Ἀλλάζουμε ΑΦΜ,
τὰ χρέη τὰ φορτώνονται οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι,
ἐμεῖς συνεχίζουμε μὲ ἄλλο ΑΦΜ καὶ ὄνομα.

Τὰ κόμματα τῆς ΝΔ καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ, θὰ κάνουν αὐτὰ ποὺ κάνουν κάποιοι Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες, τὰ τελευταία σαράντα (40) χρόνια δῆλαδή…

«ἰδιωτικοποίησις τῶν κερδῶν, κρατικοποίησις τῶν χρεῶν»…!!!

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

Τὸ ὄνομα «ΠΑΣΟΚ» τελειώνει…
Διαγράφεται φυσικὰ καὶ τὸ Α.Φ.Μ. του…

 

Ἀλήθεια…
Τό διαγεγραμμένο Α.Φ.Μ., ποὺ εἶναι φορτωμένο μὲ τόσα χρέη, ποιός θά ἔλθῃ νά τά πληρώσῃ;

Ἂν γίνῃ ὅμως κάτι τέτοιο, τότε ἔχουμε κι ἐμεῖς τὸ δικαίωμα νὰ κάνουμε ἀκριβῶς τὸ ἴδιο, διαγράφοντας τὰ Α.Φ.Μ. ποὺ περιέχουν χρέη καὶ ἀποκτώντας νέο Α.Φ.Μ….
Καί, κάθε φορὰ ποὺ ἀπαιτεῖται, ξανὰ ἀπ’ τὴν ἀρχή, γιὰ μίαν νέα ζωή!!!

Σταματόπουλος Δημήτρης