Ή φυλή αποτελεί μιά αλληλουχία δια μέσου των αίώνων, φυλετικών χαρακτηρι­στικών, πού κληροδοτούνται άπό γενιά σέ γενιά, μεταβιβάζονται με την συνέχεια του γενετικού κώδικα, δημιουργούν μιά αλυσί­δα κοινών δεσμών, πολιτισμικών, καί πολιτιστικών στοιχείων.

Τό φυλετικό υπόστρωμα, ό καμβάς πού πάνω του υφαίνονται οί δημιουργικές διερ­γασίες, της φυλής αποτελεί εκείνο τό στοι­χείο πού άφ’ ενός ενοποιεί όλα τά μέλη μιας φυλής σέ μιά κοινή ομάδα, άφ’ έτερου δέ διαφοροποιεί την συγκεκριμένη φυλή άπό τίς υπάρχουσες.

Κάθε φυλή έχει νά επίδειξη μιά ιδιαιτε­ρότητα πού αντανακλά τήν διαχρονική ποιότητα των φυλετικών της χαρακτηρι­στικών. Τά φυλετικά χαρακτηριστικά, δέν αποτελούν άπλα καί μόνον μιά έπιβεβαίωσι της φυλετικής υποστάσεως μά κυριαρχι­κά λειτουργούν σάν δείκτες αξιολογήσεως της φυλετικής δημιουργικής παρουσίας καί τών αποστολών ή τών κοσμοθεωρητικών προοπτικών πού έντέλεται ή φυλή στον εαυτό της.

 

Τά φυλετικά χαρακτηριστικά κρύβουν μέσα τους μιά απεριόριστη δύναμη. Μιά απεριόριστη δύναμι πού δέν παραμένει ένα στατικό φαινόμενο, μά εξωτερικεύεται. Μιά δύναμι πού εκφράζεται μέσα άπό τό φυλετικό έγώ καί αντανακλά στά φυλετικά επιτεύγματα. Έτσι, ή φυλή πού διαθέτει ίσχυρά φυλετικά αρχέτυπα μέσα της, παρουσιάζεται σάν φυλή-δημιουργός. Σάν φυλή πού μπορεί νά εκκινήση τίς διαδικα­σίες διαμορφώσεως του πολιτιστικού κύ­κλου, επιλέγοντας τόν κεντρικό άξονα, δια­μορφώνοντας τίς βασικές αξίες, προωθώντας εκείνη τήν έλιτική ομάδα, τήν ηγουμέ­νη μειοψηφία, πού θα δώση τά εναύσματα καί θά άνοιξη τόν δρόμο.

Ή ηγουμένη μειοψηφία, αναλαμβάνει τόν ιστορικό της ρόλο καί τίθεται επικεφα­λής τής προσπάθειας πού πηγάζει άπό τήν φυλετική Ιδιοσυγκρασία. Ό ρόλος της αρ­χίζει μετά τήν καταλυτική παρουσία τών «βαρβάρων» πού έχουν γκρεμίσει καί ανα­τρέψει τά τελευταία κομμάτια του παρηκμασμενου πιά προγενέστερου πολιτισμού.

Έτσι, ό καινούργιος πολιτιστικός κύ­κλος πού στοιχειοθετείται είναι γεμάτος υγιή καί δυναμικά στοιχεία χωρίς ωστόσο νά έχη άπομακρυνθή άπό τίς προγονικές καταβολές. Ή ισορροπία ανάμεσα στό χθες καί στίς ενοράσεις τού μέλλοντος αποτε­λούν τήν εθνική ταυτότητα τού πολιτι­σμού.

Ό πολιτισμός καθαρά συλλογικό δημιούργημα αποτελεί τήν έξαρσι της φυλής, προέρχεται άπό τό φυλετικό υπό­στρωμα καί όχι άπό τόν αφηρημένο κόσμο τών ιδεών ή τίς ύπερτονισμένες μαρξιστι­κές κοινωνικές διεργασίες.

Ή δύναμις τής φυλής, μιά δύναμις καθαρή καί αρχέγονη, μέ διαχρονική ίσχύ αποτελεί το έμβολο πού σπρώχνει τήν φυλή νά δημιουργήση καί νά διακριθή. Ή διαφοροποίησις τών φυλών σέ φυλές ταγούς και δημιουργούς, φυλές αφομοιωτικής Ικανότητος καί φυλές δούλων καi βάρβαρων χαράσεται άπό τήν δύναμη πού  έχει να έπιδείξη κάθε φυλή. Κάθε φυλή ευαγγελίζεται για τόν εαυτό της μιά προοπτική. Τώρα, στην εποχή τής παρακμής, τήν εποχή τής έρειπώσεως καί της καταρρεύσεως νά είναι αυτή πού θέ­τοντας τά θεμέλια τού καινούργιου Πολιτι­σμού θά γίνει φορέας τής νέας εποχής, θά γίνει δημιουργός τής ακμής, θά γίνει ό ταγός καί θά τεθή επικεφαλής τών άλλων φυλών.

Τώρα, τήν στιγμή τής κρίσεως, αξιοκρα­τικότερα άπό κάθε άλλη φυλή, ή ελληνική φυλή καλείται νά άναλάβη τόν ίστορικό της ρόλο.


Το ιδεολογικό θέμα ” Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ δημοσιεύθηκε στην εθνικιστική εφημερίδα ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ αρ. φύλλου 45 την Πέμπτη στις 16 Δεκεμβρίου του 1982

ΠΗΓΗ