Ο Διοικητής του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών, ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριότητας, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ (Αθήνα – Δήμος Αθηναίων Ν. Αττικής).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους, στον τομέα της καθαριότητας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, είναι δέκα (10) ημέρες(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας (ΑΔΑ: ΨΞ1Α46Μ9ΗΓ- 4ΦΘ).

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ : ΨΞ1Α46Μ9ΗΓ-4ΦΘ

Ως εκ τούτου εκκινεί από 25 Αυγούστου 2018 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία είναι 10ήμερη και υπολογίζεται ημερολογιακά. Η εν λόγω προθεσμία λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου 2018.

ΠΗΓΗ