Αρχική Απόψεις Η συνδιάσκεψη για θέματα αιρέσεων, όχι μόνο δεν ασχολείται με τον Παπισμό-Προτεσταντισμό-Οικουμενισμό,...

Η συνδιάσκεψη για θέματα αιρέσεων, όχι μόνο δεν ασχολείται με τον Παπισμό-Προτεσταντισμό-Οικουμενισμό, αλλά υιοθετεί οικουμενιστική ορολογία!

Σχόλιο ἐπί τῶν πορισμάτων τῆς ΚΗ’ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης.

 

Toῦ Βασίλειου ΕὐσταθίουΔρ. Φυσικοῦ,
πτ. ΕΚΠΑ κ. Θεολογίας

Mελετῶντας τὸ κείμενο τῶν πορισμάτων τῆς ΚΗ’ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων γιὰ θέματα αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Ἀγρίνιο ἀπὸ 31 Ὀκτωβρίου ἕως 2 Νοεμβρίου 2016, μπορεῖ κανεῖς νὰ διαπιστώσει τὴν σημασία καὶ χρησιμότητά του στὴν ἐποχή μας μὲ τα ὅσα ἀναφέρει καὶ ἐξηγεῖ, τόσο γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία καὶ τὴν «κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν» Του δημιουργία μας ἀπό τὸν Θεό, ὅσο καὶ γιὰ τὶς φοβερὲς πλάνες καὶ τοὺς σοβαροὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονοῦν στὶς διάφορες ἀποκρυφιστικὲς καὶ παραθρησκευτικὲς ὁμάδες, ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ νοσηρὲς καταστάσεις καὶ βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίρροια δαιμονικῶν ἐνεργειῶν, καταπατῶντας βάναυσα μὲ τὶς πρακτικὲς καὶ μεθοδεύσεις τους, ὅπως μὲ τὸν διανοητικὸ χειρισμὸ (ἤ ἔλεγχο), τὰ θεμελιώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Ὡστόσο τρεῖς παραγράφους πρὶν τὸ τέλος τοῦ κειμένου, μιὰ φράση μας προβλημάτισε ἔντονα καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸν προβληματισμὸ μας μεταφέρουμε στὴν συνέχεια ἐδῶ. Ἡ σχετικὴ παράγραφος λοιπὸν γράφει: «Στίς αἱρετικές καί παραχριστιανικές κινήσεις στόν χῶρο τῆς ἀνθρωπολογίας, θεμελιώδεις χριστιανικοί ὅροι (π.χ. πτώση, ἁ­μαρ­τί­α, σωτηρία κ.ἄ.) ἔχουν νοηματοδότηση ριζικῶς διαφορετική καί μή ἀποδεκτή, ὄχι μόνο ἀπό τήν Ὀρθόδοξη ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή διδασκαλία, ἀλλά καί ἀπό τόν ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο», ὅπου ἀναρωτιόμαστε ποιὰ εἶναι ἡ λειτουργία καὶ ποιὸ τὸ νόημα στὸ συγκεκριμένο σημεῖο τοῦ κειμένου τῆς ὑπογραμμισμένης φράσης: «ὄχι μόνο…ἀλλά καί ἀπό τόν ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο».
Ἐδῶ τὸ κείμενο ἀναφέρεται στὶς «αἱρετικές καί παραχριστιανικές
κινήσεις» καὶ πολὺ σωστὰ κατὰ τὸ δέον τονίζει τὴν ριζικὴ διαφοροποίησή τους ἀπὸ «τήν Ὀρθόδοξη ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή διδασκαλία», ὥστε νὰ καταδειχθεῖ ἔτσι ὅτι ὁλοφάνερα δὲν μποροῦν νὰ παρέχουν καμιὰ δυνατότητα ποὺ νὰ διασφαλίζει τὴν σωτηρία.
Ὡστόσο, ὅλως ἀπροσδόκητα θὰ λέγαμε, βλέπουμε νὰ εἰσάγεται στὴν πρόταση καὶ τὸ «ὄχι μόνο…ἀλλά καί ἀπό τόν ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο». Καὶ βέβαια ὡς «ὑπόλοιπος χριστιανικὸς κόσμος» ἐδῶ, ἐννοεῖται ὁ «χριστιανικὸς» κόσμος ποὺ δὲν ἀκολουθεῖ τὴν «Ὀρθόδοξη ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή διδασκαλία», ὅπου προφανῶς ὡς τέτοιος είναι δυνατόν να θεωροῦνται οἱ Παπικοί, οἱ Προτεστάντες καὶ οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι.
Αὐτοὶ λοιπὸν διαφοροποιοῦνται κατὰ κάποιο τρόπο «λίγο» ἀπό τὴν «Ὀρθόδοξη ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή διδασκαλία», δευτερευόντως, καὶ ὄχι ριζικὰ καὶ οὐσιαστικὰ ὅπως οἱ «αἱρετικές καί παραχριστιανικές κινήσεις»; Κατ᾿ ἀρχὴν ὅμως, ὅταν μιλάμε γιὰ Προτεστάντες, ἀνάμεσα στὶς ἑκατοντάδες διαφορετικὲς παραφυάδες τους μὲ οὐσιαστικὲς δογματικὲς ἀποκλίσεις μεταξύ τους, πολλὲς ἀπὸ αυτές τὶς παραφυάδες τους δὲν φέρουν γνωρίσματα ἴδιου χαρακτήρα μὲ τὶς «αἱρετικές καί παραχριστιανικές κινήσεις», ποὺ τὶς καθιστοῦν δυσδιάκριτες ἀπὸ αὐτές, καὶ οὐσιαστικὰ θὰ μποροῦσαν ἀβίαστα νὰ θεωρηθοῦν ὅτι συγκαταριθμοῦνται σὲ αὐτές;
Καὶ τελικὰ ἔχει σημασία ἄν διαφοροποιοῦνται οἱ ἄλλες ὁμολογίες καὶ θρησκευτικὲς κινήσεις λίγο ἤ πολὺ ἀπὸ τὴν «Ὀρθόδοξη ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή διδασκαλία», ἤ ἔχει σημασία ἁπλὰ καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι διαφοροποιοῦνται, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ στεροῦνται τὴν δυνατότητα νὰ μετέχουν στὴν σώζουσα χάρη;

Ἄν εἶναι ἔτσι, τότε αὐτὴ ἡ χρήση στὸ κείμενο τῶν πορισμάτων τῆς ΚΗ΄ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης τῆς συγκεκριμένης φράσης «καί ἀπό τόν ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο» δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει νόημα ἀπὸ Ὀρθόδοξη σκοπιά, ὅπου κριτήριο τῆς ἀπόκλισης ἀπὸ τὴν ἀλήθεια μπορεῖ νὰ εἶναι μόνο ἡ «Ὀρθόδοξη ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή διδασκαλία», ὅπως τὴν παραλάβαμε ἀπὸ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ποὺ μας δίδαξαν ὅτι μόνο σὲ αὐτὴ βρίσκεται τὸ πλήρωμα τῆς ἀλήθειας, καὶ σὲ καμιὰ περίπτωση ὁ μὴ Ὀρθόδοξος «ὑπόλοιπος χριστιανικός κόσμος», ὁ ὁποῖος ἔχει ἀπομακρυνθεῖ σὲ κεντρικὰ σημεῖα τῆς διδασκαλίας του ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχει ἀπωλέσει τὴν σώζουσα χάρη.
Ἄν εἶναι ὅμως ἔτσι, τότε αὐτὸ σημαῖνει ὅτι ἡ εἰσαγωγὴ τῆς φράσης «καί ἀπό τόν ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο» στὸ κατὰ τὰ ἄλλα παρὸν Ὀρθόδοξο κείμενο εἶχε διπλωματικὸ ρόλο, ὡς μὴ ὄφειλε σὲ ἕνα τέτοιο δογματικοῦ χαρακτήρα κείμενο, ποὺ δὲν δικαιολογεῖ τὴν παρουσία της σὲ αὐτό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Μεταναστευτικό: Εγκαινιάστηκαν οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές σε Λέρο και Κω

Εγκαινιάστηκαν σήμερα οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές στη Λέρο και στην Κω. «Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική», τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς. «Εικόνες σαν και αυτές που έζησαν τα νησιά μας την περίοδο 2015-2019 ανήκουν οριστικά στο παρελθόν», σημείωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης. «Τα νέα σύγχρονα και πολλαπλών χρήσεων κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης που εγκαινιάσαμε σήμερα στη Λέρο και την Κω αποτελούν ακόμη μια χειροπιαστή απόδειξη της αμέριστης ευρωπαϊκής α

Κορωνοϊός – 5.870 νέα κρούσματα και 82 θάνατοι – Στους 641 οι διασωληνωμένοι

Σε 5.870 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Σήμερα, Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021, ανακοινώθηκαν 82 θάνατοι. Διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύονται 641 ασθενείς. Το τελευταίο 24ωρο διενεργήθηκαν 387.243 εργαστηριακά τεστ, με τη θετικότητα να ανέρχεται σε 1,52%. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 920.683 (ημερήσια μεταβολή +0.6%), εκ των οποίων 50.6% άνδρες. Με βάση τα επιβεβ

Μετάλλαξη Μποτσουάνα – Τέσσερα μέτρα για ταξιδιώτες από χώρες της νότιας Αφρικής

Αναφορικά με την εμφάνιση της νέας παραλλαγής B.1.1.529 (μετάλλαξη της Μποτσουάνα) του SARS-COV-2, ύστερα από εισήγηση της Υγειονομικής Επιτροπής, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις της Kυβέρνησης για τις χώρες της Νότιας Αφρικής, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνι, Ζάμπια και Μαλάουι:
  • Επιτρέπεται η είσοδος μόνο Ελλήνων υπηκόων και άλλων υπηκόων μόνο για απολύτως απαραίτητες (essential) μετακινήσεις με την προϋπόθεση μοριακού ελέγχου (PCR) 72 ωρών ανεξαρτήτως της εμβολιαστικής τους κατάστασης.
  • Για την είσοδό τους απαραίτητ

Κορωνοϊός: 6.602 νέα κρούσματα και 86 θάνατοι – Στους 630 οι διασωληνωμένοι

Σε 6.602 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 86 θάνατοι. Παράλληλα, σε 630 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις Μονάδες...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!