Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχουμε τονίσει, ἔχουμε ὡς ἀρχὴ καὶ θέλουμε καὶ πρέπει νὰ παραμείνουμε εἰς αὐτὴ τὴν ἀρχή, νὰ μὴ εἴμεθα ἐγωιστές, ἀλλὰ νὰ προβάλλουμε καὶ σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς καὶ ἄλλων φορέων, διὰ σπουδαιότατα κοινωνικά, Ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ, ὡς παραδείγματος χάριν τὸν ὑπέρτατον ἀγῶνα τῶν Παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων Ἀμερικῆς κλπ.

Ὁ πολὺ δραστήριος ἀγωνιστὴς Ὕπατος Πρόεδρος τῶν Παμμακεδονικῶν Ὀργανώσεων Ἀμερικῆς, κ. Στυλιανὸς Κυριμλὴς ἀγωνίζεται καθημερινῶς ἐναντίον τοῦ σφετερισμοῦ τοῦ ὀνόματος Μακεδονία ἢ ὁποιασδήποτε σύνθετης λέξης, ποὺ περιέχει τὴ λέξη Μακεδονία.

Χάριν αὐτῶν τῶν οὐσιαστικῶν ἀντιδράσεων, ἔχει ἀποσοβηθῆ μέχρι τώρα ὁ πλήρης σφετερισμὸς τῆς Μακεδονίας μας.

Δυστυχῶς ὑπῆρχαν καί, κατὰ τὸ παρελθόν, κατὰ τὴν περίοδο βασιλειῶν καὶ διακυβερνήσεως τῆς Χώρας μας ἀπὸ αὐτοπροσδιορισμένους ἐθνικόφρονες, ἐθνοκάπηλοι ποὺ σπαταλοῦσαν τὸν ἱδρώτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου φτωχοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιὰ τὴν ἔκδοση σχολικῶν βιβλίων, ὅπου ἀνεφέρετο: «πέραν τῆς Θεσσαλονίκης ὑπάρχει καὶ τὸ κρατίδιο Μακεδονία». . .

Αὐτὸ τὸ ἐκμεταλλεύθηκε ἡ σλαβικὴ προπαγάνδα καί, « γιὰ τὸ μὴ ἔχοντας πολιτικὴ βούληση » οἱ κυβερνῆτες τῆς Ἑλλάδος, ἀχρηστεύονται καὶ οἱ διπλωμάτες μας καὶ τοιουτοτρόπως, ἄνω των 120 χωρῶν σύμμαχοι, ἑταῖροι καὶ « φίλοι » μας, ἔχουν ἀναγνωρίσει, δυστυχῶς, τὰ Σκόπια ὡς «Μακεδονία».

Αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ δόγματος « ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν ».

Ὁ θυμόσοφος Ἑλληνικὸς λαός, διὰ τῆς παροιμίας του διερωτᾶται :

α. « Ἂν ἔχῃς τέτοιους φίλους, τί νὰ τοὺς κάνῃς τοὺς ἐχθρούς;;;…».

β. -Ποιός σοῦ ἔβγαλε τὸ μάτι;

-Ὁ ἀδελφός μου! ! !…

-Γιὰ αὐτὸ εἶναι τόσο βαθιά ; ; ; ;…

Παρόλα ταῦτα, ἐμεῖς ποτὲ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀπογοητευώμεθα καὶ νὰ κυριευώμεθα ἀπὸ ἡττοπάθεια.

Συγχαίρομε ἐκ μέσης καρδίας τὸν Ὕπατο Πρόεδρο τῶν Παμμακεδονικῶν Ὀργανώσεων κ. Κυριμλὴ, καθὼς καὶ ὅλες τὶς Παμμακεδονικὲς Ὀργανώσεις, ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ τοὺς συμπαραστάτες αὐτῶν, καὶ παρακαλοῦμε ὅλους τους φορεῖς, ὁ καθένας ἀπὸ τὸ μετερίζι ποὺ εὑρίσκεται, νὰ προβάλλῃ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ νὰ διαφωτίζουμε πρῶτα τὰ περίπου 120.000.000 Ἕλληνες πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς, ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ μετὰ τοὺς Φιλέλληνες, οὕτως ὥστε νὰ ἐπεμβαίνουν στοὺς ἰθύνοντες τῆς κάθε φίλης χώρας, ὅπου διαβιοῦν, καὶ νὰ τοὺς δίνουν νὰ ἐννοήσουν, ὅτι ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ διαστρεβλώνεται τόσο βάναυσα ἡ Ἱστορία καὶ νὰ προβάλλουν τὸ σκότος ὡς φῶς, τὸ ψεῦδος ὡς ἀλήθεια, τὸ πικρὸ ὡς γλυκὸ κ.α.

Πρὸς τοῦτο κάνουμε ἔκκληση πρὸς ὅλους τοὺς Ἕλληνες, ἰδίως πρὸς αὐτούς, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας :

α.Ἀδιάφθορο οἰκογένεια

β. Καθαρὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα

γ.Ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία

δ. Ἀκεραία Ἑνωμένη Ἑλλάδα

νὰ συνασπιστῶμε ἐναντίον τῶν παντοειδῶν κινδύνων Ἐσωτερικοῦ καὶ Ἐξωτερικοῦ, διαφορετικά, θὰ τρίβουμε τὰ μάτια μας.

Μόνο στὴ βράση κολλάει τὸ σίδερο. Μετὰ εἶναι ζήτω ποὺ καήκαμε.

Παρακαλοῦμε διαδῶστε τὸ παντοῦ.

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Τηλ. 210-3254321