Αρχική Διάφορα ΜΠΑΧΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ !!!

ΜΠΑΧΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ !!!

Τι γράφει το movenews.gr :

Μπάχαλο φαίνεται πως έγινε με τα αναπηρικά αυτοκίνητα καθώς το Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (ΠΣΟ) φαίνεται πως «χαρίζει» στους ιδιοκτήτες τους τα Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς όμως να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση από τους κατά τόπους προϊσταμένους των Εφοριών.

Μάλιστα όταν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων άλλαζαν οποιαδήποτε στοιχείο στο όχημα ξαφνικά στο Taxisnet εμφανίζονταν πως χρωστούσαν Τέλη Κυκλοφορίας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση αναγκάστηκε να εκδώσει σχετικά εγκύκλιο ώστε οι ιδιοκτήτες των αναπηρικών οχημάτων αλλά και οι διευθυντές των Εφοριών να γνωρίζουν τί πρέπει να κάνουν ώστε να γλιτώσουν από υπέρογκα πρόστιμα.

Ωστόσο το Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων αποκάλυψε και κάποιες κομπίνες που είχαν πραγματοποιήσει επιτήδειοι καθώς εντοπίστηκαν περιπτώσεις ταξινόμησης οχημάτων με κινητήρες μεγαλύτερους από αυτούς που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις για απαλλαγή των Τελών Κυκλοφορίας και οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να καταβάλλουν τα Τέλη Κυκλοφορίας για αρκετά χρόνια χωρίς όμως τις προσαυξήσεις.

Ειδικότερα η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Θέμα: Παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν σε οχήματα που ταξινομήθηκαν ως αναπηρικά και εμφανίστηκαν αυτόματα στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (ΠΣΟ) ως απαλλασσόμενα και από τέλη κυκλοφορίας, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για την χορήγηση της συγκεκριμένης απαλλαγής.

Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. 100647/23-11-2017 και 42143/27-4-2018 έγγραφα της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, δίνονται διευκρινίσεις και παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη αντιμετώπιση προβλημάτων που ανέκυψαν σχετικά με οχήματα που ταξινομήθηκαν ως αναπηρικά, με απαλλαγή από Τέλη Ταξινόμησης, και εμφανίστηκαν αυτόματα στο Π.Σ.Ο. ως απαλλασσόμενα και από Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς να έχουν τηρηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για το σκοπό αυτό, δεδομένου ότι οι σχετικές τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις για την χορήγηση απαλλαγής από Τέλη Ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας, ορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χορήγηση των απαλλαγών αυτών, με διαφορετικό τρόπο.

Συγκεκριμένα:

Α. Σε αρκετές περιπτώσεις οχήματα που ταξινομήθηκαν με απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης ως αναπηρικά σύμφωνα με τις σχετικές τελωνειακές διατάξεις (άρθρο 1 του ν. 490/1976, ΦΕΚ Α 331 και άρθρου 16 του ν.1798/1988 ΦΕΚ Α΄166 όπως ισχύει), εμφανίστηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων ως μη υπόχρεα και για την καταβολή των Τελών Κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας – αυτόματος χαρακτηρισμός του οχήματος στο ΠΣΟ ως «αναπηρικό» – χωρίς όμως να έχει προηγηθεί έλεγχος των σχετικών προϋποθέσεων
και χωρίς να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση χορήγησης απαλλαγής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου της απαλλαγής (άρθρο 4 της ΑΥΟ Δ18Α 5038645ΕΞ2013/29-10-2013 ΦΕΚ 2774/Β΄ και αριθμ. Μ. 232).

Στη συνέχεια, όταν οι εν λόγω φορολογούμενοι προέβαιναν σε οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του οχήματος στις υπηρεσίες του Υποδομών και Μεταφορών, αυτομάτως γινόταν αποχαρακτηρισμός του οχήματος από αναπηρικό και εμφανίζονταν οφειλές από Τέλη Κυκλοφορίας.

 Στις περισσότερες των ανωτέρω περιπτώσεων, πληρούνταν μεν οι προϋποθέσεις χορήγησης της σχετικής απαλλαγής και από Τέλη Κυκλοφορίας, όμως ουδέποτε προσήλθαν οι δικαιούχοι της απαλλαγής φορολογούμενοι στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματός τους, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση απαλλαγής από Τέλη Κυκλοφορίας, καθώς θεωρούσαν αυτονόητο – λόγω και της λανθασμένης απεικόνισης στο Π.Σ.Ο. – ότι ήταν απαλλασσόμενοι και από Τέλη Κυκλοφορίας.

 Υπήρξαν και περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση των ανήλικων αναπήρων, όπου τα εν λόγω οχήματα νομίμως ταξινομήθηκαν στο όνομα των γονέων ή του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 του ν. 1798/1988, χωρίς όμως στη συνέχεια να περιέλθουν στην πλήρη κυριότητα των δικαιούχων της απαλλαγής (αναπήρων τέκνων) και συνεπώς χωρίς να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., όπως ορίζει η αντίστοιχη νομοθεσία περί απαλλαγής από Τέλη Κυκλοφορίας.

Β. Προκειμένου η Διοίκηση να αντιμετωπίσει τα ως άνω ζητήματα χωρίς ταλαιπωρία των δικαιούχων απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας, οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει εφεξής, κατά τον εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων, να προβαίνουν σε εξέταση των πραγματικών περιστατικών για την διακρίβωση της πλήρωσης ή μη των προϋποθέσεων για την χορήγηση απαλλαγής και από Τέλη Κυκλοφορίας κατά τον χρόνο της ταξινόμησης των επίμαχων οχημάτων ως αναπηρικών. Εάν αυτό προκύπτει, θα πρέπει να προβαίνουν σε τακτοποίησή των εν λόγω περιπτώσεων, χωρίς καταλογισμό Τελών Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων αναπηρικών οχημάτων που κατά το παρελθόν ταξινομήθηκαν νομίμως στο όνομα των γονέων ή του δικαστικού συμπαραστάτη ή του επιτρόπου, για λογαριασμό του αναπήρου (η δυνατότητα αυτή προβλεπόταν από τις σχετικές τελωνειακές διατάξεις), αλλά πληρούνταν ταυτόχρονα και οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής από Τέλη Κυκλοφορίας π.χ. ο προβλεπόμενος κυβισμός οχήματος ανά κατηγορία πάθησης, η γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ή ΚΕΠΑ, κατά περίπτωση, αναλόγως την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος, ή της ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ κλπ, και περαιτέρω λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες διατάξεις του αρ. 29
του ν.4538/2018 (85 Α΄) με τις οποίες δύναται πλέον να παραχωρείται το δικαίωμα της απαλλαγής από Τέλη Κυκλοφορίας των δικαιούχων ανήλικων αναπήρων, στους ασκούντες την γονική μέριμνα ή την επιτροπεία έως και την ενηλικίωσή τους, γίνεται δεκτό ότι πληρούνταν κατά το χρόνο της ταξινόμησης οι προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής από Τέλη Κυκλοφορίας, και κατά συνέπεια δεν οφείλονται Τέλη Κυκλοφορίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι Δ.Ο.Υ. πρέπει να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους, κατά την προσέλευσή τους, για την άμεση και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων τους (προσκόμιση γνωμάτευσης ΚΕΠΑ με την σχετική ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης της πάθησης κλπ), προκειμένου εφεξής, να εκδοθούν οι κατά την κείμενη νομοθεσία αποφάσεις περί απαλλαγής από τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ.

Γ. Περαιτέρω, έχουν εντοπιστεί και περιπτώσεις ταξινόμησης οχημάτων μεγαλύτερου κυβισμού από αυτόν που δικαιολογείται από τις σχετικές διατάξεις για απαλλαγή από Τέλη Κυκλοφορίας, τα οποία, για τους προαναφερθέντες λόγους, εμφανίζονται στο Π.Σ.Ο. ως απαλλασσόμενα από τέλη κυκλοφορίας, ενώ στην πραγματικότητα δεν απαλλάσσονται.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτές και για λόγους χρηστής Διοίκησης, επιβάλλονται τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας χωρίς τα σχετικά πρόστιμα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Κλειστά και την Πέμπτη τα σχολεία στην Αττική – Με απόφαση της Περιφέρειας

Μπορεί η κακοκαιρία «Ελπίδα» να υποχωρεί σταδιακά από τη χώρα, ωστόσο οι πολικές θερμοκρασίες και ο παγετός που έχει αφήσει πίσω της δεν επιτρέπουν τη λειτουργία των...

Στην κατάψυξη η χώρα -Κάτω από τους -10 βαθμούς το πρωί-Ρεκόρ το -18,1 στη Φθιώτιδα

Πολύ χαμηλές αρνητικές θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας, με τη χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στο Λευκοχώρι...

ΣΥΡΙΖΑ: Αν παραιτήσει ο κ. Μητσοτάκης όσους ευθύνονται θα μείνει χωρίς υπουργικό συμβούλιο

«Μετά από δύο ημέρες silver alert για τον κ. Μητσοτάκη για το χάος που δημιούργησε το επιτελικό του κράτος, στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο το ελάχιστο που θα περίμεναν οι πολίτες είναι να σταματήσει να κρύβει τις ευθύνες του πίσω από επιθέσεις σε άλλους, μέχρι και στους πολίτες, και να ζητήσει τις παραιτήσεις» υπουργών, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του. Ειδικότερα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, παραίτηση του κ. Οικονόμου «που έφτασε να τα βάλει μέχρι και με τους μετεωρολόγους για να δικαιολογήσει το μπάχαλο». Του κ. Στυλιανίδη, «της χρυσής μεταγραφής που

Εμβολιασμός και μόλυνση από κορωνοϊό – με οποιαδήποτε σειρά – παρέχει «σούπερ» ανοσία

Είτε κάποιος αρρωστήσει με Covid-19 μετά τον εμβολιασμό του, είτε πρώτα αρρωστήσει από κορονοϊό και μετά εμβολιαστεί, ο συνδυασμός αυτός - με οποιαδήποτε χρονική σειρά - παρέχει εξίσου ισχυρή ανοσιακή προστασία έναντι μιας μελλοντικής λοίμωξης, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη κατέληξε στη διαπίστωση ότι το «δίδυμο» εμβολιασμού-μόλυνσης παρέχει μια μορφή υβριδικής «σούπερ» ανοσίας που είναι δέκα φορές πιο ισχυρή από τον σκέτο εμβολιασμό. Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Υγείας και Επιστήμης του

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!