Αρχική Πολιτική Πρώτοι οι αιρετοί των δήμων στις παρατυπίες

Πρώτοι οι αιρετοί των δήμων στις παρατυπίες

Έκθεση με τα πεπραγμένα του 2017 του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

 

Σημαντική αύξηση των επιθεωρήσεων με αναζήτηση πειθαρχικών ή και ποινικών ευθυνών στο Δημόσιο καταγράφει η έκθεση πεπραγμένων του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) για το 2017, με τους αιρετούς μάλιστα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καταλαμβάνουν την αρνητική πρωτιά στις παρατυπίες.

Τα πεπραγμένα του ΣΕΕΔΔ για το 2017 περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση 479 σελίδων του συντονιστικού οργάνου επιθεωρήσεων και ελέγχου, που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και τον συντονισμό επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών που διεξάγονται από τα σώματα και τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου του κράτους. Την έκθεση παρέδωσε μέσα στη βδομάδα η γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μ. Παπασπύρου στην Όλγα Γεροβασίλη και, σύμφωνα με τα πεπραγμένα του Σώματος Επιθεωρητών, κατά το έτος 2017 ολοκληρώθηκαν 333 εκθέσεις επιθεώρησης-ελέγχου, 15 εκθέσεις ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων, ενώ ολοκληρώθηκαν και 24 προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν σχετικών εισαγγελικών παραγγελιών. Ακόμη, εξετάσθηκαν 1.567 καταγγελίες.

324 επιθεωρήσεις, με τις μισές να αφορούν στους δήμους

Αναλυτικότερα, από τις 333 εκθέσεις, σε 9 περιπτώσεις δεν έγινε διεξοδικός έλεγχος (λόγοι αναρμοδιότητας ΣΕΕΔΔ, εκκρεμοδικίας, ενασχόλησης με την ίδια υπόθεση άλλου ελεγκτικού φορέα κ.λπ.), κατά συνέπεια το ΣΕΕΔ διεκπεραίωσε ολοκληρωμένα 324 εκθέσεις ελέγχων.

Από το σύνολο των 324 αυτών ελέγχων, πλέον του 68% είχαν ως έναυσμα καταγγελίες (επώνυμες ή ανώνυμες) που περιήλθαν στο ΣΕΕΔΔ. Ειδικότερα, για το 2017 στο Σώμα Επιθεωρητών υποβλήθηκαν 2.805 καταγγελίες (ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά, με τηλεομοιοτυπία, επώνυμες και ανώνυμες). Από τις 1.567 καταγγελίες που αξιολογήθηκαν, τέθηκαν στο αρχείο 1.046, εκδόθηκαν 440 εντολές ελέγχου, ενώ 81 καταγγελίες καταχωρήθηκαν σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να συσχετιστούν με ομοειδείς για τη διενέργεια ελέγχων.

Σημειωτέων, αυξημένο, για πέμπτη συνεχή χρονιά, ήταν το ποσοστό ελέγχων που διενεργήθηκαν κατόπιν εντολών υπουργών, αιτημάτων εισαγγελικών αρχών ή του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Μεταξύ των 324 εκθέσεων, κατά περίπτωση, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της νομιμότητας, αδιαφανών διαδικασιών, κακοδιοίκησης, αναποτελεσματικότητας, παρατυπιών, κ.λπ. Στον πίνακα που δημοσιεύουμε παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των 324 εκθέσεων επιθεώρησης – ελέγχου ανά θεματικό αντικείμενο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πλέον του 54% των ελέγχων που διενεργήθηκαν αφορούσαν σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και επιχειρήσεις τους, για θέματα που αφορούν κυρίως σε υποθέσεις ανάθεσης έργων προμηθειών και σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σε υποθέσεις σχετικές με τη δόμηση και χωροταξία, στη διαδικασία χορήγησης αδειών ιδίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επισημαίνεται ότι κατά το έτος 2017 διενεργήθηκε οριζόντιος έλεγχος (πανελλαδικά) για την τήρηση των διατάξεων του Ν. 547/1977(ΦΕΚ 56Α) ως προς τη διοίκηση και διαχείριση των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων, την ψήφιση κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων. Σημαντικό ποσοστό των λοιπών ελέγχων αφορούσε στην οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, σε υποθέσεις δημοσίων έργων/συμβάσεων, σε ζητήματα πολεοδομικής φύσης, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, σε άλλα θέματα ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Αύξηση 40% στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών

Από τις 324 εκθέσεις επιθεώρησης – ελέγχου, σε 109 (33,64%) από αυτές, αναζητήθηκαν ευθύνες υπαλλήλων/οργάνων της Διοίκησης για πειθαρχικά παραπτώματα ή/και ανέκυψαν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες, οπότε οι σχετικές εκθέσεις γνωστοποιήθηκαν στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των σχετικών πράξεων και παραλείψεων.

Το ποσοστό αυτό συνεχίζει να είναι αυξημένο για το έτος 2017, όπως και για το 2016, σε σχέση με προηγούμενα έτη. Εκτίμηση του ΣΕΕΔΔ είναι ότι ο παράγοντας που συνέβαλε στο αυξημένο αυτό ποσοστό είναι η βελτίωση της αξιολόγησης των ενδείξεων βασιμότητας των αρχικών καταγγελιών βάσει των οποίων εκδόθηκαν οι σχετικές εντολές ελέγχου. Στον σχετικό πίνακα που παρατίθεται περιγράφεται το πλήθος των εκθέσεων που περιλαμβάνουν προτάσεις αναζήτησης πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών ανά θεματικό αντικείμενο.

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι σε μία στις τρεις υποθέσεις για τις οποίες διενεργήθηκε έλεγχος διαπιστώθηκαν μη νόμιμες πράξεις ή παραλείψεις οργάνων της Διοίκησης. Μάλιστα, συγκριτικά με την περσινή χρονιά, το ποσοστό των εκθέσεων έτους 2017 με αναζήτηση ποινικών ευθυνών ήταν σημαντικά αυξημένο σε σχέση με εκείνο του 2016 (περίπου 40%) και το αντίστοιχο ποσοστό των εκθέσεων με αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών ελαφρά αυξημένο (περίπου 10%) σε σχέση με εκείνο του 2016.

Οι θεματικοί τομείς με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης τέτοιων φαινομένων είναι:

α) «Έργα, προμήθειες, συμβάσεις», που αφορά κυρίως σε ελέγχους σχετικούς με τη διαδικασία υλοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών έργων, σε προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, στη νομιμότητα σύναψης των σχετικών συμβάσεων.

β) Το «φυσικό περιβάλλον», κατηγορία στην οποία υπεισέρχονται έλεγχοι κυρίως σε δασικές υπηρεσίες για πράξεις ή παραλείψεις τους που αφορούν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

γ) «Λοιπά θέματα ΟΤΑ Α’ βαθμού και επιχειρήσεών τους».

δ) «Εκπαίδευση, κατάρτιση».

Αρνητική πρωτιά οι διώξεις στους ΟΤΑ

Χαρακτηριστικό είναι, τέλος, το εύρημα του ΣΕΕΔΔ ότι πλέον του 55% των λειτουργών, για τους οποίους προτάθηκε η άσκηση πειθαρχικής δίωξης, προέρχεται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τις επιχειρήσεις τους. Είναι δε αξιοσημείωτο το ποσοστό των αιρετών (πλέον του 30%), για τους οποίους προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων. Ειδικότερα, στους ΟΤΑ Α’ βαθμού οι αιρετοί αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία (81), για τους οποίους διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά σε σχέση με το διοικητικό προσωπικό τους.

Η κατηγορία των υπαλλήλων αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά πολυπληθέστερη, μετά εκείνη των αιρετών, με ποσοστό 25%.

Πηγή: http://www.avgi.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση για νέες αιτήσεις – Οι προθεσμίες

Σε λειτουργία τέθηκε πριν λίγο η εφαρμογή myΘέρμανση για την υποβολή νέων αιτήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, τέθηκε σε λειτουργία. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν εκ νέου να κάνουν αιτήσεις για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης έως τις 15 Φεβρουαρίου και έτσι οι φορολογούμενοι να λάβουν έτσι το επίδομα θέρμανσης των 100 – 750 ευρώ που δίνεται από το υπουργείο Οικονομικών στα νοικοκυριά. Να σημειωθεί ότι αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι φορολογούμενοι δεν είχαν υποβάλλει, μέχρι την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία που ήταν στις 15 Δε

ΚΙΝΑΛ: Επιτελική αδράνεια και ανικανότητα από την κυβέρνηση

Για «επιτελική αδράνεια και την ανικανότητα» της κυβέρνησης και έλλειψη συντονισμού των συναρμόδιων υπουργείων, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση κάνει λόγο η γραμματέας της Κ.Ο....

Κλειστά και την Πέμπτη τα σχολεία στην Αττική – Με απόφαση της Περιφέρειας

Μπορεί η κακοκαιρία «Ελπίδα» να υποχωρεί σταδιακά από τη χώρα, ωστόσο οι πολικές θερμοκρασίες και ο παγετός που έχει αφήσει πίσω της δεν επιτρέπουν τη λειτουργία των...

Στην κατάψυξη η χώρα -Κάτω από τους -10 βαθμούς το πρωί-Ρεκόρ το -18,1 στη Φθιώτιδα

Πολύ χαμηλές αρνητικές θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας, με τη χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στο Λευκοχώρι...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!