Αρχική Uncategorized Τιμή από τον «Πρωτόκλητο» στην Όλγα Παπασαράντου την πρώτη σύγχρονη Ελληνίδα Ιεραπόστολο...

Τιμή από τον «Πρωτόκλητο» στην Όλγα Παπασαράντου την πρώτη σύγχρονη Ελληνίδα Ιεραπόστολο στην Αφρική

Έ­να χρέ­ος τι­μής εκ­πλή­ρω­σε την πε­ρα­σμέ­νη Κυ­ρι­α­κή ο Σύλ­λο­γος Ορ­θο­δό­ξου Ι­ε­ρα­πο­στο­λής «Ο Πρω­τό­κλη­τος» της Πά­τρας. Τί­μη­σε την α­οί­δι­μη Α­δελ­φή Όλ­γα Πα­πα­σα­ράν­του, την πρώ­τη σύγ­χρο­νη ελ­λη­νί­δα Ι­ε­ρα­πό­στο­λο στην Α­φρι­κή, που α­νά­λω­σε με­γά­λο μέ­ρος της ζω­ής της στην υ­πη­ρε­σία και δι­α­κο­νία των κα­τοί­κων της Κα­νάγ­κα στο ση­με­ρι­νό Κον­γκό, με τα α­πο­κα­λυ­πτή­ρια της προ­το­μής της στην γε­νέ­τει­ρά της, το Ρο­ει­νό Αρ­κα­δί­ας .

Η τε­λε­τή των α­πο­κα­λυ­πτη­ρί­ων έ­γι­νε με­ρι­κές η­μέ­ρες πριν την συμ­πλή­ρω­ση 21 ε­τών α­πό την ο­σι­α­κή κοί­μη­σή της στις 19 Αυ­γού­στου 1996.

Το πρωί της Κυ­ρι­α­κής τε­λέ­στη­κε στον ναό του Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Ρο­ει­νού πο­λυ­αρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεία Λει­τουρ­γία στην ο­ποία προ­ε­ξήρ­χε ο Μη­τρο­πο­λί­της Μαν­τι­νεί­ας και Κυ­νου­ρί­ας κ. Α­λέ­ξαν­δρος, συμ­πα­ρα­στα­τού­με­νος α­πό τον Μη­τρο­πο­λί­τη Πα­τρών κ. Χρυ­σό­στο­μο, και τον Μη­τρο­πο­λί­τη Ι­λί­ου κ. Α­θη­να­γό­ρα, και ι­ε­ρείς της πε­ρι­ο­χής. Στην δι­άρ­κεια της τε­λέ­στη­κε ε­πι­μνη­μό­συ­νη δέ­η­ση για τον Α­δελ­φή Όλ­γα, αλ­λά και τον θείο της Μη­τρο­πο­λί­τη Αρ­γο­λί­δος κυ­ρό Ι­ω­άν­νη Πα­πα­σα­ράν­το, και τον α­εί­μνη­στο αρ­χι­μαν­δρί­τη Χρυ­σό­στο­μο Πα­πα­σα­ραν­τό­που­λο που υ­πήρ­ξε ο πρώ­τος σύγ­χρο­νος Ι­ε­ρα­πό­στο­λος στην Α­φρι­κή.

 

Για την α­οί­δι­μη Α­δελ­φή Όλ­γα μί­λη­σαν ο Μη­τρο­πο­λί­της κ. Α­λέ­ξαν­δρος , ο συγ­γρα­φέ­ας Α­θα­νά­σι­ος Κυ­ρι­α­ζό­που­λος, ο Πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Ι­ε­ρα­πο­στο­λής Νί­κος Σί­μος , και ο  Γι­άν­νης Δι­α­βο­λίτ­σης  εκ μέ­ρους του Εκ­κλη­σι­α­στι­κού Συμ­βου­λί­ου του να­ού του Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Ρο­ει­νού .

Ο Μη­τρο­πο­λί­της κ. Α­λέ­ξαν­δρος α­φού α­να­φέρ­θη­κε στην ση­μα­σία της Ι­ε­ρα­πο­στο­λής στον σύγ­χρο­νο κό­σμο ε­παί­νε­σε τον Σύλ­λο­γο Ι­ε­ρα­πο­στο­λής «Ο Πρω­τό­κλη­τος»  για την πρω­το­βου­λία του να τι­μή­σει την Α­δελ­φή Όλ­γα, με την κα­τα­σκευή της μαρ­μά­ρι­νης προ­το­μής της.

Ο συγ­γρα­φέ­ας Α­θα­νά­σι­ος Κυ­ρι­α­ζό­που­λος μί­λη­σε για τα δύ­σκο­λα  νε­α­νι­κά της χρό­νια κα­τά τα ο­ποία δι­α­μορ­φώ­θη­κε ο χα­ρα­κτή­ρας της και κυ­ρί­ως η δι­ά­θε­ση για προ­σφο­ρά στον πά­σχον­τα άν­θρω­πο. Μί­λη­σε για την ορ­φά­νια της α­πό μη­τέ­ρα στην τρυ­φε­ρή η­λι­κία των τεσ­σά­ρων χρό­νων, γε­γο­νός που την α­νάγ­κα­σε να α­να­λά­βει ευ­θύ­νες πο­λύ με­γα­λύ­τε­ρες α­πό ό­σες οι παι­δι­κοί της ώ­μοι μπο­ρού­σαν να ση­κώ­σουν. Α­κό­μα για την προ­σφο­ρά α­γά­πης δί­πλα στον θείο της α­οί­δι­μο Μη­τρο­πο­λί­τη Αρ­γο­λί­δος κυ­ρό Ι­ω­άν­νη, α­πό τον ο­ποίο δι­δά­χθη­κε την πνευ­μα­τι­κή ζωή και την φρον­τί­δα ό­σων εί­χαν α­νάγ­κη. Η δι­α­κο­νία της στο πλευ­ρό του θεί­ου της την ο­δή­γη­σε στην α­πό­φα­σή της να γί­νει νο­σο­κό­μα ώ­στε να συμ­πα­ρα­στέ­κε­ται στους α­σθε­νείς και τις οι­κο­γέ­νει­ες τους. Κα­τόρ­θω­σε να γί­νει δε­κτή στο νο­σο­κο­μείο «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» της Α­θή­νας, ό­που και α­να­δεί­χθη­κε σε προ­ϊ­τα­μέ­νη των χει­ρουρ­γεί­ων .

Στο με­γά­λο έρ­γο της Α­δελ­φής Όλ­γας τό­σο στο νο­σο­κο­μείο του Α­γί­ου Σάβ­βα, ό­σο και στην Κα­νάγ­κα της Α­φρι­κής α­να­φέρ­θη­κε με λε­πτο­μέ­ρει­ες ο Πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Ι­ε­ρα­πο­στο­λής Νί­κος Σί­μος. Α­νέ­δει­ξε με πλή­ρη γνώ­ση ό­λα ό­σα η Α­δελ­φή Όλ­γα προ­σέ­φε­ρε τό­σο στους α­σθε­νείς του Α­γί­ου Σάβ­βα, αλ­λά και στην σι­γου­ριά που έ­δι­νε η πα­ρου­σία της στους γι­α­τρούς  χει­ρουρ­γούς  κα­τά την δι­άρ­κεια των πο­λύ­ω­ρων ε­πεμ­βά­σε­ων τους.

Ε­στί­α­σε στον ρό­λο της Α­δελ­φής Όλ­γας στην Ι­ε­ρα­πο­στο­λή του Ζα­ῒρ, του ση­με­ρι­νού Κον­γκό, κα­θώς υ­πήρ­ξε αυ­τή που κα­τόρ­θω­σε με την φλό­γα της ψυ­χής της να πεί­σει τον α­εί­μνη­στο π. Χα­ρί­τω­να Πνευ­μα­τι­κά­κι , να α­να­λά­βει αυ­τός την σκυ­τά­λη της Ι­ε­ρα­πο­στο­λής ό­ταν πέ­θα­νε ξα­φνι­κά ο π. Χρυ­σό­στο­μος Πᾳ­πα­σα­ραν­τό­που­λος , και ό­λα έ­δει­χναν πως το έρ­γο που εί­χε ως ε­κεί­νη την στι­γμή θα έ­σβη­νε αν δεν βρι­σκό­ταν  έ­νας ά­ξι­ος και φλο­γε­ρός ι­ε­ρα­πό­στο­λος συ­νε­χι­στής για τη σπο­ρά του Ευ­αγ­γε­λι­κού Λό­γου.

Τελειώνοντας την ο­μι­λία του είπε και τα ε­ξής χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά λό­για:

«Αυ­τό το γλυ­πτό ό­μως, με την α­δελ­φή Όλ­γα, που κρα­τά στην αγ­κα­λιά της δύο μαυ­ρά­κια, θα μι­λά­ει για το σή­με­ρα και θα βρον­το­φω­νεί προς όλους μας, τί μπο­ρεί να ε­πι­τύ­χει μία τα­πει­νή, απλή και α­νε­πι­τή­δευ­τη κό­ρη, ό­ταν έχει δο­θεί στον Θεό, αγα­πά καί τη­ρεί το θέ­λη­μά Του. Α­λή­θεια πό­σα α­φρι­κα­νό­που­λα θα ω­δή­γη­σε στην εν Χρι­στώ ελευ­θε­ρία!»

Στην συ­νέ­χεια ο Γι­άν­νης Δι­α­βο­λίτ­σης ευ­χα­ρί­στη­σε εκ μέ­ρους του Εκ­κλη­σι­α­στι­κού Συμ­βου­λί­ου του Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου τον πρό­ε­δρο και τα μέ­λη του Συλ­λό­γου Ι­ε­ρα­πο­στο­λής «Ο Πρω­τό­κλη­τος» για την πρω­το­βου­λία τους να χρη­μα­το­δο­τή­σουν την κα­τα­σκευή της προ­το­μής της Α­δελ­φής Όλ­γας, της ο­ποί­ας η με­γά­λη δρά­ση δεν ή­ταν ευ­ρύ­τε­ρα γνω­στή στους κα­τοί­κους του Ρο­ει­νού και να χα­ρί­σουν έτ­σι στο χω­ριό τους έ­να έρ­γο που θα μεί­νει στο δι­η­νε­κές να μαρ­τυ­ρά για τα έρ­γα αυ­τής της με­γά­λης προ­σω­πι­κό­τη­τας της Α­γά­πης.

Α­κό­μη προ­σέ­φε­ρε εκ μέ­ρους του Εκ­κλη­σι­α­στι­κού Συμ­βου­λί­ου στον Πρό­ε­δρο Νί­κο Σί­μο μία α­να­μνη­στι­κή ει­κό­να του Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου.

Τέ­λος α­κο­λού­θη­σε η τε­λε­τή των α­πο­κα­λυ­πτη­ρί­ων που έ­γι­νε α­πό τους τρεις Μη­τρο­πο­λί­τες την ώ­ρα που παι­δά­κια του Ρο­ει­νού έ­ψα­λαν ύ­μνους.

Στην εκ­δή­λω­ση πα­ρα­βρέ­θη­καν α­κό­μα ο βου­λευ­τής Α­χα­ϊ­ας Νί­κος Νι­κο­λό­που­λος, ο πρώ­ην Βου­λευ­τής Δη­μή­τρης Κω­στό­που­λος , το Δι­οι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο και πολ­λά μέ­λη του Συλ­λό­γου Ορ­θο­δό­ξου  Ι­ε­ρα­πο­στο­λής α­πό την Πά­τρα , συγ­γε­νείς της τι­μω­μέ­νης Ι­ε­ρα­πο­στό­λου α­πό την Πά­τρα, την Α­θή­να, την Αρ­γο­λί­δα και τις Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες και σύσ­σω­μοι οι κά­τοι­κοι του Ρο­ει­νού.

Πηγή:http://anastasiosk.blogspot.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Movie stars Noticed To Use Romance Apps Like Tinder and OkCupid. These 19 a-listers Swipe good and positioned just like you and my self

Movie stars Noticed To Use Romance Apps Like Tinder and OkCupid. These 19 a-listers Swipe good and positioned just like you and my self Over...

legality to obtain nonpayment consideration on challenging dollars lending options

legality to obtain nonpayment consideration on challenging dollars lending options Exactly what may legality of having nonpayment eyes on difficult funds lending products? The explanation when...

A rightly est ished connections can transform your enterprise Like anybody else hard dollars

A rightly est ished connections can transform your enterprise Like anybody else hard dollars Prob y typically the most popular methods of locating economic budget...

Without a doubt more about The Miseducation associated with the United states child

Without a doubt more about The Miseducation associated with the United states child Why boys split up at rape jokes, think having a girlfriend...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!