Σύμφωνα με το Νόμο 2216/94 άρθρο τρίτο, τα διαθέσιμα, πλην ταμειακής διαχείρισης, κεφάλαια των δημόσιων οργανισμών και ασφαλιστικών ταμείων, τα μη επενδυόμενα μεταφέρονται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, ενεργούσα ως διαχειριστικό όργανο των καταθετών,επενδύει τα διαθέσιμα αυτά σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.
Στη συνέχεια σύμφωνα με το Νόμο 2469/97, άρθρο 15, παράγραφος 11 τα διαθέσιμα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα διαθέσιμα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών φορέων (Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.), το οποίο διαχειρίζεται η τράπεζα της Ελλάδος.
Το Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο αλλά ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σ’ αυτό φορείς (Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. που συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο, εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Τράπεζα της Ελλάδος ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του.
Το ενεργητικό του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. επενδύεται σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου. Εάν κατά το χρόνο πραγματοποίησης των επί μέρους επενδύσεων δεν υπάρχουν διαθέσιμοι τίτλοι στην πρωτογενή αγορά, το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει στην Τράπεζα της Ελλάδος τίτλους της τελευταίας έκδοσης στην τιμή της δημοπρασίας, ανάλογα με τον τρόπο που είχαν διατεθεί οι τίτλοι κατά την ημερομηνία έκδοσης, με συνυπολογισμό των τόκων του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος. Αν από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την πρωτογενή διάθεση τίτλων, παρέχεται η ευχέρεια στην Τράπεζα της Ελλάδος να απευθύνεται στη δευτερογενή αγορά για την απόκτηση του αναγκαίου εκάστοτε χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε τα δημιουργούμενα νέα υπόλοιπα στους λογαριασμούς των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. να επενδύονται άμεσα.
Τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. που συμμετέχουν σε αυτό δύνανται να ζητήσουν από την Τράπεζα της Ελλάδος την ανάληψη συγκεκριμένων χρηματικών ποσών και μέχρι της αξίας της καταθέσεως τους στο Κοινό Κεφάλαιο. Η τράπεζα της Ελλάδος καταβάλει το αιτούμενο ποσό στο Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ., μειούμενης αναλόγως της μερίδος συμμετοχής του αιτούντος στο Κοινό Κεφάλαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται με πράξη της να ορίζει το όριο των αναλαμβανόμενων ποσών πέραν του οποίου θα απαιτείτε απλή προειδοποίηση προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκταμίευση. Οι πράξεις αυτές κοινοποιούνται στα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.
Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. στην Τράπεζα της Ελλάδος και ειδικότερα σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης μπορούν να επενδύονται σε τίτλους του Δημοσίου, είτε αυτοτελώς είτε προς αναπλήρωση των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους λογαριασμούς διαθεσίμων κεφαλαίων, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται εκάστοτε επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τακτικών δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.
Η διαχείριση των επενδυόμενων κεφαλαίων από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η κατανομή των αποδόσεων στους δικαιούχους γίνεται κατά τρόπο ανάλογο εκείνου των Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ..
Τα αποθεματικά τωνΝομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ασφαλιστικών Φορέων,τα οποία αναγκαστικά είχαν . . . εμπιστευθεί στα «ασφαλή» χέρια της Τράπεζας της Ελλάδος, μπήκαν στην κατσαρόλα και «μοχλεύθηκαν» σαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.
Κανείς από τους . . . θεματοφύλακες δεν ρώτησε τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Α.Φ. αν συμφωνούσαν με αυτήν την επιλογή και κανείς από τους. . . μοχλευτές και μαγείρους αυτής της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ τράπεζας ( που δεν ξέρω γιατί συνεχίζει ακόμα να ονομάζεται «Τράπεζα της Ελλάδος», δεν ενημέρωσε κανέναν για την μετέπειτα πορεία αυτής της ομολογιακής μοχλευμένης σούπας.
Άρπαξαν τα λεφτά των ασφαλισμένων όλων των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. που είχαν την υποχρέωση να παραδίδουν τα αποθεματικά τους δηλαδή τις οικονομίες τους για φύλαξη.
Ούτε ένα , ούτε δύο, ούτε δεκαδύο, αλλά πάνω από 20 δισεκατομμύρια έγιναν φτηνός χαλβάς που θα γευθούν οι ασφαλισμένοι μετά το 2037 και μαύρο ακριβό χαβιάρι για τα σκαθάρια της παγκόσμιας τραπεζοπιστωτικής εξουσίας.
Απ’ ότι φαίνεται, η μάσα που έκαναν οι κουμπάροι και «μελαμψοί κοντοπόδαροι» συνδικαλισταράδες με τα τοξικά ομόλογα, ήταν απλώς «δεκατιανό» μπροστά σε αυτό που καταγγέλλουν οι ασφαλισμένοι για τα αποθεματικά των ταμείων τους και την απαξίωσή τους από την Τράπεζα της Ελλάδος.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 11 ν. 2469/1997, τα διαθέσιμα κεφάλαια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ασφαλιστικών φορέων συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ασφαλιστικών φορέων (Κοινό Κεφάλαιο), το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Το Κοινό Κεφάλαιο αποτελεί ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σε αυτό φορείς ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδει τις προσόδους που προκύπτουν από τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου στους δικαιούχους δύο φορές το χρόνο ανάλογα με τη μερίδα καθενός στο Κοινό Κεφάλαιο. Οι πρόσοδοι αυτές προέρχονται από την ενεργό διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος και δεν συνιστούν τόκο. Από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 11 ν. 2469/1997 προκύπτει σαφώς ότι τα διαθέσιμα των φορέων δεν κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος προς φύλαξη (παρακαταθήκη), αλλά προς επένδυση σύμφωνα με τους κανόνες για το Κοινό Κεφάλαιο (βλ. ιδίως άρθρο 15 παρ. 11 υποπαρ. γ’ ν. 2469/1997: το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου επενδύεται υποχρεωτικά σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, έτσι ώστε τα δημιουργούμενα νέα υπόλοιπα στους λογαριασμούς των φορέων να επενδύονται άμεσα). 

Επομένως, με τη δημιουργία του Κοινού Κεφαλαίου από το άρθρο 15 παρ. 11 ν. 2469/1997, οι «λογαριασμοί διαθεσίμων» χάνουν οριστικά την ιδιότητά τους ως τραπεζικών λογαριασμών με την κλασσική έννοια, ως λογαριασμών δηλαδή οι οποίοι αποτυπώνουν χρηματική απαίτηση του δικαιούχου έναντι της Τράπεζας, αφού τα κεφάλαια των φορέων δεν φυλάσσονται (έντοκα ή άτοκα) στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά επενδύονται από αυτήν άμεσα, υποχρεωτικά και αποκλειστικά σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου όπως ορίζει ο Νόμος. Δηλαδή με τον όρο «λογαριασμός» εννοείται η «μερίδα» κάθε φορέα στο Κοινό Κεφάλαιο, καθώς η χρήση της παλαιότερης ορολογίας εξηγείται απλώς ιστορικά (ο όρος «λογαριασμός διαθεσίμων» χρησιμοποιείται ήδη από τον α.ν. 1611/1950). 

Αντίστοιχα, τυχόν απολήψεις χρηματικών ποσών, στις οποίες προβαίνουν οι φορείς βάσει του άρθρου 15 παρ. 11 υποπαρ. στ’ ν. 2469/1997, δεν συνιστούν «αναλήψεις από τραπεζικό λογαριασμό» με τη στενή έννοια του όρου, αλλά ρευστοποιήσεις μέρους (ή του συνόλου) της μερίδας των φορέων στο Κοινό Κεφάλαιο. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο το άρθρο 15 παρ. 11 υποπαρ. στ’ ν. 2469/1997 θέτει ως όριο αυτών των απολήψεων την αξία της μερίδας κάθε φορέα στο Κοινό Κεφάλαιο. Επομένως, δεν βρίσκει οποιοδήποτε έρεισμα στον νόμο τυχόν αντίληψη ότι οι φορείς έχουν δήθεν απαίτηση έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος για το σύνολο των κεφαλαίων τους που έχουν κατά καιρούς ενταχθεί στο Κοινό Κεφάλαιο και επενδυθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ανεξάρτητα από την τρέχουσα αγοραία αξία των στοιχείων που αποτελούν το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου και συνεπώς της μερίδας κάθε φορέα σ’ αυτό. 

Με την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης κατέστη νομικά υποχρεωτική η συμμετοχή του Κοινού Κεφαλαίου στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI), όσον αφορά ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τόσο υπό ελληνικό δίκαιο όσο και υπό αλλοδαπό (12.3.2012 και 11.4.2012). 

Συνεπεία της ανωτέρω συμμετοχής, η ονομαστική αξία των ομολόγων που υπήρχαν στο χαρτοφυλάκιο του Κοινού Κεφαλαίου και εντάχθηκαν στο παραπάνω πρόγραμμα (επιλέξιμοι τίτλοι) υπέστη μείωση κατά 53,5%. Συνακόλουθα, προσαρμόστηκε και η συνολική ονομαστική αξία του ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου και η ονομαστική αξία της μερίδας κάθε φορέα στο Κοινό Κεφάλαιο ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτό. 

Στα ενημερωτικά σημειώματα (extraits) που λαμβάνετε αποτυπώνεται η κίνηση των κεφαλαίων τα οποία κατά καιρούς εντάχθηκαν στο Κοινό Κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των προσόδων από τη διαχείρισή του, και επενδύθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις. Αντίθετα, δεν αποτυπώνεται η τρέχουσα αγοραία αξία της μερίδας σας στο Κοινό Κεφάλαιο, η οποία αποτελεί και το όριο εντός του οποίου μπορείτε να προβαίνετε σε απολήψεις χρηματικών ποσών βάσει του άρθρου 15 παρ. 11 υποπαρ. στ’ ν. 2469/1997. 

Όπως προκύπτει από το 07.06.2012 έγγραφό μας, τα καταβληθέντα στο Κοινό Κεφάλαιο ποσά από το Ταμείο σας ανέρχονταν την 09.03.2012 σε 115 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση του PSI αυτό αντιστοιχεί σε ποσό 59 εκατ. ευρώ (αξία σε περίπτωση διακράτησης μέχρι τη λήξη). Σε περίπτωση όμως που κάποιος φορέας ζητήσει απόληψη ποσών, όπως ορίζει ο νόμος 2469/97 (άρθρο 15, παράγραφος 11 υποπαρ. στ’), το Κοινό Κεφάλαιο προχωρεί σε ρευστοποίηση περιουσιακών του στοιχείων στην τρέχουσα αγοραία αξία τους. Είναι δε φανερό ότι οι απολήψεις εκ μέρους των φορέων σε περιόδους πτωτικής τάσης των τιμών διαπραγμάτευσης των τίτλων του Κοινού Κεφαλαίου οδηγούν σε απομείωση των κεφαλαίων σε επίπεδο κάτω του ύψους αυτών που είχαν επενδυθεί, η οποία διαφορετικά, θα ήταν μόνο δυνητική. 

Ενδεικτικά, η τρέχουσα αξία της συμμετοχής του Ταμείου σας στο Κοινό Κεφάλαιο στις 12.03.2012 ήταν 35 εκατ. ευρώ, λόγω της σημαντικά μειωμένης τιμής στην οποία, από την πρώτη κιόλας ημέρα, γινόταν η διαπραγμάτευση των νέων ομολόγων που προέκυψαν στο πλαίσιο της διαδικασίας ανταλλαγής του PSI. Στη συνέχεια, όπως γνωρίζετε, το Ταμείο σας προέβη από τις 19.03.2012 έως και τις 23.04.2012 σε πέντε διαδοχικές ισόποσες απολήψεις, συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ, που κατά δήλωσή σας χρησιμοποιήθηκαν για την ικανοποίηση πάγιων και τακτικών αναγκών του Ταμείου σας (συγκεκριμένα οι απολήψεις αυτές έγιναν στις 19.03.2012, 27.03.2012, 03.04.2012 10.04.2012 και 23.04.2012). Μετά και τις απολήψεις αυτές, στις 30 Μαΐου 2012 η τρέχουσα αξία της συμμετοχής σας, η οποία κατά την παραπάνω διάταξη συνιστά και το ανώτατο διαθέσιμο όριο προς απόληψη, ήταν 5,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή μικρότερη από το ποσό των έξι εκατομμυρίων που ζητήσατε την τελευταία φορά. 

Με σκοπό την κατά το δυνατόν πληρέστερη και σαφέστερη ενημέρωση των φορέων που συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο και την αποφυγή παρανοήσεων ως προς το ακριβές περιεχόμενό τους, οι υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος, ως εκ του νόμου διαχειρίστριας του Κοινού Κεφαλαίου, βρίσκονται στο τελικό στάδιο αναμόρφωσης των ενημερωτικών σημειωμάτων (extraits) που στέλνονται περιοδικά στους φορείς που συμμετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο αναφορικά με τη μερίδα τους σ’ αυτό. Τα νέα ενημερωτικά σημειώματα θα εμπεριέχουν και την τρέχουσα αγοραία αξία της μερίδας των φορέων στο Κοινό Κεφάλαιο. Το από 7.6.2012 έγγραφο του Τμήματος Δημοσίων Οργανισμών αποτελεί μία προσωρινή μορφή πληροφόρησής σας σχετικά με την ονομαστική και τρέχουσα αξία της μερίδας σας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. 

Με εκτίμηση, 

Ιωάννης Παπαδάκης»

Πάμε όμως να δούμε τι αποκαλύπτει ο πιο πρόσφατος ισολογισμός της ΤτΕ για το σύνολο των ομολόγων που κατέχει στο κοινό κεφάλαιο υπό τον έλεγχο και την διαχείριση της..Το νούμερο είναι αποκαλυπτικό του μεγέθους της απάτης που διατελεί η ΤτΕ εις βάρος του Ελληνικού λαού και των ασφαλιστικών ταμείων..
Σύμφωνα με αυτόν λοιπόν το σύνολο των ομολόγων που έχει στην κατοχή της η ΤτΕ και αποτελούν το κοινό κεφάλαιο όλων των ασφαλιστικών ταμείων και των ΝΠΔΔ ανέρχονται στο ποσό των 31,6 δις

 

Παρακάτω όμως η ίδια η τράπεζα της Ελλάδος αναλύει την διάρθρωση του εν λόγω χαρτοφυλακίου όπου αποκαλύπτει το μέγεθος της απάτης εις βάρος του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων μια και τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά της αναντιστοιχίας των μεγεθών που αναγράφει ο μηνιαίος ισολογισμός αλλά και η επί μέρους ανάλυση του. Σύμφωνα με αυτά λοιπόν το κοινό κεφάλαιο έχει στην κατοχή του ομόλογα ονομαστικής αξίας 6,8 δις και με σημερινή τιμή 4,9 δις ήτοι σημαίνει πως από τις αγορές που προέβη η ΤτΕ από την δευτερογενή αγορά ήδη γράφουν ζημιά ύψους 1,9 δις ευρώ.
Παρακάτω επίσης θα δείτε πως στην κατοχή τους έχουν ΕΓΕΔ αξίας 4,8 δις αλλά και ένα warrant αρχικής αξίας 5,8 δις και με σημερινή αποτίμηση 12 εκατομμυρίων ευρώ..Ητοι σημαίνει πως η συνολική ζημιά που υπέστησαν τα ασφαλιστικά ταμεία και όλα τα ΝΠΔΔ ανέρχονται στο ποσό των 20 δις ευρώ.

 

και αναρωτιόμαστε εμείς γιατί ακόμη βρίσκεται στην θέση του ο κεντρικός τραπεζίτης και έχει το θράσος να μιλά για μειώσεις συντάξεων όταν από την δική του διαχείριση και των προκατόχων του χαθήκανε από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 20 δις ευρώ;;;;;
πότε θα πέσουν κεφάλια σε αυτή την χώρα και πότε η δικαιοσύνη θα οδηγήσει τους τραπεζίτες και τους πολιτικούς στα έδρανα του κατηγορουμένου;;;