Αρχική Απόψεις «Ὁ νέος Πρωθυπουργός μας κ. Μαρτῖνος Φουρέης»

«Ὁ νέος Πρωθυπουργός μας κ. Μαρτῖνος Φουρέης»

Τοῦ Ἀνταποκριτοῦ μας: ὁ κ. Μαρτῖνος Φουρέης (Maarten Verwey), νέος Πρωθυπουργὸς τῶν εὐρωμνημονιακῶν δυνάμεων κατέχει, βάσει τῶν προχθεσινῶν ἐκλογῶν, τὸ ἐκπληκτικὸ ποσοστό τοῦ 81% τῶν ψήφων καὶ τὴν πρωτοφανή κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία μὲ 267 (!!!) ἑδρῶν. Νούμερα, ποὺ θυμίζουν ἀντίστοιχα σοβιετικῶν καθεστώτων.

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ, παρὰ τὴν ἐμφανῆ προσπάθεια, ποὺ κατέβαλε νὰ μὴν ψηλώσῃ πολύ, μὲ τὴν ἀκατανόητη, ἐκ πρώτης ὄψεως, “ρἠση” περὶ πολιτικῆς εὐθύνης τῆς δολοφονίας Φύσσα, ἔφτασε στὶς 18 ἕδρες. Τὸ δὲ ΚΚΕ, δίνοντας πίστη στὶς δημοσκοπήσεις, τὰ ἔβαλε μὲ τὴν Λαϊκὴ Ἑνότητα, στὴν προσπάθεια νὰ περιχαρακώσῃ ὁπαδοὺς, παραμένοντας σταθερὸ στὶς συμφωνίες τῆς …. Γιάλτας, μὲ συνέπεια νὰ χάσουν καὶ οἱ δύο.

Ὁ νέος Πρωθυπουργός, συνομήλικος σχεδόν τοῦ προκατόχου του, ἀναλαμβάνει τὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας σὲ μία ἐξαιρετικά εὐνοϊκή, γι’αὐτόν, συγκυρία: οἱ ἤδη ὑπογραφεῖσες τὸ καλοκαίρι, συμφωνίες Τσίπρα (ἤ ἀλλοιῶς 3ο Μνημόνιο ἤ Χρῆμα ἔναντι Ἀπορρυθμίσεων), πού, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κοινὴ λογικὴ, ἀκόμη καὶ τὸ ΔΝΤ, ἀναγνωρίζει ὅτι εἶναι σχεδιασμένες ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἀποτύχουν, ἔχουν δεσμεύσει μέν, ἐκβιαστικά τὴν χώρα, ὅμως, μὲ τὸ ἐκλογικό ἀποτέλεσμα, τὰ χέρια τοῦ νέου Πρωθυπουργοῦ, ὑποβοηθούμενα ἀπὸ τοὺς 267 μνημονιακοὺς βουλευτές, εἶναι πλήρως λελυμένα!

Στὰ πλαίσια αὐτά, ἡ ἐπικείμενη, ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τρ.ἔ., παραμετροποίηση τῶν συμφωνιῶν Τσίπρα, συνίσταται ἐν τάχει ἀπὸ τὶς ἑξῆς παρεμβάσεις, ποὺ ἀναμένεται νὰ ὑπερψηφισθοῦν καὶ ποὺ ἀποτελοῦν ἀπόρροια τῶν ν. Τσίπρα 4331, 4334, 4335. 4336 καὶ τῶν μνημονίων 2 (Σαμαρᾶ) καὶ 1 (ΓΑΠ):

– Ἐπειδὴ τὰ πρωτογενῆ πλεονάσματα ἔχουν τυπικά μειωθῆ στὶς συμφωνίες, τὸ ἰσοδύναμο ἀποτέλεσμά τους (κάτι ποὺ διατρέχει ὅλα τὰ μνημόνια) θὰ ἐπιτευχθῇ μὲ συρρίκνωση τῆς ὁλικῆς ζήτησης καὶ ὁλικῆς δαπάνης καὶ περαιτέρω μείωση τῶν Κρατικῶν δαπανῶν, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ διατήρηση τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας σὲ ἰδιότυπο «κωματικό» καθεστώς.

– Τὰ μέτρα περιλαμβάνουν σύνδεση κάθε δαπάνης μὲ περαιτέρω αὔξηση φόρων ἤ καὶ μείωση τῶν ὠφελούμενων ἀπὸ τὴν δαπάνη, ὑποκειμένων· ὅπως πχ. ἀγροτῶν, μισθωτῶν, μικροἐπαγγελματιῶν, δημοσίων ὑπαλλήλων, συνταξιούχων, ἀσφαλισμένων, ἀσθενῶν, μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, ἀναξιοπαθούντων κτλ. Εἰδικῆ πρόνοια θὰ μειώσῃ τὴν φορολόγηση τῶν μεγάλων ὁμίλων καὶ ἰδιαίτερα ἐκείνων μὲ αὐξημένη ξένη συμμετοχή, διασυνοριακῶν κλπ.

– Μὲ νομοθετικές ρυθμίσεις, ποὺ θὰ ψηφισθοῦν σταδιακά, μέχρι τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2018, θὰ γίνουν παρεμβάσεις στὴν μετατροπὴ τῆς ἐργασίας ἀπὸ ἀντικείμενο ἐνοχικῶν συμβάσεων σὲ ἐμπράγματη, κατὰ τὰ φεουδαρχικὰ καὶ κολλεκτιβιστικά πρότυπα.

– Περιλαμβάνουν ὡσαύτως, πώληση τοῦ μέγιστου μέρους τῆς δημόσιας περιουσίας καὶ τῶν δημοσίων ἀγαθῶν. Ὅπως καὶ δημιουργία ὅπου χρειασθῆ, ἀνεξάρτητου διοικητικοῦ μηχανισμοῦ, ὑποκείμενου στὴν Γενικὴ Διεύθυνση μεταρρύθμισης τῆς ΕΕ. Ἀκόμη καὶ ἡ παιδεία σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες της, θὰ ὑποχρεωθῇ νὰ αὐξήσῃ τὸν λόγο ὠφελουμένων πρὸς διδάσκοντες καὶ ὡρῶν ἀνὰ διδάσκοντα, διὰ συγχωνεύσεων, συρρικνώσεων, καὶ ἐξαλείψεων ὑποκειμένων καὶ λοιπῶν ἀνωμαλιῶν ποιότητος ἤ μορφολογικῶν συνθηκῶν.

– Ἐπειδὴ ἀπαιτεῖται ἰσχυρό τραπεζικό σύστημα, ἀφ’ ἑνὸς οἱ ὑπήκοοι θὰ ἐπιβαρυνθοῦν μὲ τὴν χρηματοδότησή τῶν πτωχευμένων τραπεζῶν, χωρὶς ἐπιστροφή χρημάτων καὶ άφ’ἑτέρου, τὸ ἑλλαδικὸ κρατίδιο θὰ παραιτηθῇ ἀπὸ κάθε δυνατότητα διορισμοῦ ΔΣ στὰ χρηματοπιστωτικά ἱδρύματα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἄν κατέχῃ τὴν πλειοψηφία τῶν μετοχῶν.

Σὰν πρώτη ἀπόφαση, δεδομένης τῆς ἐκτίμησης ποὺ τρέφει στὸν ἀπελθόντα κ. Τσίπρα, ὁ κ. Φουρέης, συγκατένευσε στὸ νὰ τεθῇ ὁ κ. Τσίπρας, ἐπικεφαλῆς τοπικοῦ κυβερνητικοῦ σχήματος, γιὰ τὴν καλύτερη ἐποπτεία καὶ ὑπερψήφιση τῶν μέτρων στὴν ἑλλαδικὴ ἐπαρχία.

Καὶ λίγα λόγια γιὰ τὸν νέο Πρωθυπουργό: Ὁ κ. Μαρτίνος Φουρέης, οἰκονομολόγος, εἶναι Ὀλλανδός, ἀπὸ 1/9/15 ὁ νέος Γενικὸς Διευθυντὴς (ἰσοδύναμο μόνιμου ὙπερΔιοικητοῦ ὅπως πχ οἱ Κεντρικοί Τραπεζίτες ἤ ὀ Ἄγγλος Διοικητής στὴν Κύπρο) στὴν Γενικὴ Γραμματεία τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐπιτροπῆς (DG/SG), ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν διοικητικῶν καὶ δομικῶν μεταρρυθμίσεων τῶν χωρῶν μελῶν (ὅπως τὸ πρόγραμμα Κύπρου, τοῦ ὁποίου ἡγήθηκε) καὶ εἰδικά τῆς Ἑλλαδικῆς ἐπαρχίας. Ἡ 20-μελής ὁμάδα του, θὰ προετοιμάσῃ 120 περίπου νομοθετήματα, ποὺ ὁ ἀντιπρωθυπουργεύων κ. Τσίπρας θὰ περάσῃ ὑποχρεωτικά.

Ὅπως γράφει καὶ ὁ κ. Jon Henley, ἀνταποκριτὴς τοῦ Guardian στὴν Ἀθήνα, τὸ ἔργο τοῦ κ. Φουρέη θὰ ἐπιβαρυνθῇ καὶ ἀπὸ τὴν μελέτη οἱουδήποτε ἄλλου νομοθετήματος θὰ σκεφθῇ ἡ τοπικὴ Ἑλληνική(;) ἀντιπροσωπεία, διότι βάσει τοῦ Μνημονίου, θὰ ἀποστέλλεται στὸν πρωθυπουργό κ. Φούρεη, πρὶν ἀπὸ κάθε διαβούλευση ἤ κατάθεση στὸ τοπικό κοινοβούλιο, γιὰ ἔγκριση (δῆτε τό ἄρθρο τοῦ συναδέλφου στό http://www.theguardian.com/world/)

Τοῦ  Γιώργου Κακαρελίδη Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα και Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος
Γιὰ τὴν ἀντιγραφή
ΓΚ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Σοσιαλδημοκράτες: Δύσκολη προσπάθεια για να ηγηθούν τρικομματικής κυβέρνησης- Ιστορική ήττα των Χριστιανοδημοκρατών

Άνγκελα Μέρκελ θα ήθελε το τέλος της πολιτικής σταδιοδρομίας της να ήταν κάπως διαφορετικό. Και αυτό γιατί στις τελευταίες εκλογές που έγιναν με αυτήν...

Searching for a glucose Ma Partnership? Here’s Steer Clear Of The Scammers.

Searching for a glucose Ma Partnership? Here's Steer Clear Of The Scammers. On the lookout for a sugars Ma Relationship? Suggestions Prevent The Frauds Even...

Institution Hookup Heritage and Christian Ethics. The Lives and Longings of Growing Older People

Institution Hookup Heritage and Christian Ethics. The Lives and Longings of Growing Older People The Physical Lives and Longings of Rising Adults Supplies a new method...

Σκληρή ανακοίνωση των δικηγορικών συλλόγων – Θα διερευνούνται πειθαρχικά όσοι αναλαμβάνουν υποθέσεις αρνητών

Να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων  και του Κώδικα Δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος ζητάει η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας από...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!