσβάσεως στις διεθνείς αγορές.
Την 21 Δεκεμβρίου 2016 η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συναλλαγή τιτλοποιήσεως δανείων
για Μικρές και για Μεσαίες Επιχειρήσεις αντλώντας μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους Ευρώ 320
εκατ., μέσω της τοποθετήσεως χρεογράφων πρώτης εξασφαλίσεως στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και σε Διεθνή
Επενδυτική Τράπεζα. Η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της Alpha Bank για
συνεχή διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδοτήσεως και για περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητός
της, καθώς και για σταδιακή αποκατάσταση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές, με στόχο την
απόκτηση σταθερής προσβάσεως σε μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση.
Κυρίες και Κύριοι,
Η Alpha Bank συνεχίζει την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στο επίκεντρο
των πρωτοβουλιών που λαμβάνει τίθεται η κοινωνική προσφορά, ενώ ταυτοχρόνως ενισχύει συνεχώς
και επί σειρά ετών τους τομείς της υγείας, του πολιτισμού, της εκπαιδεύσεως και του περιβάλλοντος.
Επιπλέον, η Alpha Bank προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε Πανεπιστήμια, σε Ιδρύματα, σε
Συλλόγους και σε Φορείς, οι οποίοι στηρίζουν άτομα που ευρίσκονται σε ανάγκη, εφοδιάζει σχολεία
και άλλα Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα αποστέλλοντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές και βιβλία, ενώ
επιδεικνύει έντονη και ουσιαστική δράση στον τομέα του Εθελοντισμού, με συμμετοχές που ξεπερνούν
τις 1.300 σε όλες τις χώρες, όπου έχει παρουσία ο Όμιλος.
Το πρόγραμμα “Μαζί, με στόχο την υγεία”, σκοπός του οποίου είναι η αποστολή ιατροφαρμακευτικού
εξοπλισμού και ιατρικών μηχανημάτων στα ιατρεία νήσων της Ελλάδος, λαμβάνει χώρα ετησίως από
το 2014, και μέσω αυτού έως το τέλος του 2016 παραδόθηκαν περίπου 128.000 ιατρικά μηχανήματα
και αναλώσιμα σε ιατρεία 20 νήσων της Ελλάδος. Ειδικότερα, η παράδοση πραγματοποιήθηκε
παρουσία εκπροσώπων της Τραπέζης στα ιατρεία της Τήλου, της Νισύρου, των Λειψών, της Κάσου,
της Πάτμου, της Σύμης, της Αστυπάλαιας, της Καρπάθου, της Χάλκης, της Λέρου, της Καλύμνου, της
Κω, της Θάσου, της Άνδρου, της Τήνου, της Φολεγάνδρου, της Κύθνου, της Σάμου, της Ικαρίας και
των Φούρνων.
8
Στο πλαίσιο της εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προσφοράς, συνεχίσθηκε και το 2016 το
πρόγραμμα “Χέρι Βοηθείας”, που ξεκίνησε το 2012, κύριο μέλημα του οποίου είναι η υποστήριξη
ευπαθών ομάδων (άποροι, πολύτεκνοι, ηλικιωμένοι).
Τέλος, το 2016 συνεχίσθηκε το πρόγραμμα “Μαζί με τα παιδιά στο Μουσείο και στο Θέατρο”, στο
πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για παιδιά που φιλοξενούνται σε Ιδρύματα.
Όσον αφορά την Τέχνη και τον Πολιτισμό, συνεχίσθηκε το πρόγραμμα “Οι φθορές που πληγώνουν” με
στόχο την αποκατάσταση και τη συντήρηση γλυπτών και ιστορικών μνημείων. Το 2016 το Πρόγραμμα
επεκτάθηκε και στη Θεσσαλονίκη μέσω της προσφοράς στον Δήμο Θεσσαλονίκης συστήματος
καθαρισμού και αποκαταστάσεως επιφανειών, ενώ τον Οκτώβριο 2016 οι δραστηριότητες του
Προγράμματος συνεχίσθηκαν με την πρωτοβουλία “Ξαναδίνουμε λάμψη στη Νέα Παραλία”, η οποία
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το Κολλέγιο Ανατόλια και τη Χ.Α.Ν.Θ.
και έχει σκοπό την ανανέωση και τη βελτίωση του χώρου της Νέας Παραλίας, η οποία αποτελεί σημείο
αναφοράς της πόλεως.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Συλλογής Έργων Τέχνης, διοργανώθηκε η περιοδεύουσα
έκθεση “Η Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική τέχνη από το 1950 έως σήμερα” με έργα σύγχρονης
τέχνης, η οποία παρουσιάσθηκε σε μεγάλους εκθεσιακούς χώρους στη Ρόδο και στο Ρέθυμνο. Το
2016 συνεχίσθηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Νομισματικής Συλλογής για σχολεία, οι
επισκέψεις και οι ξεναγήσεις φοιτητών, καθώς και οι διαλέξεις στην Περιφέρεια, ενώ στο Μουσείο
Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα εγκαινιάσθηκαν νέα μόνιμη Έκθεση και
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για μαθητές.
Το ίδιο έτος σχεδιάσθηκε το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα”, το οποίο
πλέον “ταξιδεύει” σε δημοτικά σχολεία της ελληνικής περιφέρειας, μέσα σε μία ειδικά σχεδιασμένη
βαλίτσα, με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του νομίσματος, που ξεκίνησε από την
αρχαία Ελλάδα.
H Τράπεζα υποστήριξε ως χορηγός τη δημιουργία του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας στον νομό
Ρεθύμνου, το οποίο αποτελεί το πρώτο μουσείο αρχαιολογικού χώρου στην Κρήτη. Παράλληλα, η
Τράπεζα συνέχισε να υποστηρίζει την Εταιρία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών
αναλαμβάνοντας δαπάνη που συνδέεται με το έργο της ανασκαφής στον χώρο της αρχαίας
Μεσσήνης.
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Το 2017 η πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής
σε συνδυασμό με μία πιο αποτελεσματική πολιτική διαχειρίσεως των μη εξυπηρετουμένων δανείων
από πλευράς τραπεζών θα έχει θετικά αποτελέσματα, καθώς εκτιμάται ότι θα βελτιώσει την οικονομική
ευρωστία τους απελευθερώνοντας πόρους που είναι δυνατόν να διοχετευθούν προς τους πιο
δυναμικούς τομείς της οικονομίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητος και των θέσεων
απασχολήσεως.
Τούτο, βεβαίως, προϋποθέτει την πλήρη επιστροφή της χώρας σε ένα σταθερό οικονομικό
περιβάλλον. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως και την ψήφιση των μέτρων από το
ελληνικό κοινοβούλιο τίθενται τα θεμέλια για την εφαρμογή συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων. Το
γεγονός αυτό αναμένεται να κάμψει το κόστος χρηματοδοτήσεως και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη,
εξέλιξη που θα συμβάλει στην ταχύτερη επιστροφή των καταθέσεων, με αποτέλεσμα την περαιτέρω
μείωση και τελικά την άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.
Η Alpha Bank, στηριζόμενη από την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, την επιστροφή της σε συνθήκες
λειτουργικής κερδοφορίας και την τόνωση της ρευστότητός της, θα εργασθεί μεθοδικά
ανταποκρινόμενη στον θεμελιώδη ρόλο της, ήτοι στη διοχέτευση των αποταμιευτικών πόρων της
οικονομίας στα περισσότερο αποδοτικά επενδυτικά σχέδια.
Με πίστη, στις αρχές και στις αξίες που διέπουν τη λειτουργία μας, με ευαισθησία για την κοινωνία και
με την ενεργό συμμετοχή όλου του Προσωπικού βελτιώνουμε διαρκώς το επίπεδο των προϊόντων και
των υπηρεσιών μας, ικανοποιώντας με αξιοπιστία και συνέπεια τις τραπεζικές ανάγκες των Πελατών”.
Αθήναι, 30 Ιουνίου 2017