Αρχική Κοινωνία Το αποτύπωµα της κρίσης στη Δυτική Ελλάδα

Το αποτύπωµα της κρίσης στη Δυτική Ελλάδα

Η Ελληνική Στατηστική Αρχή ανακοίνωσε πρόσφατα στοιχεία των περιφερειακών λογαριασµών για το έτος 2015 τα οποία παρέχουν πληροφορίες για την Περιφέρεια µας όπως ποια είναι η Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ), δηλαδή η συνολική αξία των παραγόµνων προϊόντων και υπηρεσιών, η κατανοµή της ΑΠΑ κατά κλάδο, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), καθώς και η αναλογία του ΑΕΠ κατά κάτοικο, δηλαδή το κατά κεφαλή ΑΕΠ (κ.κ. ΑΕΠ). Η Π∆Ε το 2015: Βρίσκεται στην 5η θέση µεταξύ των 13 περιφερειών της Ελλάδας παράγοντας 7,166 δισ. € ετησίως, ποσό που αποτελεί το 4,6% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας. Οι Περιφέρειες Κρήτης και Θεσσαλίας βρίσκονται δύο θέσεις πιο µπροστά συνεισφέροντας 5,0% και 5,1% αντίστοιχα στην παραγόµενη ΑΠΑ. Η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται στη 2η θέση µε 13,5% και βέβαια στη 1η θέση η Αττική µε µεγάλη διαφορά, µε 47,9% της εγχώριας ΑΠΑ. Σε σχέση µε το 2007: Ενα χρόνο πριν το ξέσπασµα της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης (2008) και τρία χρόνια πριν την προσφυγή της Ελλάδας στο µηχανισµό στήριξης (2010), η ∆υτική Ελλάδα βρισκόταν στην 4η θέση µεταξύ των 13 περιφερειών (µπροστά από την περιφέρεια Κρήτης), παράγοντας αξία 9,918 δισ. € που αντιστοιχούσε στο 4,8% της εγχώριας ΑΠΑ. Στην 8ετία που ακολούθησε µέχρι το 2015 η ∆υτική Ελλάδα έχασε το 27,8% της προστιθέµενης αξίας που παρήγαγε, σηµειώνοντας τη µεγαλύτερη µείωση µεταξύ των περιφερειών της χώρας. Η αντίστοιχη µείωση στο σύνολο της χώρας ήταν 24,1%. Η δοµή και τα χαρακτηριστικά της οικονοµίας της Π∆Ε, όπως έχουν διαµορφωθεί τα τελευταία 30 χρόνια, µέσα από την αποβιοµηχάνιση και την αδ ναµία της περιοχής να επαναπροσδιορίσει το παραγωγικό της µοντέλο, έχουν οδηγήσει σε µία οικονοµία µε αδύναµη παραγωγική βάση, χαµηλή εξωστρέφεια και ισχυρή εξάρτηση από τις αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης και την αντίστοιχα ασκούµενη δηµοσιονοµική πολιτική. Λογική συνέπεια όλων αυτών των παραγόντων ήταν η ∆υτική Ελλάδα να πληγεί στη δι- άρκεια της κρίσης περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή της χώρας. Η µεγάλη µείωση της ΑΠΑ είναι προφανές ότι συνοδεύεται από µείωση των εισοδηµάτων. Από την επεξεργασία στοιχεί- ων των φορολογικών δηλώσεων, προκύπτει ότι το διάστηµα 2010 έως 2016 οι κάτοικοι ∆υτικής Ελλάδας απώλεσαν το 28,2% του ετήσιου εισοδήµατός τους εµφανίζοντας τη µεγαλύτερη µείωση µεταξύ των 13 περιφερειών. Η συµµετοχή των κλάδων στο παραγόµενο προϊόν της Π∆Ε: Από τη συνολική αξία των προϊόντων και υπηρεσιών που παράχθηκαν στην Π∆Ε το 2015 (7,166 δισ. €) το 23,6% (ή 1,688 δισ. €) παρήγαγε ο τοµέας «∆ηµόσια διοίκηση & άµυνα, κοινωνική ασφάλιση, εκ- παίδευση, υγεία & κοινωνική µέριµνα». Ακολουθεί ο τοµέας «Χονδρικό/λιανικό εµπόριο, υπηρεσίες φιλοξενίας & εστία- σης, επισκευή οχηµάτων & µοτοσυκλετών, µεταφορές & αποθήκευση» µε 21,4% (ή 1,537 δισ. €) και η «∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας» µε 16,3% (1,171 δισ. €). Οι προαναφερόµενες δραστηριότητες παράγουν αθροιστικά το 61,3% της περιφερειακής ΑΠΑ, τη στιγµή που άλλοι πολύ σηµαντικοί κλάδοι, όπως ολόκληρος ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τοµέας και άλλοι κλάδοι λοιπών υπηρεσιών συνεισφέρουν µόλις το 38,7% της παραγόµενης ΑΠΑ. Στην 8ετία 2007-2015 σηµειώθηκαν σηµαντικές ανακατα- τάξεις στο βαθµό συνεισφοράς των κλάδων στο συνολικά παραγόµενο προϊόν της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Υπάρχουν κλάδοι που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση και άλλοι που έδειξαν µεγαλύτερες αντοχές, ενισχύοντας τη συµβολή τους στο παραγόµενο προϊόν της περιοχής που ούτως ή άλλως βγαίνει από την κρίση σηµαντικά µειωµένο. Εντονότερη όλων είναι η συρρίκνωση του αντίστοιχου µεριδίου του κλάδων των κατασκευών, από 8,9% σε 2,6%. Η δηµόσια διοίκηση πήρε την πρωτοκαθεδρία έναντι του εµπορίου, φιλοξενίας-εστίασης και µεταφορών, ενώ σηµαντική είναι η άνοδος της συµµετοχής στο συνολικό προϊόν του πρωτογενή τοµέα, αλλά και των εισοδηµάτων από διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Τα µεγέθη ανά κάτοικο: Με βάση την περιφερειακή κατανοµή της ΑΠΑ που είδαµε παραπάνω και τον πληθυσµό κάθε περιφέρειας υπολογίζεται το περιφερειακό κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κ.κ. ΑΕΠ). Για τη ∆υτική Ελλάδα, µε ΑΕΠ στα 8,114 δισ. € το 2015 και πληθυσµό που στο µέσο του έτους υπολογίζεται στους 670.772 κατοίκους, προκύπτει ΑΕΠ κατά κάτοικο στα 12.097 €. Σε σχέση µε τις 13 περιφέρειες, η ∆υτική Ελλάδα βρίσκεται σε στην 11η θέση, ενώ το κ.κ. ΑΕΠ της αντιστοιχεί µόλις στο 74% του µέσου κ.κ. ΑΕΠ της χώρας (16.294 €). Το κ.κ. ΑΕΠ σε σχέση µε την ΕΕ-28: Για να έχει νόηµα η σύγκριση µεταξύ αξιών που παράγονται σε διαφορετικές χώρες, τα ποσά σε ευρώ µετατρέπονται σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης (ΜΑ∆). Πρόκειται για ένα τεχνητό µέγεθος που χρησιµοποιείται για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των διαφορετικών επιπέδων τιµών µεταξύ των χωρών. Ετσι, µία µονάδα ΜΑ∆ «αγοράζει» την ίδια ποσότητα αγαθών σε κάθε χώ- ρα της ΕΕ. Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, αν υποθέσουµε ότι το µέσο κ.κ. ΑΕΠ των 28 κρα- τών µελών της ΕΕ ισούται µε 100 µονάδες ΜΑ∆, το κ.κ. ΑΕΠ της Ελλάδας αντιστοιχεί σε 68 µονάδες και της Π∆Ε σε µόλις 50 µονάδες. Το 2007, το κ.κ. ΑΕΠ της Ελλάδας σε ΜΑ∆ αντιστοιχούσε σε 93% του µέσου Ευρωπαϊκού και της Περιφέρειας σε 71% αντίστοιχα. Η διαθεσιµότητα των σχετικών στοιχείων σε επίπεδο περιφέρειας φτάνει µέχρι το 2015. Τα επόµενα δύο χρόνια το ΑΕΠ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε πρόσφατα στοιχεία των περιφερειακών λογαριασμών για το έτος 2015 τα οποία παρέχουν πληροφορίες για την Περιφέρεια μας όπως ποια είναι η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), δηλαδή η συνολική αξία των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η κατανομή της ΑΠΑ κατά κλάδο, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), καθώς και η αναλογία του ΑΕΠ κατά κάτοικο, δηλαδή το κατά κεφαλή ΑΕΠ (κ.κ. ΑΕΠ). Βρίσκεται στην 5η θέση μεταξύ των 13 περιφερειών της Ελλάδας παράγοντας 7,166 δισ. € ετησίως, ποσό που αποτελεί το 4,6% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας. Οι Περιφέρειες Κρήτης και Θεσσαλίας βρίσκονται δύο θέσεις πιο μπροστά συνεισφέροντας 5,0% και 5,1% αντίστοιχα στην παραγόμενη ΑΠΑ. Η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται στη 2η θέση με 13,5% και βέβαια στη 1η θέση η Αττική με μεγάλη διαφορά, με 47,9% της εγχώριας ΑΠΑ. Η ΠΔΕ το 2015: Ένα χρόνο πριν το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008) και τρία χρόνια πριν την προσφυγή της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης (2010), η Δυτική Ελλάδα βρισκόταν στην 4η θέση μεταξύ των 13 περιφερειών (μπροστά από την περιφέρεια Κρήτης), παράγοντας αξία 9,918 δισ. € που αντιστοιχούσε στο 4,8% της εγχώριας ΑΠΑ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Dating online Ireland an abundance of fishes – free of charge internet dating sites for ladies attempt rich males

Dating online Ireland an abundance of fishes - free of charge internet dating sites for ladies attempt rich males No-cost dating sites for germany Reduces getting...

Suspect in New York and L. A. Rape, killing matters Used relationship programs to discover subjects, law enforcement claim

Suspect in New York and L. A. Rape, killing matters Used relationship programs to discover subjects, law enforcement claim Danueal Drayton, 27, was actually detained...

Pay day loans bloomington il. Cash advance services being direct without any teletrack

Pay day loans bloomington il. Cash advance services being direct without any teletrack Advance loan charlotte nc. Advance loan charlotte nc. Pay day loan services...

move forward starting up with thirty day period and a lot most the option may

move forward starting up with thirty day period and a lot most the option may Benefits of Unhealthy Assets Lending in Watertown...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!