Αρχική Κοινωνία Λίστες νεκρῶν καὶ ἄλλα …ἀνέκδοτα!!!

Λίστες νεκρῶν καὶ ἄλλα …ἀνέκδοτα!!!

Πρὸ ἡμερῶν εἶδα αὐτὴν τὴν φωτογραφία:

Ἦταν συγκλονιστική. Ὁ πυροσβέστης, ἀπογοητευμένος ἢ ἀπελπισμένος (ἢ καὶ τὰ δύο μαζύ), σὲ μίαν στιγμὴ ἀνάπαυλας ἀπὸ τὸ δύσκολο ἔργο ποὺ τοῦ ἀνέθεσαν, μὲ τὴν στάσιν τοῦ σώματός του ἀποτυπώνει τὴν ἀπελπισία του, γιὰ τὰ ὅσα εἶδε.

Λίγες ἡμέρες μετα, συζητώντας μὲ πυροσβέστη ποὺ ἦταν ἐκεῖ, τὴν ἡμέρα τοῦ μεγάλου φονικοῦ, διεπίστωσα πὼς ὅλοι οἱ συνάδελφοί του, μαζὺ κι αὐτός, ἀκριβῶς τὰ ἴδια συναισθήματα ἔνοιωθαν!!! Ἀπελπισία, ἀπογοήτευσις, τρόμος…
Ὅσο γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν νεκρῶν, ποὺ βάσει τῶν ἐπισήμων πηγῶν (πυροσβεστική, πολιτικὴ προστασία, κυβέρνησις, μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως) δὲν ξεπερνοῦν τοὺς 92, κατέβασε τὰ μάτια στὸν δρόμο, ὅταν τὸν ἐρώτησα. «Μὴν ῥωτᾶς», μοῦ εἶπε. Ψέμματα λέν… Μόνον ψέμματα… Ἐπιμένοντας ἐγώ, περισσότερο ἀπὸ ὅσο συνηθίζω, ὁ πυροσβέστης μὲ κύτταξε μὲ δακρυσμένα μάτια καὶ μοῦ εἶπε πὼς ἀκόμη καὶ  τὰ ξένα μέσα ἐνημερώσεως, ποὺ ἀναφέρονται σὲ διακοσίους (200) νεκρούς, ψεύδονται. Εἶναι πάρα πάρα πολὺ περισσότεροι, ἀλλὰ οὔτε γνωρίζει πόσοι, μὰ οὔτε καὶ τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ πῇ.

Τὴν περασμένη ἑβδομάδα, ἀναζητώντας πληροφορίες γιὰ τὸ ἐὰν ὁ ἀριθμὸς τῶν πνιγμένων (ὡς ἀποτέλεσμα τῆς φυγῆς τους ἀπὸ τὴν πύρινο λαίλαπα) εἶχε ἀνακοινωθῆ, ἀδυνατοῦσα νὰ ἐντοπίσω τὴν ὁποιανδήποτε πληροφορία. Τὸ μόνον ποὺ «διέῤῥευσε» (φαντάζομαι …κατὰ λάθος) ἦταν αὐτό:

Γιάννης Εὐσταθίου, ἀνταποκριτὴς τοῦ ΣΤΑΡ:

«Λίγοι λίγοι μεταφέρονται οἱ σωροὶ τῶν πνιγμένων ἀπὸ τὰ ψυγεῖα στὸ Σκιστὸ στὴν Ἀθήνα»!

Ἄρα ἤξεραν αὐτοὶ ποὺ ἔλεγαν πὼς δεκάδες πτώματα εὑρίσκονται σὲ ψυγεῖα στὸ Σκιστό, ὅπου εἶναι ἡ βάσις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ!

Καὶ γιατί παρακαλῶ τούς ἐμάζευσαν σέ ψυγεῖα καὶ δὲν δόθηκαν στήν Ἰατροδικαστική ὑπηρεσία ἐξ ἀρχῆς, γιὰ νά ἀναγνωρισθοῦν ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς τους;

Γγιὰ νὰ μὴν μάθουμε ἀμέσως πὼς οἱ νεκροί ξεπερνοῦν τούς διακοσίους, ὅπως ἰσχυρίζονται τά ξένα πρακτορεία εἰδήσεων;
Ἀλῆτες ΣΥΡΙΖΑΝΕΛῆτες!!!

Θά μάθουμε ἄρα γέ τόν ἀριθμό τῶν νεκρῶν;

Τέλος, εἴκοσι (20) κλιμάκια μηχανικῶν τῶν τριῶν ἀτόμων, μὲ ἐντολὴ ἀπὸ τὸ ΤΕΕ, βάσει εἰσαγγελικῆς ἀποφάσεως, διετάχθησαν νὰ ἐλέγξουν περὶ τὶς 4.500 χιλιάδες οἰκίες, γιὰ νὰ διαπιστωθῇ τὸ ἐὰν καὶ πόσες ζημίες εἶχαν, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ ἐὰν ὑπῆρχαν ἢ ὄχι νεκροὶ ἐντὸς αὐτῶν. Δύο μηχανικοὶ γνωστοί μου λοιπόν, κατόπιν διημέρου (διότι δὲν ἄντεξαν γιὰ περισσότερο) περιοδείας τους, ἀνέφεραν πὼς κατὰ μέσον ὅρον τέσσερα ἄτομα ἀνεκαλύπτοντο καθημερινῶς, μέσα στὶς καμμένες ἑστίες τους, ἀπὸ τὸ κάθε κλιμάκιον. Τὰ εἴκοσι λοιπὸν κλιμάκια, ἐὰν ἀληθεύουν οἱ ἀναφορὲς αὐτῶν τῶν ἐπιστρατευμένων μηχανικῶν, ἀνεκάλυψαν ἐπὶ  πλέον τοὐλάχιστον ἀκόμη 150 νεκρούς.

Ὅσοι γνωρίζουν ἔχουν χρέος, πρὸς ὅλους μας, μὰ κυρίως πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας ποὺ ἀπωλέσθησαν, νὰ μιλήσουν.
Αὐτὸ τὸ νέο ἔγκλημα, τὸ ἔγκλημα τῆς παραπληροφορήσεως καὶ  τῆς πολιτικοκομματικῆς προπαγάνδας, ἐπάνω στὶς στάκτες τῶν νεκρῶν, ὄχι μόνον δὲν πρέπει νὰ μείνῃ ἀτιμώρητον, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον πρέπει νὰ σταθῇ ἡ ἀφορμὴ γιὰ νὰ πληρώσουν ὅλα τὰ καθάρματα, ποὺ διαχρονικῶς, στὸν βωμὸ τοῦ δικοῦ τους βολέματος, θυσιάζουν, ἔτσι ἀνερυθρίαστα καὶ ἄνευ στοιχειώδους συνειδήσεως, τὰ πάντα. Ἐὰν ἀποδεκτοῦμε, εἰδικῶς σὲ αὐτὸ  τὸ ἔγκλημα, νὰ ἐπικρατήσῃ ἡ παραπληροφορία καὶ ἡ ἀποσιώπησις, ὅλο αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ἐκτὸς ἀπὸ ἀτιμώρητον, θὰ μείνῃ ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν, γιὰ κάθε ἐπεργόμενον σκουλῆκι τῆς πολιτικο-κομματικῆς διαπλοκῆς.

Φιλονόη

Σημειώσεις 

Ἡ διαίσθησίς μου, καθὼς φυσικὰ καὶ ἡ στοιχειώδης λογική μου, μὲ ὁδηγοῦν στὸ νὰ ἀμφισβητῶ κάθε μορφὴ  λίστας ποὺ παρουσιάζεται, κυρίως ὅμως τὸν ἴδιον τὸν ἀριθμὸ τῶν νεκρῶν. Ἐὰν συνυπολογίσουμε δὲ πὼς ἀπὸ τὶς 23 Ἰουλίου ἔως κι ἐχθὲς ποὺ ἐδόθησαν οἱ λίστες τῶν ὀνομάτων, παρῆλθε ἀρκετὸς χρόνος γιὰ νὰ «μαγειρευθοῦν» τὰ πάντα καὶ νὰ ἀλλοιωθῇ ἡ πραγματικότης, τότε ἡ …«ὑποψία» γίνεται βεβαιότης καὶ ἁκθυστέρησίς τους ἀπὸ ἔνδειξις μετατρέπεται σὲ ἀπόδειξιν.

Ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω θὰ ἦταν καλὸ νὰ ἀρχίσουμε νὰ μετρᾶμε μόνοι μας.
Ἕνα πτῶμα, λέει, ξεβράσθηκε ἐδῶ… Ἕνα ἄλλο ἐκεῖ… Δύο παρακάτω…
Ὅμως σταθερά, πολὺ σταθερά, παρὰ τοῦ ὅ,τι αὐταποδείκτως τὰ ἐν λόγῳ πτώματα ἦταν κάποια ἀκόμη ἀπὸ τὰ θύματα τῆς ἐγκληματικῆς πυρκαϊᾶς, οὐδόλως προσέτέθησαν στὸν ἀρχικὸ ἀριθμὸ τῶν θυμάτων. Εἶχε «κολλήση ἡ βελόνα» στὸ …91. Ἡ …«ἀριθμητική» τους, ποὺ προσβάλλει ἐγκληματικῶς τοὺς νεκρούς, μὰ κι ἐμᾶς, ἐκτὸς ἀπὸ τοῦ ὅτι εἶναι γιὰ τὰ …μπάζα, εἶναι τόσο ἐπιδεικτικῶς ἀναληθής, ποὺ θὰ ἔπρεπε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γενικότερον φτύσιμο, νὰ ἀρχίσουν καὶ οἱ …φάπες*.
Ἀρκετά!!!!

Πῆγε, λέει, ἀντιπροσωπεία τῶν πληγέντων στὸ ἀλεξέι γιὰ νὰ …συνεννοηθοῦν.
Ἀντιπροσωπεία; Ἀλήθεια; Καί γιατί οἱ κάτοικοι οὔτε τούς εἶδαν οὔτε τούς γνωρίζουν μά οὔτε καί τούς ἀδειοδοτοῦν γιά νά τούς ἐκπροσωπήσουν; Ποιά κομματόσκυλα ἀνέλαβαν νά παρακάμψουν τούς ἔχοντες ἀνάγκη γιά βοήθεια κατοίκους; Ἀληθεύει πώς ἡ οἰκονομική βοήθεια φθάνει στά τριακόσια (300) ἑκατομμύρια εὐρῶ; Μήπως, πέραν πολλῶν ἄλλων, κάποιοι εἶδαν …φῶς γιά ἁρπακτή, ἐπάνω στίς σορούς;

* Συνειδητῶς, χρόνια τώρα, εἶμαι κατὰ τῆς βίας, παρὰ τοῦ ὅτι γνωρίζω πολὺ καλὰ τὸ ἐὰν εἶναι χρήσιμος ἢ ὄχι, σὲ κάποιες περιπτώσεις. Οὐδέποτε θέλησα νὰ παροτρύνω σὲ πράξεις βίας ἄλλους καί, προσπαθῶ πολὺ συστηματικά, νὰ ἀπέχω τῶν σχετικῶν ἀναφορῶν. Ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου ὅμως οἱ τύποι παρέβησαν ἀκόμη καὶ  τὰ ὅρια τῆς προπαγάνδας, τόσο ἐπιδεικτικῶς, ποὺ πλέον μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο καταδεικνύοντάς μας πώς, πέραν πολλῶν ἄλλων, θεωρούμεθα καὶ  ἀνίκανοι νὰ διαχειρισθοῦμε τὶς εἰδήσεις περὶ  τοῦ πραγματικοῦ ἀριθμοῦ τῶν νεκρῶν. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως ποὺ ἀπῳλέσθησαν, ἦσαν παιδιά μας, ἀδέλφια μας, γονεῖς μας, στὴν πραγματικότητα. Θά τούς ἀφήσουμε νά φύγουν μέ δύο παράπονα; Καί τῆς θυσίας καί τῆς λήθης;

εἰκόνα

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Εμβόλιο: Αρχίζει η χορήγηση της τέταρτης δόσης – Ανοίγει την Πέμπτη η πλατφόρμα – Μέσω ΑΑΔΕ η βεβαίωση προστίμων

Ανοίγει την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου η πλατφόρμα για τα ραντεβού της 4ης δόσης που αφορά συγκεκριμένες, ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως γνωστοποίησε κατά την αποψινή...

Τα παράπονα των καταναλωτών στο MyRAE για θέματα ενέργειας

Θέματα λογαριασμών και πληρωμών αφορούν τα περισσότερα παράπονα (42% του συνόλου) που υποβάλουν οι καταναλωτές στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ενώ το 17% έχουν να κάνουν με τη σύμβαση μεταξύ καταναλωτή και εταιρίας, το 10% με την ποιότητα εξυπηρέτησης και το 8% αφορά τεχνικά προβλήματα. Το υπολειπόμενο 22%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΡΑΕ, αφορά πλειάδα διαφόρων θεμάτων με μικρά ποσοστά έκαστο. Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο 13/9/2021-16/01/2022, διάστημα στο οποίο λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής αιτημάτων των καταναλωτών myRAE. Συ

Κορωνοϊός: 18.834 νέα κρούσματα και 101 θάνατοι – Στους 672 οι διασωληνωμένοι

Σε 18.834 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Επιπλέον, σήμερα Δευτέρα 17/1 κατεγράφησαν 101 θάνατοι. Παράλληλα, σε 672 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Η Αττική...

Ψηφιακή υπογραφή με λίγα κλικ – Σε λειτουργία η νέα Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου

Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Η νέα ΑΠΕΔ υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και αποστολή της...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!