Αρχική Παιδεία Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί: Νέες οδηγίες για διορισμούς, προσλήψεις και απολύσεις-Εγκύκλιος

Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί: Νέες οδηγίες για διορισμούς, προσλήψεις και απολύσεις-Εγκύκλιος

Με εγκύκλιο που δημοσίευσε σήμερα η υπουργός Παιδείας κ.Νίκη Κεραμέως, δίνονται νέες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους.

Οπως αναφέρει η εγκύκλιος διευκρινίζονται θέματα που αφορούν στην τροποποίηση των κατά τον παρόντα χρόνο διετών συμβάσεων (A. Τροποποίηση Διετών Συμβάσεων), περιγράφεται αδρομερώς η διοικητική διαδικασία διορισμού (B.1. Διορισμός), πρόσληψης (Β.2. Πρόσληψη) και απόλυσης (Β.3. Απόλυση) εκπαιδευτικών σε και από ιδιωτικές σχολικές μονάδες. Τέλος, δίνονται οδηγίες χειρισμού των υποθέσεων που με την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου τελούν σε εκκρεμότητα ενώπιον της ανεξάρτητης Επιτροπής Δικαστών (Γ. Εκκρεμείς Υποθέσεις) .

Α. Τροποποίηση Διετών Συμβάσεων, σύμφωνα με το ά. 36 του ν. 4713/2020.

Α1. Διετείς συμβάσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών που είχαν συνομολογηθεί με τους εργοδότες τους, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.682/1977 και λήγουν στις 31-8-2021 μετατρέπονται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου. Στις περιπτώσεις αυτές, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να εκδώσουν σχετική διαπιστωτική Πράξη με την οποία τροποποιείται το διοριστήριο των εκπαιδευτικών από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Α.2. Διετείς συμβάσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών που είχαν καταρτιστεί με τους εργοδότες τους, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.682/1977 και λήγουν στις 31-8-2020 λύονται και καταβάλλεται από τον εργοδότη η νόμιμη αποζημίωση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να εκδώσουν σχετική πράξη απόλυσης, λόγω λήξεως του χρόνου κατάρτισης της σύμβασης και ισχύος του διοριστηρίου. Εφόσον τα μέρη συναινούν, ο εργοδότης μπορεί να μετατρέψει τις συμβάσεις της περίπτωση αυτής (δηλ. διετούς διάρκειας που λήγουν στις 31-8-2020) σε αορίστου χρόνου και συναφώς οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να προβούν στην τροποποίηση των σχετικών διοριστηρίων σε αορίστου χρόνου.

Β. Διοικητική Διαδικασία Διορισμού, Πρόσληψης και Απόλυσης ιδιωτικού εκπαιδευτικού.

Β.1. Διορισμός Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού σε Ιδιωτική Σχολική Μονάδα.

1. Ο/Η Ιδιοκτήτης/τρια (ή η/ο νόμιμη/ος εκπρόσωπος) της ιδιωτικής σχολικής μονάδας υποβάλλει πρόταση διορισμού (σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2, του ν.682/1977) συγκεκριμένης/ου ιδιωτικού εκπαιδευτικού, στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης (εποπτεύουσα υπηρεσία), αφού ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.682/1977. Το χρονικό διάστημα υποβολής των σχετικών προτάσεων για την κάλυψη του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, είναι αυτό που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.682/1977), δηλ. «από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων».

2. Μετά τον έλεγχο της συνδρομής των κείμενων προϋποθέσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), ο διορισμός του/της προτεινόμενου/της εκπαιδευτικού διενεργείται με πράξη (διοριστήριο) του/της Δ/ντήΔ/ντριας Εκπαίδευσης.

3. Στην πράξη διορισμού (ατομική διοικητική πράξη) αναγράφονται τα ταυτοποιητικά στοιχεία της/του διοριζόμενης/ου (Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο και ΑΦΜ), ο εκπαιδευτικός κλάδος (κωδικός και λεκτικό εκπαιδευτικού κλάδου και ειδικότητας, εφόσον υπάρχει), το διδακτικό ωράριο (πλήρες ή μειωμένο –σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου καθορίζεται ο αριθμός των διδακτικών ωρών-) και η σχολική μονάδα στην οποία διορίζεται. Η συμβατική σχέση εργασίας που συνομολογείται μεταξύ εργοδότη/εργαζόμενου είναι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ως προς τη σύναψη, τη λύση ή τις τυχόν μεταβολές της τυγχάνουν εφαρμογής οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας.

4. Τονίζεται ότι επιτρέπεται ο διορισμός περισσότερων εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή της ίδιας ειδικότητας με μειωμένο ωράριο, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4.α’ του ά. 27 του ν.682/1977, όπως ισχύει. 5. Επισημαίνεται ότι η απασχόληση ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε σχολείο, φροντιστήριο, κέντρο ξένων γλωσσών, καθώς και σε άλλους φορείς εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, του ιδίου ή άλλου ιδιοκτήτη δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού. 6. Το διοριστήριο κοινοποιείται στη σχολική μονάδα και στον/στην διοριζόμενο/νη. Με ευθύνη της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης καταχωρίζεται στην καρτέλα της ιδιωτικής σχολικής μονάδας, που τηρείται στο ΠΣ Myschool, ο αριθμός πρωτοκόλλου της πράξης διορισμού της/του εκπαιδευτικού, καθώς και τα ταυτοποιητικά και τα υπηρεσιακά της/του στοιχεία (κλάδος, διδακτικές ώρες, βαθμός, μισθολογικό κλιμάκιο κ.ο.κ.). 1 Το διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και τις πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες κάθε Τάξης της σχολικής μονάδας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες (άρθρο 4 του ν.682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.4713/2020).

Κάθε μεταβολή που επέρχεται και αφορά εκπαιδευτικό ιδιωτικής σχολικής μονάδας καταχωρίζεται στο διοριστήριο καθώς και στο ΠΣ myschool με ευθύνη του Δ/ντη Εκπαίδευσης που εξέδωσε την πράξη αυτή.

Β.2. Πρόσληψη Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού σε Ιδιωτική Σχολική Μονάδα.

1. Οι τακτικοί εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής σχολικής μονάδας που τελούν σε μακροχρόνια άδεια (π.χ. άδεια κύησης και λοχείας, άδεια ανατροφής τέκνου, εκπαιδευτική άδεια κ.ο.κ.) αναπληρώνονται προσωρινώς και μέχρι την επάνοδό τους από εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με Πράξη του Διευθυντή Εκπαίδευσης κατόπιν σχετικής πρότασης του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας (παρ. 4 του ά. 35 του ν.682/1977).

2. Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του ιδιοκτήτη του σχολείου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του αναπληρωτή κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης (τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του ά.35 του ν.682/1977, όπως ισχύει).

3. Με την επιστροφή του αναπληρούμενου και την ανάληψη υπηρεσίας στην σχολική του μονάδα, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης εκδίδει πράξη απόλυσης του προσωρινού αναπληρωτή και του χορηγεί σχετική Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Προϋπηρεσίας.

Β.3. Απόλυση Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού από Ιδιωτική Σχολική Μονάδα.

1. Με την κοινοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού, η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης οφείλει να εκδώσει πράξη απόλυσης η οποία κοινοποιείται στη σχολική μονάδα και στον εκπαιδευτικό για τον οποίο εκδίδει και σχετική Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Προϋπηρεσίας.

2. Με ευθύνη της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης καταχωρίζεται στην καρτέλα του ιδιωτικού εκπαιδευτικού της οικείας σχολικής μονάδας, που τηρείται στο ΠΣ Myschool, η πράξη απόλυσης της/του εκπαιδευτικού.

Γ. Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της ανεξάρτητης Επιτροπής Δικαστών.

Με το άρθρο 36 («Μεταβατικές διατάξεις») του ν. 4713/2020 (Α’ 147) και από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καταργείται κάθε διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας ή μη των καταγγελιών των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί ενώπιον της ανεξάρτητης Επιτροπή Δικαστών. Κατά τούτο, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν διαβιβάσει σχετικές υποθέσεις αρμοδίως και δεν έχουν εκδικαστεί από την Επιτροπή Δικαστών, οφείλουν να προβούν στην έκδοση πράξεων απόλυσης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους, καθώς στο εξής οι οικείες διοικητικές πράξεις (δηλ. οι αποφάσεις απόλυσης) εκδίδονται από κοινοποιήσεως της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας στο κατά τόπο αρμόδιο διοικητικό Όργανο (Διευθυντής/-ντρια Εκπαίδευσης). Από εκδόσεως της παρούσας ανακαλούνται η αριθμ. 132412/N1/3-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΥΚΔ4653ΠΣ-ΥΕ8 ) όμοια και η αριθμ. 85453/Ν1/29-5-2019 (ΑΔΑ: 6Θ6Μ4653ΠΣ-ΣΗΟ), με θέμα: «Δυνατότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να διδάσκουν σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αντίστροφα – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ», λόγω μεταγενέστερης τροποποίησης των κρίσιμων διατάξεων στις οποίες ερείδονταν. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως τακτικοί εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολικών μονάδων νοούνται εκείνοι που έχουν σύμβαση εργασίας και διοριστήριο αορίστου χρόνου. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την παρούσα στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους και να μεριμνήσουν για την κατά το δυνατόν πιστή τήρηση και ορθή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παρούσα απ’ όλους τους εμπλεκόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 

 

 

ΠΗΓΗ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Παρέμβαση Τ. Θεοδωρικάκου: Δεν θα προσάγονται εκπαιδευτικοί για μηνύσεις αρνητών

Να διασφαλιστεί ότι οι αστυνομικοί δεν θα προσάγουν στα Αστυνομικά Τμήματα εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν το νόμο για τα μέτρα προστασίας ενάντια στον κορωνοϊό ζήτησε...

Τράπεζα Ελλάδος: Στο 1,7 δισ. το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής ασφάλισης

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ (στο εξής Ταμείων) ανήλθε σε 1.752 εκατ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2021, έναντι 1.702...

Stability a deck of black-jack cards over 2-3 open containers of alcohol or on eyeglasses which happen to be lean adequate.

Stability a deck of black-jack cards over 2-3 open containers of alcohol or on eyeglasses which happen to be lean adequate. Remain opposite oneself additionally,...

If you want more advice and tips, just click here to get the Best Dating Advice Books for ladies

If you want more advice and tips, just click here to get the Best Dating Advice Books for ladies 12 Little Talk and Conversation Signs...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!