Από την 26/3/2017 τα ξημερώματα στην Ελλάδα μας εφαρμόστηκε η “θερινή” ώρα ή για να είμαστε πραγματιστές η ώρα που βολεύει την Δύση και τις τουριστικές της δραστηριότητες σε βάρος των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Γιατί αλλιώς τι νόημα έχει να επιβληθεί η θερινή ώρα στην χώρα του ήλιου, δηλαδή στην Πατρίδα μας;

Για σκεφτείτε κάτι απλό: Μέχρι χθες όποιος ξυπνούσε τις 7:00 το πρωί για να πάει στην δουλειά του δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρικό γιατί υπήρχε ήδη το φως του ήλιου. Σήμερα, μετά την εφαρμογή της θερινής ώρας, πρέπει να καταφύγει στο ηλεκτρικό γιατί ο ήλιος … απλά δεν έχει ανατείλει! Με απλά λόγια; Το πρόβλημα των Βορειοευρωπαίων έγινε ξαφνικά πρόβλημα της Ελλάδος, σε ένα ζήτημα που δεν έπρεπε να την απασχολήσει ποτέ!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με ακόμα μία “υποχρεωτική πρόταση” που κάνει προς τα κράτη μέλη αποδεικνύει την φασιστική νοοτροπία της και το αληθινό της πρόσωπο. Προσέξτε την μαεστρία των Ευρωπαίων στην καταπάτηση της εθνικής ανεξαρτησίας των κρατών μελών και στην επιβολή κανόνων χωρίς την δυνατότητα αντιρρήσεων: «Κατά την έκδοση της όγδοης οδηγίας, τα κράτη μέλη μετά από διεξοδικές νομικές διαβουλεύσεις και μετά από εκτεταμένες συζητήσεις, απέρριψαν με συντριπτική πλειοψηφία την εισαγωγή παρέκκλισης στην οδηγία που θα επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να μην εφαρμόζει το καθεστώς θερινής ώρας. Θεώρησαν επ’ αυτού ότι η κοινοτική οδηγία είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα σε όλα τα σημεία της και ότι επιβάλλει την υποχρέωση να εφαρμόζεται ταυτόχρονα ένα καθεστώς θερινής ώρας και ένα κοινό χρονοδιάγραμμα για τις ημερομηνίες και ώρες κατά τις οποίες πρέπει να αρχίζει και να λήγει η περίοδος της θερινής ώρας».

Στην “πρόταση” της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αναφέρεται πως προκειμένου να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση προηγήθηκε διεξοδική μελέτη «Προς το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη μελέτη από ανεξάρτητο γραφείο συμβούλων, το οποίο επελέγη μετά από πρόσκληση υποβολής προσφορών που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το γραφείο συμβούλων που επελέγη, Research voor Beleid International (RvB), είχε ως αποστολή να λάβει υπόψη τις διάφορες μελέτες και τα διάφορα πορίσματα των εκθέσεων που υπήρχαν επί του θέματος τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και εθνικό, να ρωτήσει τους εμπειρογνώμονες στους διάφορους σχετιζόμενους τομείς με σκοπό να εκθέσει τα πορίσματα και να προβεί σε συστάσεις με βάση τις αναλύσεις και τις εξετάσεις που θα έχει πραγματοποιήσει. Η μελέτη θα περιοριζόταν μόνο στα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της θερινής ώρας και δεν είχε ως αντικείμενο να εξετάσει τη σύνθεση ή τη μεταβολή των ζωνών ώρας στην Ευρώπη, και ακόμη λιγότερο την καθιέρωση ενιαίας ώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μελέτη είχε ως αντικείμενο λοιπόν να ερευνηθούν, να εντοπισθούν και να αξιολογηθούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, του καθεστώτος θερινής ώρας σε όλους τους κύριους σχετιζόμενους οικονομικούς τομείς όπως είναι η γεωργία, η βιομηχανία, το εμπόριο, οι τράπεζες, η δημόσια υγεία, οι μεταφορές, η οδική ασφάλεια, καθώς και ο τουρισμός και η αναψυχή. Το θέμα ήταν επίσης να μελετηθεί η κατάσταση ως προς την ώρα που απορρέει από την εφαρμογή της θερινής ώρας σε κάθε κράτος μέλος, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες που έχουν διαφορετική ώρα από εκείνη της ωριαίας ατράκτου στην οποία βρίσκονται. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές, καθώς και οι εκπρόσωποι τόσο των ενδιαφερομένων κύκλων όσο και των διαφόρων υπέρμαχων και αντίμαχων ενώσεων της θερινής ώρας συνεργάστηκαν στενά σε όλες τις φάσεις εκπόνησης της μελέτης. Τέλος, τα αποτελέσματα και το σχέδιο της τελικής έκθεσης αποτέλεσαν το αντικείμενο λεπτομερούς παρουσίασης στις Βρυξέλλες, στις 4 Μαρτίου 1999, κατά τη διάρκεια της οποίας το γραφείο συμβούλων παρείχε στους εθνικούς εμπειρογνώμονες τις διευκρινίσεις που επιθυμούσαν. Με βάση τις παρατηρήσεις που κοινοποίησαν οι εθνικές αρχές, το γραφείο συμβούλων είχε τη δυνατότητα να εκπονήσει τελική έκθεση στα τέλη του Ιουνίου του 1999. Η λεπτομερής έκθεση, καθώς και η αναλυτική περίληψη, διαβιβάστηκαν σε όλα τα κοινοτικά όργανα, τα κράτη μέλη και στις τρίτες ενδιαφερόμενες χώρες, όπως επίσης δεν λησμονήθηκαν οι οργανισμοί που αντιπροσωπεύουν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και οι ενώσεις».

Ωστόσο, όπως παραδέχεται το ίδιο το κείμενο της Ε.Ε., για την Χώρα μας δεν έγινε σχετική μελέτη γιατί πολύ απλά η απόφαση ήταν ήδη ειλημμένη και ανεξάρτητη από τις επιπτώσεις: «Από τις χώρες του Νότου της Ένωσης, η Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει μελέτη επί του θέματος με συγκεκριμένα στοιχεία, έδωσε ωστόσο ορισμένα ενδιαφέροντα σχόλια για τις επιπτώσεις της θερινής ώρας ως προς την αναψυχή και τον τουρισμό. Σε επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης του 1997, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Πειραιά ανέφερε τις αιτίες για τις οποίες δεν πρέπει να καταργηθεί η θερινή ώρα : η μείωση των φωτεινών ωρών της ημέρας θα είχε ως επίπτωση να μειωθούν οι δυνατότητες επισκέψεων και επομένως να περιοριστούν οι μετακινήσεις των τουριστών, να δημιουργηθούν προβλήματα συντονισμού στην άφιξη των μισθωμένων πτήσεων (charters), ιδίως στα μικρά αεροδρόμια των ελληνικών νήσων και να αυξηθεί έτσι το πρόσθετο κόστος, τέλος δε να περιοριστούν οι ώρες εργασίας των καταστημάτων, των μουσείων και των αρχαιολογικών τόπων. Τα ίδια επιχειρήματα επαναλαμβάνονται σε επιστολή υπέρ της διατήρησης της θερινής ώρας που απηύθυνε η Ένωση Πλοιοκτητών Επιβατικών Πλοίων προς το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας το 1997» [ακριβές απόσπασμα από την Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα /* COM/2000/0302 τελικό – COD 2000/0140 */ Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 337 E της 28/11/2000 σ. 0136 – 0137].

Ακόμα έχετε την ψευδαίσθηση πως μας υπολογίζουν οι Ευρωπαίοι; Ακόμα κι αυτό το μικρό και ασήμαντο ζήτημα αποκαλύπτει τόσο τα πραγματικά σχέδια των ιθυνόντων της Ε.Ε., όσο και την προδοτική στάση που έχει κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια σύσσωμος και χωρίς εξαιρέσεις ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος!

Του Μ. Βολουδάκη

ΠΗΓΗ