Η Εθνική Ασφαλιστική από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της έχει θέσει ως όραμα της να υπηρετεί με συνέπεια τον άνθρωπο. Στα 130 χρόνια συνεχούς παρουσίας της στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, η Εταιρεία δεν έπαψε να στέκεται δίπλα στους ασφαλισμένους της, την κοινωνία, την οικογένεια, να δημιουργεί προϊόντα για τον οικογενειάρχη, τον επιχειρηματία, τον ελεύθερο επαγγελματία, να μελετά και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και να προσφέρει σύγχρονες ασφαλιστικές λύσεις για την κάλυψη των κινδύνων εξασφαλίζοντας έτσι την οικονομία την επιχείρηση την κοινωνία.

Παρά την πανδημία και τις αντίξοες συνθήκες που βιώνει η χώρα, η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση, στηρίζοντας παράλληλα το έργο της πολιτείας στην προσπάθεια καταπολέμησης του φονικού ιού. Παρά το lockdown και την οικονομική κρίση που επέφερε ο Covid-19 η εταιρεία σημείωσε εντυπωσιακή παραγωγική κερδοφορία με τα κέρδη προ φόρων το 9μηνο του 2020 να ανέρχονται σε €53,7 εκ., αυξημένα κατά 15,2% σε σχέση με το 9μηνο του 2019 (€46,6 εκ.). Η αύξηση αποδίδεται στα ιδιαίτερα θετικά τεχνικά αποτελέσματα των κλάδων Πυρός, Αυτοκινήτου και Υγείας, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η παραγωγή ασφαλίστρων, με εξαίρεση την παραγωγή του προϊόντος εφάπαξ ασφαλίστρου. Τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, χωρίς την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος, ανήλθαν σε €422,3 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 5,6% έναντι του 9μήνου 2019.

Συγκεκριμένα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής, εξαιρουμένης της παραγωγής του προϊόντος εφάπαξ ασφαλίστρου, ανήλθαν το 9μηνο του 2020 σε €288,7 εκ., αυξημένα κατά 6,1% σε σχέση με το 9μηνο του 2019, αντικατοπτρίζοντας την ικανότητα όλων ανεξαιρέτως των Δικτύων της Εταιρίας να αναπτύσσονται και να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον με έντονες συνθήκες αβεβαιότητας. Συμπεριλαμβάνοντας και την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος, η οποία έχει μικρή συνεισφορά στην κερδοφορία της Εταιρίας, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής ανήλθαν σε €363,5 εκ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,3%.

Σε ότι αφορά τους Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €133,6 εκ. το 9μηνο του 2020 έναντι €127,9 εκ. το 9μηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,5%, προερχόμενη κυρίως από τον κλάδο Πυρός.
Οι ζημιές αποτίμησης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, οι οποίες είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2020 λόγω της αστάθειας των αγορών κεφαλαίου και χρήματος, ιδιαίτερα στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, αναστράφηκαν κατά το γ’ τρίμηνο και σε συνδυασμό με την κερδοφορία του 9μήνου 2020, συνετέλεσαν στην αύξηση κατά €82,9 εκ. των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία κατά την 30.09.2020 ανήλθαν συνολικά σε €1.145,1 εκ. (31.12.2019: €1.062,1 εκ.). Θετική και αυξητική επίσης παραμένει και η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας, τόσο με, όσο και χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων σε σχέση με το εξάμηνο του 2020.

Το 2020 είναι μια χρονιά η οποία επέφερε τεράστιους κλυδωνισμούς στην παγκόσμια οικονομία . Ο Covid-19 δημιούργησε χρέη στις οικονομίες όλων των χωρών . Οι οικονομίες όμως πρέπει να αντέξουν και να ανταποκριθούν στην υφιστάμενη κρίση.
Η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει την κερδοφόρα ανάπτυξη της στηρίζοντας τους ασφαλισμένους της και την Ελληνική Οικονομία. Αποτελεί την ηγέτιδα δύναμη στην Ασφαλιστική Αγορά σε όλους τους κλάδους που δραστηριοποιείται με ισχυρή ευρωστία και με κέρδη προ φόρων που ξεπερνούν τα € 700εκ στην οκταετία.

Πρωταρχικό και αδιαπραγμάτευτο μέλημα της Διοίκησης και όλων των ανθρώπων της Εταιρίας παραμένει η άμεση, πλήρης και ποιοτική κάλυψη του συνόλου των αναγκών των ασφαλισμένων, καθώς και η διασφάλιση της υγείας και η προστασία του ανθρωπίνου δυναμικού και των συνεργατών της.