Αρχική Διάφορα Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία - Τι προβλέπει ο νέος Νόμος

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία – Τι προβλέπει ο νέος Νόμος

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020.
Το epoli.gr παρουσιάζει τα βασικότερα σημεία του νέου νόμου και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), κάθε χρόνο 2.340.000 θάνατοι εργαζομένων οφείλονται σε επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα, ενώ σε 160 εκατομμύρια υπολογίζονται οι μη θανατηφόρες επαγγελματικές ασθένειες και σε 270 εκατομμύρια τα εργατικά ατυχήματα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, καταγράφονται 2,5 εκατομμύρια ατυχήματα που προκάλεσαν απουσία τουλάχιστον 4 ημερών από την εργασία και 3.515 θανατηφόρα ατυχήματα σε ετήσια βάση, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat (2012).

Εκτιμάται ακόμα ότι κάθε χρόνο περίπου 160.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους λόγω επαγγελματικών ασθενειών και περισσότεροι από 4.000 εργαζόμενοι λόγω εργατικών ατυχημάτων, ενώ πάνω από τρία εκατομμύρια εργαζόμενοι παθαίνουν κάποιο σοβαρό ατύχημα κατά την εργασία τους (στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, EU-OSHA και της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Ο στόχος της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ)

Ο κύριος στόχος της ΥΑΕ είναι η προαγωγή και διατήρηση των υψηλότερων κατά το δυνατόν επιπέδων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για την αποφυγή ή τη μείωση της εμφάνισης των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των άλλων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία.

Τι ορίζεται ως επαγγελματική ασθένεια

Η επαγγελματική ασθένεια ορίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Πρώτο, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η επιστήμη της ιατρικής, επαγγελματική ασθένεια είναι η νόσος που σχετίζεται με το είδος των κινδύνων στους οποίους εκτέθηκε ο πάσχων λόγω της εργασίας του. Είναι κάθε νόσος που αποδεδειγμένα, στη βάση ιατρικών κριτηρίων, μπορεί να αποδοθεί στο είδος της εργασίας και τους κινδύνους στους οποίους λόγω της εργασίας έχει εκτεθεί ο εργαζόμενος.

Ο δεύτερος ορισμός βασίζεται στην ασφαλιστική πραγματικότητα που ισχύει στην κάθε χώρα. Δηλαδή, επαγγελματική ασθένεια είναι η νόσος που αναγνωρίζεται ως τέτοια από το ισχύον ασφαλιστικό σύστημα, με τους όρους και τους περιορισμούς που κάθε φορά αυτό θέτει.

Τι ορίζεται ως εργατικό ατύχημα

Ακριβής ορισμός του εργατικού ατυχήματος δεν υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία για την ΥΑΕ.

Γενικά, στη νομολογία, ως εργατικό ατύχημα χαρακτηρίζεται ο θάνατος ή η ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας αυτής (και κατά τη μετάβαση του εργαζόμενου στον τόπο της εργασίας ή κατά την επιστροφή στο σπίτι του). Επίσης, σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία και συγκεκριμένα με την εγκύκλιο Αρ. 45/24.6.2010 του ΙΚΑ ως εργατικό ατύχημα ορίζεται: «Ο θάνατος ή η ανικανότητα του εργαζόμενου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας αυτής».

H νομοθεσία για την πρόληψη

Σημειώνεται ότι το ισχύον στη χώρα μας θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου σε ό,τι αφορά στις γενικές προβλέψεις της νομοθεσίας περιλαμβάνεται στον Κώδικα Νόμων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (84 Α΄), εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.) και ισχύει για κάθε εργαζόμενο που απασχολείται από τον εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Συμμετοχή των εργαζομένων στην Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) – Η Ευρωπαϊκή πρακτική

Η νομοθεσία για την ΥΑΕ αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να διαβουλεύονται με τους εργοδότες και να συμμετέχουν στη διαχείριση των θεμάτων ΥΑΕ.

Ο εργοδότης, έχει την υποχρέωση να παρέχει στους εκπροσώπους των εργαζομένων που έχουν ειδικά καθήκοντα στον τομέα της ΥΑΕ επαρκή χρόνο και τα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους για τα θέματα ΥΑΕ έχουν το δικαίωμα:

• να προτείνουν νέα μέτρα ΥΑΕ και να εκφράσουν την άποψη τους για τα υφιστάμενα μέτρα,

• να ερευνούν καταγγελίες των εργαζομένων για θέματα ΥΑΕ,

• να ζητείται η γνώμη τους σχετικά με τη λειτουργία των δομών για την ΥΑΕ στην επιχείρηση (τεχνικό ασφάλειας, ιατρό εργασίας, εσωτερική ή εξωτερική υπηρεσία προστασίας και πρόληψης),

• να γνωμοδοτούν σχετικά με το σχεδιασμό και την οργάνωση της εκπαίδευσης τους σε θέματα ΥΑΕ,

• να απευθύνονται στην αρμόδια ελεγκτική Αρχή για την ΥΑΕ, εάν κρίνουν ότι τα μέτρα και τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη για την ΥΑΕ είναι ανεπαρκή,

• να υποβάλουν τις δικές τους παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια των επισκέψεων ελέγχου από την αρμόδια Αρχή.

Η εθνική νομοθεσία ΥΑΕ κάθε κράτους μέλους προβλέπει γενικά περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση της εκπροσώπησης των εργαζομένων σε θέματα ΥΑΕ.

Η ΥΑΕ στην Ελλάδα

Ως βασικός στρατηγικός στόχος της πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για την περίοδο 2016-2020 αναδεικνύεται: «Θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, (ΕΣσυτΥΑΕ)», με τους άξονες προτεραιότητας να είναι οι ακόλουθοι 12:

Άξονας 1oς: Θεσμοθέτηση Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΣυστΥΑΕ).

Άξονας 2ος: Απλούστευση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την ΥΑΕ.

Άξονας 3ος: Ενίσχυση εφαρμογής της νομοθεσίας για την ΥΑΕ.

Άξονας 4ος: Ενδυνάμωση της πρόληψης και βελτίωση των συστημάτων αναφοράς και καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Άξονας 5ος: Στήριξη μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Άξονας 6ος: Καλλιέργεια και προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης.

Άξονας 7ος: Ενσωμάτωση της ΥΑΕ στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Άξονας 8ος: Κατάρτιση εμπλεκομένων με την ΥΑΕ.

Άξονας 9ος: Προαγωγή της υγείας στην εργασία και αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής.

Άξονας 10ος: Ενθάρρυνση της επιστημονικής προόδου και της έρευνας – Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι.

Άξονας 11ος: Ενδυνάμωση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και της συμμετοχής των εργαζομένων.

Άξονας 12ος: Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών για την ΥΑΕ.

Πηγή:epoli.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Προβάδισμα ηγεσίας για Ν. Ανδρουλάκη – «Mάχη για τη 2η θέση» Παπανδρέου-Λοβέρδου

Ευρύ προβάδισμα για τον Νίκο Ανδρουλάκη στις εκλογές του ΚΙΝΑΛ, αποτυπώνει η ενσωμάτωση των πρώτων αποτελεσμάτων στο 74,88% της Επικράτειας. Στις κάλπες είχαμε αθρόα συμμετοχή-ρεκόρ 270.000 περίπου πολιτών. Mε ενσωματωμένο το 74,88% των ψήφων (το 80,38% των εκλογικών κέντρων) ο Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται καθαρά με 37,33% (74.405 ψήφοι). Ακολουθούν ο Γιώργος Παπανδρέου με 27,72% (55.241) και ο Ανδρέας Λοβέρδος με 25,76% (51.352). Έπονται οι Παύλος Χρηστίδης με 3,23% (6.437), Χάρης Καστανίδης με 3,13% (6.229), και ο Παύλος Γερουλάνος με 2,83% (5.649). 

Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα επί του 15% των ψηφοδελτίων

Έσπασε κάθε ρεκόρ η συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία του ΚΙΝΑΛ για την εκλογή νέας ηγεσίας. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, με καταμετρημένο το 15% των ψήφων, οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν:
  • Νίκος Ανδρουλάκης:     40,11%
  • Γιώργος Παπανδρέου:  26,78%
  • Ανδρέας Λοβέρδος:      24,13%
  • Χάρης Καστανίδης:         3,63%
  • Παύλος Χρηστίδης:         3,21%
  • Παύλος Γερουλάνος:       2,13%

Στη συνεδρίαση του Eurogroup τη Δευτέρα ο Χρ. Σταϊκούρας

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει αύριο ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin. Αύριο το μεσημέρι, ο υπουργός θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου, και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Eurogroup, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η 12η Έκθεση Αξιολόγησης των ευρωπαϊκών θεσμών για την Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Επίσης, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συζητήσουν επίσης τις εκθέσεις μετα

Μέτρα της ΕΛ.ΑΣ τη Δευτέρα στην Αθήνα λόγω της επετείου δολοφονίας Γρηγορόπουλου

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προγραμματίσει η Τροχαία για τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών, που έχουν εξαγγελθεί για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Παράλληλα, από την ΓΑΔΑ έχουν σχεδιαστεί μέτρα για το ενδεχόμενο επεισοδίων, τα οποία θα κινηθούν στο ίδιο πνεύμα με τα μέτρα για το Πολυτεχνείο. Ειδικότερα, θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο, με την εντολή η παρουσία τους να είναι διακριτική και να μην απαντούν σε προκλήσεις, αλλά να επέμβου

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!