Αρχική Διάφορα Χαρὰ τῶν …σαρκοβόρων παραπληροφορητῶν!!!

Χαρὰ τῶν …σαρκοβόρων παραπληροφορητῶν!!!

Βλέποντας μόνον καὶ μόνον τὴν μία καὶ μοναδική, κατὰ κύριον λόγον, εἰκόνα ποὺ κυκλοφορεῖ γιὰ τὴν (φερομένη ὡς) «νεό-ναζιστική» ἐγχώριο (ποιός ἦλθε;) ὀργάνωσιν Combat 18 (Hellas), ἡ μοναδικὰ (στὰ ὅρια τῆς ὑστερίας) ἀντίδρασίς μας θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὁ ἔως δακρύων γέλως μας.

Ἀντίστοιχες, πραγματικὲς ὅμως εἰκόνες, κυκλοφοροῦν ἄφθονες στὸ εὐρωπαϊκὸ καὶ παγκόσμιο διαδίκτυον, προερχόμενες ὅμως ἀπὸ τὴν Γερμανία καὶ τὴν Ἀγγλία.

Ἐξαιρέσει μόνον τῆς «Καθημερινῆς» τοῦ παπαχελᾶ (ΕΛΙΑΜΕΠ-πSoros), ποὺ πράγματι ἀναφέρεται στὴν γερμανικὴ ταὐτότητα τῶν παρουσιαζομένων εὑρημάτων, ἅπαντες οἱ λοιποὶ παρα-πληροφορητές μας ἀναπαράγουν τὸ …γραφεῖον τύπου τῆς (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως, ποὺ ἀποκαλεῖται ἐπισήμως καὶ Ἀθηναϊκόν-Μακεδονικὸν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων.

Γιατί λοιπόν κυκλοφορεῖ κυρίως ἡ παραπάνω φωτογραφία; Μήπως διότι δέν διαθέτουν κάποιαν ἄλλην; Κι ἐάν εἶναι ἔτσι, τότε τά εὐρήματα πού ἰσχυρίζονται πώς ὑπάρχουν γιατί δέν ἀναπαράγονται τόσο πολύ καί συχνότερα; Μήπως διότι κατά κύριον λόγον δέν εἶναι καί τόσο συνδεδεμένα μέ …ἐγκλήματα;

Ἀλλὰ τὰ παραπάνω εἶναι γνωστὰ λίγο ἔως πολύ. Καὶ συνήθη ἐπίσης, καθὼς κι ἀναμενόμενα.
Κι ἐπεὶ δὴ τὰ εὑρήματα (μαχαίρια, σπαθί, ἀντιασφυξιογόνος μάσκα) δὲν εἶναι εὔκολο νὰ συνδεθοῦν μὲ ἐγκλήματα, ἀνεκάλυψαν καὶ κάτι πολὺ ἐπικίνδυνο.
Τὸ πιὸ εὐτράπελον τῆς ὑποθέσεως λοιπὸν εἶναι ἄλλον καὶ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν …νιτρικὴ ἁμμωνία καὶ τὶς …ἐκρηκτικὲς προθέσεις τῶν κατόχων της.

πηγὴ

πηγὴ
Διότι, πράγματι, ἡ νιτρικὴ ἁμμωνία συνδέεται μὲ βομβιστικοὺς μηχανισμοὺς ἀλλὰ καὶ μὲ …λιπάνσεις χωραφιῶν!!!!

πηγὴ

Κι αὐτὲς οἱ λιπάνσεις χωραφιῶν συνήθως ἀπαιτοῦν μεγάλες ποσότητες. Ἰδίως σὲ περιοχὲς σὰν τὸ …Μενίδι, ὅπου συνελήφθη ὁ φερόμενος ὡς ἐπίδοξος ἐμπρηστής.
Ὄχι διότι δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι πράγματι ἐπίδοξος ἐμπρηστής, βομβιστής, τρομοκράτης, ἀλλὰ διότι θὰ πρέπη νὰ ἀποδειχθῇ πὼς ναί, ὁ ἐν λόγῳ συλληφθεὶς πράγματι εἶχε αὐτὲς τὶς προθέσεις.

Τί ἰσχυρίζομαι λοιπόν;
Ἡ χρῆσις μίας κατὰ κύριον λόγο φωτογραφίας ἀπὸ τὰ ἑλληνόφωνα μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, ποὺ ἀποδίδεται ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, στὰ μέλη τῆς ἐν λόγῳ ἐγχωρίου (ποιός ἦλθε;) ἐκδοχῆς τῆς ΜΟΣΑΝΤικῆς ὑπό-ὀργανώσεως, ἀλλὰ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ καὶ τὰ γερμανικὰ μέσα, δὲν ἀποδεικνύει πὼς τὰ ἐδῶ ἐμπλεκόμενα ἄτομα ἦσαν καὶ …ἀγγλοσαξονικῶν τακτικῶν ἢ ὁπτικῶν. (Δὲν ἀναφέρομαι στοὺς πραγματικοὺς ἐμπνευστὲς τοῦ ἀντεθνικοῦ καὶ μισανθρωπικοῦ αὐτοῦ μορφώματος βεβαίως…)

Ἡ ἐμπλοκὴ κάποιων ἀνεγκεφάλων μὲ ἕνα ΜΟΣΑΝΤικὸ μόρφωμα, δὲν ἀποδεικνύει πὼς ἡ ἐν λόγῳ ὑπό-ἐκδοχὴ τῆς ΜΟΣΑΝΤ εἶχε κι Ἕλληνες ὁπαδούς, πολλᾦ δὲ μᾶλλον καὶ Ἕλληνες καθοδηγητὲς ἤ, ἀκόμη καὶ μέλη μὲ ἐγκληματικὲς προθέσεις. Σαφῶς καὶ ἀπὸ μόνη της ἡ ἐν λόγῳ ὀργάνωσις ἔχει λόγους ὑπάρξεως, ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν καταστολὴ τῆς ἀρνήσεως τῶν λαῶν στὴν πολυπολιτισμικότητα, ἀλλὰ οἱ λαοὶ ἀπὸ μόνοι τους δὲν εἶναι ἐπιθετικοί. «Συμπτωματικῶς» μάλιστα τὰ παραβατικὰ στοιχεία κάθε κοινωνίας ἐὰν δὲν ἐξοντώνονται, ἐλέγχονται εὐκολότερα διὰ τῆς ἐντέχνου καὶ συστηματικῆς ἐντάξεώς τους σὲ ἀκρο-δεξιὲς κι ἀκρό-ἀριστερὲς ὀργανώσεις. Εἶναι ἐμφανὲς λοιπὸν πὼς ἡ διασύνδεσις τοῦ μορφώματος μὲ τὰ ἀγγλοσαξονικὰ πρότυπά του, σκοπὸ δὲν ἔχει στὸ νὰ ἐνεργοποιήσῃ πατριωτικὲς συνειδήσεις καὶ δράσεις, παρὰ μόνον νὰ τὶς ἐλέγξῃ καὶ νὰ τὶς καταστείλῃ.

Ἡ λυσσώδης καὶ πολύ-ἐπίπεδος ἐπανάληψις τῆς εἰδήσεως δὲν συνιστᾶ ἀποδεικτικὸ ὑλικὸ ἐνοχῆς, ἀλλὰ μᾶς κάνει νὰ κυττᾶμε καχύποπτα ὅλην αὐτὴν τὴν προπαγάνδα καὶ νὰ διακρίνουμε ὅλο καὶ  πιὸ καθαρὰ τὸν πραγματικό της σκοπό.

Ἡ ταὐτόχρονος σύμπτωσις τῆς κορυφώσεων πολλῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ τυχαία, ἐφ΄ ὅσον ὑποχρεωθήκαμε νὰ ξεχάσουμε τὰ πραγματικά μας προβλήματα καὶ ἀσχολούμεθα μὲ τὶς στημένες εἰδήσεις.

Ἡ ὑπέρ-πληροφόρησις τῆς …ἐπαναλήψεως (μητρὸς πάσης μαθήσεως) δὲν ἀποδεικνύει πὼς ἡ εἴδησις δὲν εἶναι κατασκευασμένη, γιὰ νὰ ἀποκρύψῃ στημένες παγιδεύσεις καὶ κατασκευασμένες ἐμπλοκές, ἐνοχλητικῶν γιὰ τὴν ἐξουσία προσώπων.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὁ …χρήσιμος «ῥουφιάνος» εἶναι πανταχοῦ παρὼν καὶ δουλεύει πάντα ὑπὲρ τῶν …ἀφεντικῶν του!

πηγὴ

(Ὄχι ἀπαραιτήτως ἀνωνύμως…!!! Τὰ περὶ τηλεφωνήματος, ποὺ ἐλήφθη ὑπ’ ὄψιν πολὺ σοβαρά, εἶναι κάπως ἀσύνδετα μὲ τὴν γενικοτέρα στάσιν τῶν ἀστυνομικῶν!)

Ἡ παρουσίασις τέλος τόσων πολλῶν εὑρημάτων (λέμε τώρα) δὲν ἀποδεικνύει πὼς ὅλα αὐτὰ συνιστοῦν κι ἐγκληματικὰ ἐργαλεία, ἐφ΄ ὅσον ὅλοι μας ἔχουμε, τοὐλάχιστον, μαχαίρια στὶς κουζίνες μας.

Τὰ ψηφιακὰ πειστήρια τὰ ἀγνοοῦμε γιὰ νὰ τὰ σχολιάσουμε.
Τὰ ῥόπαρα, οἱ σιδηρογροθιές, καθὼς φυσικὰ καὶ οἱ βόμβες ΜΟΛΟΤΩΦ, οἱ κροτίδες, οἱ σουγιάδες, τὰ φιαλίδια βουτανίου συνιστοῦν συνήθη οἰκιακὰ ἀντικείμενα στὶς οἰκίες τῶν …κυβερνώντων μας, μαζὺ μὲ τὶς ἀντιασφυξιογόνες μάσκες καὶ τὶς ποσότητες ναρκωτικῶν, μικρὲς ἢ μεγάλες!!!

πηγὴ

Τὰ μαχαίρια δὲν τὰ σχολιάζουμε, διότι, κατὰ πῶς μᾶς τὰ γράφουν, ὅλοι μας ἐν δυνάμει ἐγκληματίες καταλήγουμε. Θὰ κόβουμε τὸ ψωμὶ μὲ τὴν …μύτη μας, γιὰ νὰ αἰσθάνονται ἀσφαλῆ τὰ σαπρόφυτα.

Τὶς κυνηγετικὲς καραμπίνες ἐπίσης δὲν τὶς σχολιάζουμε, διότι εἴθισται νὰ διαθέτουν ἐνίοτε καὶ ἄδειες.
Αὐτὸ ποὺ σχολιάσαμε ἀρκούντως εἶναι ἡ νιτρικὴ ἀμμωνία. Περὶ αὐτῆς μόνον γενικολογίες ἀκοῦμε.

Καταληκτικῶς…
Τὸ σπαθί, τὰ κυνηγετικὰ ὅπλα, οἱ σουγιάδες, οἱ κροτίδες, τὰ μαχαίρια, ἡ ἀντιασφυξιογόνος μάσκα, ἢ ἀκόμη καὶ τὰ γκαζάκια, ἐὰν δὲν ἦσαν ὅλα μαζὺ κάπου συγκεντρωμένα, παρέα μὲ τὶς σιδηρογροθιές, τὶς βόμβες ΜΟΛΟΤΩΦ καὶ τὰ ῥόπαλα, δὲν συνιστοῦν ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις καὶ ἀκόμη περισσότερο προθέσεις. Συνιστοῦν σκέτο ἀτομικὲς συμπεριφορές, ἐπιθετικὲς ἢ ἀμυντικές, ἀλλὰ ὄχι ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις.
Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ πρέπει νὰ μᾶς προβληματίζῃ δὲν εἶναι τὸ ἐὰν πράγματι ὑφίσταται ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις (ποὺ σαφῶς ὑφίσταται), ἀλλὰ τὸ ποιὸς τὴν ἔστησε, ποιοὺς ἤθελε νὰ ἐξολοθρεύσῃ μέσῳ αὐτῆς, καθὼς καὶ τὸ ἐὰν σχετίζονται αὐτοὶ ποὺ κατηγορῶνται ἐπισήμως μὲ αὐτὴν τὴν ὀργάνωσιν.

Αὐτὸ ποὺ πρέπει ἐπίσης νὰ μᾶς προβληματίζῃ δὲν εἶναι τὸ ἐὰν ἡ ΜΟΣΑΝΤ, γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ ἔκανε καλὰ τὴν δουλειά της. Ἀλλὰ τὸ πόσο χαίρεται ποὺ ἔκλεισε ἀκόμη μία τέτοια ὑπόθεσις μὲ τὴν ὑπογραφή της.

Διαπιστώσατε μίαν ἐνδιαφέρουσε …σύμπτωσιν;
Ὁ χαρούμενος πανηγυριτζῆς κάπου ἐμπέρδευσε τὸ «18» μὲ τὸ «88».
Σύμπτωσις θὰ μοῦ πεῖτε…
Ἄμ δέ, θὰ σᾶς ἀπαντήσω…
Διότι γλῶττα λανθάνουσα ἀλήθειες λέγει…

Ἡ σαφὴς σχέσις τῆς Column 88 (ναζιστικὲς γραμμές) μὲ τὴν Compat 18 (ἐπίσης ναζιστικὲς γραμμές) τεκμηριώνεται ἀπὸ τὶς γενικὲς ἰδεολογικὲς θέσεις, τὶς σαφεῖς ἐπιθετικὲς διαθέσεις καὶ τὶς ἐπίσημες ἐξαγγελίες τῶν ἐν λόγῳ ὀργανώσεων, κυρίως κατὰ τῶν λαθρομεταναστῶν σήμερα. Τεκμηριώνεται ἐπίσης πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ μορφώματα εἶναι σιωνιστικὰ δημιουργήματα, ἐφ΄ ὅσον κατὰ κύριον λόγο στοχεύουν οἱ δημιουργοί τους, μέσῳ στημένων ἐπιθέσεων σὲ σημιτικοὺς στόχους νὰ ἐνεργοποιήσουν εἰδικὸ καθεστὼς προστασίας αὐτῶν τῶν σημιτικῶν στόχων, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως καὶ τῶν ἀντισημιτικῶν νόμων.
Συνυπολογίζοντας καὶ τὴν χαρὰ τοῦ παραπάνω διαχειριστοῦ, μποροῦμε εὔκολα νὰ διακρίνουμε τὸ ποιὸς …κάνει παιχνίδι σήμερα καὶ εἰς βάρος ποιῶν.

Ἐξαρθρώνεται λοιπόν μίαν ἀκρό-δεξιά ὀργάνωσις;
Μπᾶ… Ἁπλῶς ἐξοντώνονται ἀρκετοὶ ἀντιδρῶντες στὰ νεταξίτικα σχέδια…
Μὲ πρόσχημα τὴν στημένη αὐτὴν ἱστορία θὰ δοῦμε πολλὰ περίεργα νὰ συμβαίνουν, ἐνᾦ παραλλήλως καὶ ὑπογείως θὰ στοχοποιηθοῦν ἐπισήμως πλέον ἅπαντες οἱ διαφωνοῦντες μὲ τὸ κατοχικὸ καθεστώς.
Τόσο ἁπλᾶ.
Μὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα δὲν πρέπει νὰ ἀσχολούμεθα σοβαρά.

Εἴπαμε…
Ἠ τελευταία πνοὴ τοῦ θηρίου ἀκούγεται σὰν ἀπειλητικὸς ῥόγχος.
Τὸν νοῦ μας!!!.

Φιλονόη

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Self-tests: Υποχρεωτικά σε λιανεμπόριο, εστίαση, κομμωτήρια και μεταφορές

Tην επέκταση του μέτρου των self tests σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, στη ενημέρωση για τον κοροναϊό. Τα self...

Α. Τσίπρας στο «Trade With Greece 2021»: Μέτρα στήριξης και ιδιωτικό χρέος για δίκαιη παραγωγική ανασυγκρότηση

Απαιτούνται γενναίες αποφάσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τονίζει μεταξύ άλλων ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο άρθρο του που δημοσιεύεται...

Ν. Ηλιόπουλος: «Ο κ. Μητσοτάκης αποδεικνύεται ανίκανος να ελέγξει την πανδημία αλλά και την κυβέρνησή του»

«Τις τελευταίες ημέρες οι υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν επιδοθεί σε έναν διαγωνισμό για το ποιος θα εισπράξει τα επικοινωνιακά οφέλη από ένα τυχόν...

ΟΕΕ: Διαδικτυακό Σεμινάριο για το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πιστό στον ρόλο του ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα οικονομίας, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για το πρόγραμμα, ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, με...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!