Ἡ ἐπερχομένη, καλπάζοντας, «Τεχνητὴ Νοημοσύνη».
Ὁ Πλήρης Ἔλεγχος τῆς Ἀνθρωπότητος ἔως τὸ 2045…!!!
(Πιθανότατα ἡ σπουδαιοτέρα δημοσίευσις ποὺ ἔχω κάνη ἔως τώρα!!!)

Ἡ Ἐξέλιξις τῆς «Τεχνητῆς Νοημοσύνης», μέχρι σήμερα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ κοντινὸ μέλλον, ὅπως ἀκριβῶς ἔχει προγραμματισθῇ…
…μὴ σημεῖον καμπῆς καὶ «Παγκοσμίου Δραματικῆς ἀλλαγῆς», τὸ ἔτος 2045…!!!

Φωτογραφία τοῦ Ῥέυ Κούρτζβέιλ, μεγίστου «γκουροῦ» τῆς «Τεχνητῆς Νοημοσύνης» ἀλλὰ καὶ προωθητοῦ της, καθὼς φυσικὰ καὶ πιστοῦ ὑπηρέτου τῆς «Νέας Παγκοσμίου Τάξεως» ὁ ὁποῖος, δῆθεν «προβλέπει» τὴν (δρομολογημένη) «ἐξέλιξη» τοῦ Ἀνθρωπίνου Εἴδους…

Παρατηρεῖστε πολὺ προσεκτικὰ τὴν εἰκόνα μὲ τὰ στατιστικά, ἀλλὰ καὶ τὴν φωτογραφία τοῦ Ῥέυ Κουρτζβέιλ (Ray Kurzweil), μεγίστου «γκουροῦ» τῆς «τεχνητῆς νοημοσύνης», ἀλλὰ καὶ τῆς προωθήσεώς της καί, φυσικά, ὑπηρέτου τῆς «Νέας Παγκοσμίου Τάξεως», ὁ ὁποῖος, δῆθεν, «προβλέπει» τὴν (δρομολογημένη) «ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους»…

Τὸ 2045 ἡ «Τεχνητὴ Νοημοσύνη» θὰ εἶναι ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινο…
…τὴν ὁποίαν καὶ προβλέπεται νὰ ἐλέγχῃ ὁ ἴδιος ἀπόλυτα, σὲ ὅσους ἄμεσα ἢ ἔμμεσα ὑποταγοῦν σὲ αὐτήν.
Οἱ περισσότεροι δέ, ἐν ἀγνοίᾳ τους, τὸ ἔχουν κάνη ἤδη…

Ἡ «νέα παγκόσμιος τάξις» μπορεῖ, ὅποτε θέλει, νὰ ἐξολοθρεύῃ ὅσα δισεκατομμύρια ἀνθρωπίνων «ζῴων» θέλῃ…
Τὸ κάνει καὶ θὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ τὸ κάνῃ, ὅμως πάντα μεθοδευμένα καὶ μὲ «μέτρο», καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ τὸν δικό της πάντα ῥυθμό…

Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἐπιθυμεῖ ἡ «νέα παγκόσμιος τάξις» δὲν εἶναι ἡ πλήρης ἐξολόθρευσις, ἀλλὰ ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος καὶ ἡ πλήρης ὑποταγὴ τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, καθὼς χρειάζεται τὸ ἀνθρώπινον «ζῷον» γιὰ τὰ μελλοντικά της σχέδια……

Ὑβριδο-«ἄνθρωπος»

Ἕνα «ἐμπόδιον» ἔχει, ὡς πρὸς τὸν στόχο της αὐτόν, τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ γεγονὸς τοῦ ὅτι λόγῳ «συμπαντικῶν νόμων» (ναί, ξέρω πὼς ἀκούγεται αὐτὰ στὰ αὐτὰ τῶν «πολλῶν», ἀλλὰ εἶναι ἔτσι!), γιὰ νὰ ἀποκτήσῃ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο καὶ τὴν πλήρη ὑποταγὴ τῶν ὑπηκόων, γιὰ τὸν ὁμαλὸ χειρισμὸ τῶν «χεριῶν» στὴν ὑπηρεσία της, χρειάζεται τὴν ἀποδοχὴ καὶ τὴν συγκατάθεση τῶν ἰδίων τῶν ὑπηκόων της!!! 

  • -ἔχουν ἤδη ἐμφυτεύση σὲ ὅλους / ὄλες μας, μέσῳ τῶν ἀεροψεκασμῶν, τῶν «ἐμβολίων», τῆς τροφῆς, τοῦ νεροῦ, τῶν ἀποῤῥυπαντικῶν καὶ τῶν «φαρμάκων», ἐδῶ καὶ χρόνια, εἰδικὲς «νανο-μηχανές» («ἔξυπνοι» πομποδέκτες εἶναι) σὲ μέγεθος κυτάρρων ἢ καὶ μικροτέρου, οἱ ὁποῖες κυκλοφοροῦν ἤδη μέσα στὸ Αἷμα, τὰ ὄργανα καὶ τὸν Ἐγκέφαλο… ἀλλά, κατὰ κύριον λόγο, εὑρίσκονται σὲ ἀνενεργὸ κατάσταση (ἐκτὸς ἴσως κάποιων ἐξαιρέσεων, ὅπου βλέπουμε «τρομοκρατικές» καὶ ἄλλες «ἐπιθέσεις αὐτοκτονίας» τὰ τελευταία χρόνια, οἱ ὁποῖες γίνονται ἀπὸ ἐγκεφαλικὰ  κατευθυνόμενα ἄτομα…). Γιὰ νὰ ἐνεργοποιηθοῦν σωστὰ αὐτὲς οἱ «νανο-μηχανές» καὶ γιὰ νὰ γίνῃ ὁμαλὰ καὶ λειτουργικὰ γιὰ αὐτοὺς ἡ Μετάβασις ἀπὸ τὴν Ἀνθρώπινο «κατάσταση» στὴν Ἐλεγχομένη Πλήρως ἀπὸ Ἐξωτερικὴ «Τεχνητὴ Νοημοσύνη» κατάσταση, εἶναι ἀπαραίτητος ἡ συγκατάθεσιςἄμεσα ἢ ἔμμεσα, τοῦ ἰδίου τοῦ ἀτόμου «ξενιστοῦ».
  • Ὅπως ἔγραψα καὶ παραπάνω, καὶ ὅπως θὰ δεῖτε διαβάζοντας τὰ σχετικὰ ἄρθρα ποὺ παραθέτω, ἡ Πλειοψηφία τῶν Ἀνθρώπων ἢ «Ἀνθρωπίνων Ζῴων» ὅπως μᾶς ἀποκαλοῦν, ἔχει ἤδη δόση τὴν Ἔμμεσο Συγκατάθεσή της σὲ αὐτὴν τὴν «Ἐξέλιξη τοῦ Ἀνθρωπίνου Εἴδους», ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν, μέσα ἀπὸ τὴν Ὑπέρμετρο Χρήση τῆς «Τεχνολογίας» τῶν «Ἐξύπνων» Τεχνολογιῶν καὶ τὴν Καταφατικὴ Παρακολούθηση τῶν «Ταινιῶν Ἐπιστημονικῆς Φαντασίας», οἱ ὁποῖες ἔχουν Δημιουργηθῆκαὶ Δημιουργοῦνται γιὰ ἀκριβῶς αὐτὸν τὸν σκοπό: Τοῦ ὅτι δηλαδὴ ἡ «Νέα Τάξις», μὲ τὴν μορφὴ Δῆθεν «Φανταστικῶν σεναρίων», ἀποκαλύπτει τὴν (κρυφὴ ἀλλὰ σὲ κοινὴ θέα) πραγματικότητα καί, συνεπῶς, λαμβάνει τὴν σιωπηρὴ Ἔγκριση τῆς Ἀνθρωπότητος…
  • Σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς λοιπὸν τὸ σημεῖον κρύβεται καὶ ἡ δική μας, ἡμῶν τῶν ἀνθρωπίνων «ζῴων» δηλαδή, δυνατότης ἀντιστάσεως!!!
    Ἡ ἀντίστασις αὐτὴ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἄρνηση τῆς ὅλο καὶ αὐξανομένης χρήσεως «ἐξύπνου» τεχνολογίας καί, αὐτό, θὰ πρέπῃ νὰ δηλωθῇ ξεκάθαρα ἀπὸ τὸν κάθε ἕναν, ἤ, ἔστῳ, ἀπὸ ὅσους γνωρίζουν καὶ θέλουν νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὴν δῆθεν «ἐξέλιξἢ τοῦ Ἀνθρωπίνου Εἴδους», καθὼς φυσικὰ καὶ τὴν μόνιμο δουλεία… Τόσο σὲ σιωπηρὴ μορφὴ δυνατῆς σκέψεως, ὅπως τὸ ὅτι «ἀρνοῦμα νὰ συμμετάσχω σὲ αὐτό», ὅσο καὶ μὲ διαφόρους ἄλλους τρόπους δημοσίου ἐκφράσεως καὶ πράξεως (ἄρνησις δηλαδὴ τῆς χρήσεως ἐμπράκτως!)…

Μποροῦμε!!!
Φθάνει νὰ ἀφήσουμε πίσω μας ὅλες τὶς γνωστὲς «πολιτικές» καὶ «θρησκευτικές» θεωρήσεις μας καὶ «φιλοσοφίες»  μας

Can Nanobots be Removed?

Synthetic Intelligence and the Transmutation of Humankind –
-A Roadmap to the Singularity and Beyond

Ἀντίστοιχο Ἄρθρο ἀπὸ Ἑλληνικὸ ἰστότοπο, μὲ τίτλο: «Ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁλοφάνερη»
(ἂν καὶ μὲ διαφορὲς στὶς ὁπτικὲς καὶ στὰ δεδομένα, καθὼς καὶ χωρὶς ἀναφορὲς στὸ «2045», ἀρκετὰ καλὸ ὅμως.).

Καί, τέλος, ἐκ τῶν ὑστέρων, ἀποδεικνύεται πὼς δὲν ἦταν καὶ τόσο …ἄσχετο τὸ κείμενον τοῦ Πλάτωνος Μορφέως, μὲ τὸ θέμα οῦ «Transhumanism»:

Ποὺ παρατίθεται σχετικὸ σύνδεσμος παραπάνω.

Νότιος Πραξιτέλης

ΠΗΓΗ