Αρχική Uncategorized Νόμος «σκούπα» για Στρατιωτικούς. Δείτε τις σημαντικές αλλαγές

Νόμος «σκούπα» για Στρατιωτικούς. Δείτε τις σημαντικές αλλαγές

Στη Βουλή νομοσχέδιο με σημαντικές αλλαγές. Ποιοι θα μπορούν να παραμένουν και μετά το όριο ηλικίας.

■ Ιδρύεται υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων και αξιοποιούνται τα ακίνητα.

Μία σειρά από κρίσιμα ζη­τήματα για τα στελέ­χη των Ενό­πλων Δυνάμεων επιλύει το νομοσχέδιο του υπουργεί­ου Εθνικής Άμυνας που κατατέθηκε χθες.

Το νομοσχέδιο με τίτ­λο «Ρυθμίσεις περί σταδι­οδρομίας και εξέλιξης στε­λεχών και οικονομικής μέ­ριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύ­σταση Κοινού Σώματος Οι­κονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» θα ει­σαχθεί άμεσα προς επεξερ­γασία στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτε­ρικών Υποθέσεων.

Το υλικό

Πέραν των ρυθμίσεων που διευθετούν χρόνια ζητήμα­τα που απασχολούσαν διά­φορες κατηγορίες αξιωματι­κών, το νομοσχέδιο ρυθμί­ζει τη δυνατότητα αξιοποίησης (πώληση ή εκμίσθωση) κινητών περιουσιακών στοι­χείων των Ενόπλων Δυνά­μεων, τα οποία, αν και δεν χρησιμοποιούνται από αυ­τές, δεν έχουν απολέσει τη χρησιμότητά τους ή την οι­κονομική αξία τους.

 

Παράλληλα ρυθμίζεται και η αξιοποίηση του πλεο­νάζοντος ή ακατάλληλου πολεμικού υλικού. Με τον τρό­πο αυτόν το υπουργείο πετυχαίνει και την οικονομική ενίσχυση του προϋπολογι­σμού του και την αποσυμ­φόρηση των χώρων φύλα­ξης όπου κρατάει τα υλικά. Η αξιοποίηση του υλικού θα γίνεται με ηλεκτρονική ή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, χωρίς να απο­κλείεται η εκμίσθωση.

Προσωπικό

Με το νομοσχέδιο κα­θορίζεται η δυνατότη­τα οικειοθελούς παραμο­νής στην ενεργό υπηρεσία και εκτός οργανικών θέσε­ων αξιωματικών βαθμού έως Συνταγματάρχη και αντίστοιχων άλλων κλά­δων των Ενόπλων Δυνάμε­ων, που υπάγονται στις δι­ατηρούμενες εν ισχύ δια­τάξεις του σταδιοδρομικού νόμου 2439/1996, για τους οποίους ανακύπτουν λό­γοι υποχρεωτικής εξόδου από τις τάξεις των Ε.Δ., εί­τε επειδή κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη στα­διοδρομία τους (πλην των αποστρατευομένων για λόγους υγεί­ας), έχοντας συμπληρώσει 35ετή συντά­ξιμη υπηρε­σία πριν από τη συμπλή­ρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους, είτε επει­δή έχοντας ήδη τεθεί εκτός οργανικών θέσεων υπο­χρεούνται σε αποστρατεία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικί­ας τους.

Επίσης, με το ίδιο νο­μοσχέδιο ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απονομής αποστρατευτικού βαθμού ανθυπολοχα­γού και αντίστοιχων των άλλων κλάδων των Ενό­πλων Δυνάμεων σε τιθέμε­νους σε αποστρατεία εθε­λοντές και εθελόντριες μα­κράς θητείας βαθμού ανθυπασπιστή. Προβλέπεται ακόμα η επαναφορά στις τάξεις του Στρατού Ξηράς μικρού αριθμού αξιωματι­κών που προέρχονται από την κατηγορία των χειρι­στών ειδικής μονιμότητας του ν. 324/1976 οι οποίοι επιθυμούν να ανακληθούν στην ενέργεια, προκειμέ­νου να συνδράμουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους ως μόνιμοι από την εφεδρεία αξιωματικοί στην εκπλήρωση της αποστο­λής των υπηρεσιών του Στρατού Ξη­ράς που πα­ρέχουν πτη­τικό έργο.

Το υπουρ­γείο Εθνικής Άμυνας προ­χωρά με ειδική ρύθμιση και στην αποκατάσταση των αξι­ωματικών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και συμπλήρωσαν εντός του 2015 (καταταγέντες στις ΑΣΣΥ το 1990) 25 έτη πραγ­ματικής στρατιωτικής υπη­ρεσίας, οι οποίοι προήχθη­σαν σε βαθμούς αξιωματι­κών στα 20 έτη έναντι των νεότερων αξιωματικών της ίδιας προέλευσης, που προ­ήχθησαν στα 19 έτη.

Αυτό είχε ως συνέπεια οι αξιωματικοί της εν λόγω κατηγορίας να κρίνονται για προαγωγή στον κατα­ληκτικό βαθμό τους (αντισυνταγματάρχη και αντί­στοιχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ.) στα 37 έτη πραγ­ματικής στρατιωτικής υπη­ρεσίας, ενώ οι νεότεροί τους αξιωματικοί της ίδιας κατη­γορίας και προέλευσης κρί­νονται για προαγωγή στον ίδιο καταληκτικό βαθμό στα 36 έτη πραγματικής στρα­τιωτικής υπηρεσίας. Λύνε­ται έτσι αυτό το πρόβλημα της καθυστερημένης βαθμολογικής εξέλιξης αυτών των αξιωματικών.

Σημαντι­κή επίσης στην κατεύθυν­ση της διαφάνειας είναι και η ίδρυση υπηρεσίας εσω­τερικών υποθέσεων, που υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, με αυξημένες επιχειρησια­κές δυνατότητες και δυνα­τότητα άμεσης συνεργασίας με τις εισαγγελικές και διω­κτικές Αρχές.

Η αποστολή της εστιά­ζεται στην προστασία των οικονομικών συμφερό­ντων του υπουργείου Εθνι­κής Άμυνας με την πρόλη­ψη και διερεύνηση των οι­κονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθο­ράς στον χώρο του υπουρ­γείου και των Ενόπλων Δυ­νάμεων. Παράλληλα, δημι­ουργείται Κοινό Σώμα Οι­κονομικών Επιθεωρητών, που υπάγεται στον αρχη­γό ΓΕΕΘΑ.

Για πρώτη φορά, όπως επισημαίνεται στην αιτιο­λογική έκθεση του νομο­σχεδίου, καθορίζονται ο ενδελεχής έλεγχος συμ­βάσεων και η παροχή διαβεβαίωσης – πιστοποίη­σης για τη νόμιμη διαχεί­ριση και σύνταξη των οι­κονομικών αναφορών και καταστάσεων.

Του Κ. Παπαχλιμίντζου-dimokratia@dimokratianews.gr

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-28/09/2017)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

How to simply take and handle pay check that is definitely on the web sameday deposits? Lately, many bank

How to simply take and handle pay check that is definitely on the web sameday deposits? Lately, many bank Why wouldn't you take into account...

If you have good or exceptional financing, you are capable to qualify for a charge card

If you have good or exceptional financing, you are capable to qualify for a charge card 3. 0% APR Cards If you've got close or exceptional...

We have an issue that I would like to be informed about. My favorite child obtained partnered in 2012 and I also really feel...

We have an issue that I would like to be informed about. My favorite child obtained partnered in 2012 and I also really feel...

property from shop and thanks for visiting key services like an immediate challenging financial institution we have the adventure and cash

property from shop and thanks for visiting key services like an immediate challenging financial institution we have the adventure and cash Employees at supplier money...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!