Αρχική Κοινωνία Φωτογραφική και ρατσιστική εγκύκλιος υπέρ των Εβραίων στην Ελλάδα

Φωτογραφική και ρατσιστική εγκύκλιος υπέρ των Εβραίων στην Ελλάδα

Δείτε φωτογραφικούς και ξεκάθαρα ρατσιστικούς νόμους και καημούς που απασχολούν την «Ελληνική» κυβέρνηση …την ώρα που οι μισοί Έλληνες δεν ξέρουν αν αύριο θα έχουν φαγητό στο πιάτο.

Οι πιο μεγάλοι έμποροι όπλων στην Ελλάδα …έχουν και Ισραηλινό διαβατήριο, γραφεία στο Κολωνάκι …ήταν στη Λίστα Λαγκάρντ και φυσικά φορολογούνται εκτός Ελλάδας… και δεν ασχολείται μαζί τους …κανένας …«αντι-ιμπεριαλιαστής», κανένας «αντικαπιταλιστής».

Πηγή: aftodioikisi.gr

«Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014», που αφορά στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από πολίτες εβραϊκής καταγωγής, άλλων χωρών, που γεννήθηκαν στην Ελλάδα έως την 9η Μαΐου 1945, δίνει με εγκύκλιο του, το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο, σημειώνεται:

«Τίθεται υπόψη σας ότι με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014 τροποποιήθηκε το άρθρο 13 παρ. 1 του ν.4018/2011, που αφορά στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από πολίτες εβραϊκής καταγωγής, άλλων χωρών, που γεννήθηκαν στην Ελλάδα έως την 9η Μαΐου 1945.

Για την υπαγωγή στις ανωτέρω ρυθμίσεις απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο εκάστου ενδιαφερομένου οι εξής προϋποθέσεις:

  1. να βρίσκεται εν ζωή,
  2. να ήταν κάτοχος της ελληνικής ιθαγένειας από τη γέννησή του,
  3. να έχει απωλέσει την ελληνική ιθαγένεια και
  4. να αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα η καταγωγή του.

Ο κάθε δικαιούχος υπαγωγής στις υπόψη διατάξεις, εφόσον επιθυμεί να αποκτήσει εκ νέου την ελληνική ιθαγένεια, υποβάλλει αυτοπροσώπως σχετική αίτηση στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας του, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του (της σελίδας επί της οποίας αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία), με την επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα,
  2. ληξιαρχική πράξη γέννησής του εκδοθείσα από την αρμόδια ελληνική ληξιαρχική αρχή,
  3. βεβαίωση, εκδοθείσα από τον αρμόδιο ελληνικό Δήμο, από την οποία να προκύπτει ότι κατά τη γέννησή του είχε την ελληνική ιθαγένεια και στο οποίο να αποτυπώνονται οι μεταβολές της ιθαγένειάς του και τα πλήρη στοιχεία που σχετίζονται με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας,
  4. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 περί των στοιχείων του και των στοιχείων των γονέων και των τέκνων του, πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής (συνάπτεται έντυπο) και
  5. σε περίπτωση θηλέων αιτουσών, ληξιαρχική πράξη γάμου εκδοθείσα από την αρμόδια ληξιαρχική αρχή, από την οποία να προκύπτει το επώνυμο της αιτούσας πριν και μετά το γάμο της (σε περίπτωση που η πράξη γάμου είναι αλλοδαπής αρχής απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένη και επισήμως μεταφρασμένη).

Για την ανωτέρω αίτηση και δικαιολογητικά καταβάλλονται αντίστοιχα ανταποδοτικά προξενικά τέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 16/2014 και την εγκύκλιο 2/2014 της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών και ενεργείται ανάλογη καταχώρηση στο βιβλίο ελέγχου.

Προ της διαβίβασης του αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) ενεργείται έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών στοιχείων της υπόθεσης. Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο του εν λόγω ελέγχου, από τη διασταύρωση των ατομικών στοιχείων του αιτούντος με τον απωλέσαντα την ελληνική ιθαγένεια, προκύψει ζήτημα μη ταυτοποίησης ενόψει μη
ταύτισης των ατομικών στοιχείων προσώπου μεταξύ των δημοσίων εγγράφων αλλοδαπών αρχών με το μητρώο αρρένων και το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) Δήμου του ελληνικού κράτους, το αίτημα δεν αποστέλλεται στο ΥΠ.ΕΣ.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει πρώτα να διερευνηθεί εκ μέρους της αρμόδιας προξενικής αρχής η τυχόν ταυτοπροσωπία και, σε περίπτωση που αυτή προκύψει (η ταυτοπροσωπία), η αίτηση να συνοδεύεται και από σχετική προξενική βεβαίωση, που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του Οδηγού Προξενικών Εργασιών περί ταυτοπροσωπίας, μαζί με όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Η αρμόδια προξενική αρχή, εφόσον εξακριβώσει ότι η υποβληθείσα αίτηση συνοδεύεται από πλήρη και νόμιμα για την ημεδαπή έννομη τάξη δικαιολογητικά, καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος υποβολής αιτήματος, σχηματίζει φάκελο ιθαγενείας, τον οποίο διαβιβάζει με προξενική αλληλογραφία στη Διεύθυνση Ιθαγένειας ΥΠ.ΕΣ. Η Διεύθυνση Ιθαγένειας
ΥΠ.ΕΣ., σε συνεργασία με τις εγχώριες αρμόδιες αρχές, πιστοποιεί τη συνδρομή ή μη των νομίμων όρων και προϋποθέσεων στο πρόσωπο του αιτούντος για την εκ νέου κτήση της ελληνικής ιθαγένειας και, σε περίπτωση που ο αιτών τους πληροί, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί αποδοχής του αιτήματος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολούθως, η Διεύθυνση Ιθαγένειας ΥΠ.ΕΣ. ανακοινώνει στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί της εκ νέου κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας του αιτούντος, προκειμένου να τον καλέσει σε ορκωμοσία. Η συντέλεση της ορκωμοσίας, η ημερομηνία της οποίας θεωρείται και ημερομηνία κτήσης της
ελληνικής ιθαγένειας, απαιτείται κατά νόμο να πραγματοποιηθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από τη ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, άλλως η απόφαση ανακαλείται και ο αιτών διατηρεί το δικαίωμα υποβολής νέας όμοιας αίτησης. Ο όρκος, ο τύπος του οποίου περιγράφεται στο άρθρο 9 του ν.3284/2004, δίδεται αυτοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής. Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό ορκωμοσίας εις τριπλούν, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται αυτούσιος ο όρκος του άρθρου 9 του ν.3284/2004.

Ένα αντίτυπο του πρακτικού παραμένει στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή και δύο αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μεριμνά για την διαβίβασή του αρμοδίως, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με την εγγραφή του αιτούντος στα μητρώα του ελληνικού κράτους (δημοτολόγιο, μητρώο αρρένων).

Το πρακτικό χαρτοσημαίνεται με ένσημο προξενικής αρχής και καταχωρείται στο βιβλίο ελέγχου.

Επισημαίνοντας, τέλος, ότι η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, βάσει της εν θέματι νομοθετικής ρύθμισης, αποτελεί νέα κτήση ιθαγένειας, χρονολογική αφετηρία της οποίας αποτελεί η ημερομηνία της ορκωμοσίας, γεγονός που προσδίδει μεγάλη αξία στο πρακτικό ορκωμοσίας αφού από την ημερομηνία αυτή ο ενδιαφερόμενος εξομοιώνεται πλήρως με τους λοιπούς Έλληνες πολίτες, διευκρινίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας μέχρι την ημερομηνία ορκωμοσίας το προσωπικό θέσμιο του ενδιαφερομένου ρυθμίζεται αποκλειστικά από το αλλοδαπό δίκαιο.

Παρακάτω ολόκληρη η Εγκύκλιος 31

Εγκύκλιος 31 για Εβραίους by aznews.site on Scribd

 

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Γιάννης Μπρατάκος: Γεφυρώνουμε τον κόσμο των επιχειρήσεων με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – Όλα όσα έγιναν στο 1ο ΕΒΕΑ Talks

Ωφελούμενους της Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης του ΟΚΑΝΑ και τον προϊστάμενο του προγράμματος, Αλέξανδρο Ψαριανό, υποδέχθηκε χθες στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο πρόεδρος του...

Σπύρος Ρεντετάκος στο 3rd Family Business Conference : Η Alpha Bank εταίρος των παραδοσιακών δυνάμεων της ελληνικής οικονομίας που έχουν σχέδιο για την επόμενη...

Στο 3rd Family Business Conference, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο “THE MET”, στην ενότητα με θέμα Το Ταμείο Ανάκαμψης ως εργαλείο υλοποίησης των επιταγών ESG στις οικογενειακές επιχειρήσεις, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος κ. Μαρία Σαμολαδά, Γενική Διευθύντρια του Grtimes.gr, ο κ. Σπύρος Ρεντετάκος, Δ/ντής Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, της ALPHA BANK αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον καθοριστικό ρόλο των τραπεζών στην αξιολόγηση και καθορισμός του ύψους χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων από το Ταμε

ΤτΕ: Αύξηση 1,1% στο ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών το τρίτο τρίμηνο

Κατά 1,1% αυξήθηκε η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το τρίτο τρίμηνο του 2021, στα 20.586 εκατ. ευρώ έναντι 20.366 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 147 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.035 εκατ. ευρώ έναντι 14.888 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 220 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 20.586 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης στοχοποιεί τους άνω των 60

«Ο αυτουργός της υγειονομικής καταστροφής, σε απόλυτο πανικό από τη πλήρη κατάρρευση του ΕΣΥ και τη θλιβερή ευρωπαϊκή πρωτιά σε θανάτους και σε κρούσματα,...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!