Αρχική Απόψεις ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΑ

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΑ

1.Εἰς τὴν ἀνάρτησί μας ἀπὸ 21 Φεβρουαρίου 2018 (21.2.2018), ὑπὸ τὸν τίτλον «Δυὸ γαϊδάροι μάλωναν σὲ ξένον ἀχυρῶνα» δὲν ἠθέλαμε νὰ κουράσωμε περισσότερο τοὺς ἀγαπητούς μας ἐπισκέπτες – ἀναγνῶστες καὶ γι᾽ αὐτὸ ἐγράφαμε πολύ περιληπτικῶς καὶ εἴχαμε παράπονα ἀπὸ τοὺς νέους ἀνθρώπους καὶ τοὺς ὀλιγογραμμάτους, διότι μερικὰ  ἦσαν ἀκαταλαβίστικα, διότι ἦταν γραμμένα εἰς τὴν καθαρὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν (καθαρεύουσαν).

2.Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ ἐπιβάλλεται νὰ ξανατονίσωμε ὅτι οἱ Ἐθνοπατέρες  διαπράττουν εἰδεχθέστατα ἐγκλήματα, ὡς παραδείγματος χάριν:

α. νὰ μὴ ὑπάρχῃ ὁ σωστὸς ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμὸς καὶ ἀντὶ νὰ ἐκπαιδεύωνται ἐκεῖ ποὺ χρειάζονται ἐργατικὰ χέρια – τεχνίτες, ὀρθόδοξα – δηλαδὴ σωστὰ ἐκπαιδευμένοι, συνεχίζουν νὰ ἀποφοιτοῦν ἀπὸ τὶς βιομηχανίες ἡμιμαθῶν Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας καὶ Τριτοβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως χωρὶς ὀρθὴν ἐκλαϊκευμένην θεωρητικὴν κατάρτησι καὶ σχεδὸν καθόλου πρακτικὴν ἐξάσκησι, ὅπως γίνεται σὲ χρηστὰ κράτη δικαίου καὶ σὲ ὀργανωμένες κοινωνίες.
β. Ἀντὶ νὰ διαθέτουν οἱ ἰθύνοντες τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἰς τὴν ὀρθὴν ἐπαγγελματικὴν ἐκπαίδευσι διὰ νὰ ὑπάρχουν ἱκανὰ ἐργατικὰ χέρια εἰς τὴν ἔρευναν, τεχνολογίαν καὶ ἀνάληψι καὶ στελέχωσι τῶν διαφόρων τομέων, εἰς τὴν Ἑλλάδα κυριαρχεῖ ἡ ἡμιμάθεια, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, εἶναι χειρότερη ἀπὸ τὴν ἀμάθειαν καὶ  δημιουργεῖ δοκισήσοφους (ἀνθρώπους ποὺ νομίζουν πὼς εἶναι σοφοί), ἐγωιστές, ἀλαζόνες οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀνίκανοι νὰ ἀνθέξουν εἰς τὴν ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν καὶ τοιουτοτρόπως μετατρέπονται σὲ  στρατιὲς ἀφισοκολλητῶν καὶ συρφετῶν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας, παράσιτα τοῦ συνδικαλισμοῦ καὶ τὰ τοιαῦτα.

γ. Κατὰ συνέπειαν εἰς τὴν Ἑλλάδα εἶσαι καὶ ἀναγνωρίζεσαι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅ,τι δηλώσεις. Τὸ πήρανε «χαμπάρι» οἱ Ἀλβανοί, οἱ Πακιστανοί, οἱ Νιγηριανοὶ καὶ ὅλος ὁ ἐσμός (δηλαδὴ τὰ μιλιούνια) τῶν ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων, ἐποίκων καὶ λοιπά, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κατακλύσει ὅλην τὴν Ἑλλάδα μας καὶ οἱ ἰθύνοντες μᾶς ἐξαπατοῦν ὅτι εἶναι μόνον μερικὲς δεκάδες χιλιάδων ἢ τὸ πολὺ μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες, ἐνῷ ἔχουν καταλάβει καὶ τὸ τελευταῖον χωριό, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐρημώσει οἱ ἰθύνοντες μὲ τὰ ἀπατηλότατα σχέδια «Καποδίστριας» καὶ «Καλλικράτης».

Εἶναι δὲ ἀπαράβατος νόμος τῆς φύσεως:

«τὸ κενὸν πληροῦται» !!!…

 

δ. Αὐτὲς οἱ στρατιὲς τῶν παρασίτων διοριζόμενοι στὸ Δημόσιον, ἀποκτοῦν ἀμέσως τὴν κατάπτυστον δημοσιοϋπαλληλικὴ νοοτροπία καὶ οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἀντὶ νὰ ὑπηρετοῦν κατατυραννοῦν αὐτοὺς ποὺ μοχθοῦν διὰ νὰ μισθοδοτοῦνται οἱ Δημόσιοι Ὑπάλληλοι. Οἱ περισσότερες Ὑπηρεσίες οὔτε κἀν καταδέχωνται νὰ σηκώνουν τὰ τηλέφωνα καὶ ἀν καμιὰ φορὰ καταδεχθοῦν νὰ τὸ σηκώσουν σοῦ συμπεριφέρονται τόσον ἀπαίσια,, ποὺ τὸ μετανοιώνεις ἀπειράκις ὅταν μιλήσῃς μαζί τους τηλεφωνικῶς ἢ ἔστω προφορικῶς, ὅταν εὑρεθῇς αὐτοπροσώπως ἐνώπιόν τους.
Ἔχοντες «μπάρμπα εἰς τὴν Κορώνην», δὲν ἔχουν τὸν παραμικρὸν ἐνδοιασμὸν νὰ σοῦ συμπεριφερθοῦν σκαιώτατα καὶ χυδαῖα. Μόνον ἐὰν ἀπολυθοῦν ἀναποζημιώτως οἱ περισσότεροι Δημόσιοι Ὑπάλληλοι ποὺ ἔχουν τοιαύτην χειρίστην νοοτροπίαν καὶ συμπεριφορὰν μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες καὶ ὄχι νὰ γίνωνται δῆθεν Ε.Δ.Ε. (Ἔνορκες Διοικητικὲς Ἐξετάσεις) καὶ λοιπὰ  «κουραφέξαλα», ποὺ  διαιωνίζουν τὶς ὑποθέσεις πολλὰ ἔτη ἢ καὶ δεκαετίες  καὶ περιορισθῆ ὁ ἀριθμός τους τὸ πολὺ σὲ διακόσιες χιλιάδες (200.000) καὶ ἀν διορίζωνται μὲ ἀξιοκρατικὰ κριτήρια καὶ ὄχι τὰ μοναδικὰ τους προσόντα νὰ εἶναι αὐτὰ τοῦ ἀφισοκολλητοῦ καὶ ἡ κομματική τους ταυτότητα, τότε μόνον μὲ ἀνεξάρτητες ἐπιτροπὲς ποὺ θὰ κληρώνωνται καὶ θὰ  ἐνεργοῦν ἀστραπιαίως, ἴσως νὰ μπῇ τὸ νερὸ στὸ αὐλάκι καὶ νὰ ἀποκτήσωμε καὶ ἐμεῖς δημόσιους λειτουργοὺς καὶ ὄχι δημόσιους κηφῆνες.

ε. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ διατίθενται τὰ χρήματα εἰς εἰδίκευσι τῶν ἐργαζομένων, τὰ διαθέτουν εἰς τὶς στρατιὲς τῶν λουφαδόρων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἐργασθοῦν ἀλλὰ εἰ δυνατὸν νὰ λαμβάνουν τὶς ἐπιταγὲς στὶς ἀμμουδιές τους.

στ. Ὅταν κατέρρευσεν ὁ ἔμπρακτος «Σοσιαλισμός», στὴν Ἀνατολικὴν Γερμανίαν οἱ Γερμανοὶ δὲν διέθεταν τὰ δισεκατομμύρια εἰς τὶς στρατιὲς τῶν ἀνέργων ἀλλὰ τοὺς ἔδιδαν ἐργασίαν, παραδείγματος χάριν τοὺς ἔδιδαν μία σκάλα, ἕνα πριόνι, μία ψαλίδα καὶ τοὺς ἔβαζαν νὰ κόβουν κλάδους δένδρων τῶν ὁδῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκάλυπταν τὶς πινακίδες σημάνσεως. Τοιοτοτρόπως ἀποφεύγοντο πολλὰ ἀτυχήματα, πολλὲς συμφορήσεις τῶν ὁδῶν. Ἐπίσης ἐπάσχιζαν οἱ ἰθύνοντες νὰ τοὺς μετεκπαιδεύσουν ὀρθόδοξα καὶ ὄχι διὰ νὰ τοὺς δώσουν «ἕνα χαρτὶ» ὅτι τυπικὰ δῆθεν μετεκπαιδεύθησαν. Ἐδῶ οἱ ἀναίσχυντοι πολιτικοὶ ὑπόσχονται «λαγοὺς μὲ πετραχήλια» καὶ ἔτσι συμβάλουν εἰς τὸ ξεχαρβάλωμα τῆς παραγωγῆς. Ἔτσι σχεδὸν ὅλα τὰ  ἀγαθὰ τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς κοινωνίας μας εἶναι εἰσαγόμενα.

ζ. Τὸ αἰσχρότατον δὲ καὶ τὸ πλέον εἰδεχθέστατον ἔγκλημα εἶναι ὅτι τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας, ἀντὶ νὰ ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν σωστὴν ἐπιμόρφωσι τῶν Ἑλληνοπαίδων καταργεῖ καὶ τὴν ἀριστείαν καὶ κατήντησεν Ἀπαιδείας καὶ ἀντιχριστιανικῶν ἰδεῶν.

η. Χάριν λοιπὸν τῶν δυστυχισμένων νέων ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι οἱ εὐέλπιδες καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ μέλλοντος, ποὺ ἀχρηστεύονται ἀπὸ τὶς  καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις μὲ τὰ χαζοκούτια, τὰ ραντίσματα καὶ λοιπὰ καὶ ἔτσι ἡ Ἑλλάδα μας στερεῖται ὄχι μόνον τοῦ μισοῦ ἑκατομμυρίου νέων ποὺ ἐπήρανε τὰ μάτια τους καὶ μετέβησαν νὰ τρώγουν τὸ ψωμὶ τῆς ξενητειᾶς καὶ νὰ δημιουργηθοῦν, ἀλλὰ καὶ χάριν αὐτῶν τῶν ἐναπομεινάντων εἰς τὴν χώραν μας ποὺ εἶναι ὅ,τι δηλώσουν, μεταφράζουμε τὴν σοφὴν ἀποστολικὴν περικοπὴν εἰς τὴν ἀνάρτησί μας ἀπὸ 21 Φεβρουαρίου 2018:

 

ΕΘΝΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«ΔΥΟ ΓΑΪΔΑΡΟΙ

ΜΑΛΩΝΑΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΧΥΡΩΝΑ»

 

 

21.2.2018

 

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1251-2018-02-21-16-34-42

 

 

«Γνώριζε δὲ καλὰ τοῦτο, ὅτι δηλαδὴ κατὰ τὰς τελευταίας αὐτὰς ἡμέρας θὰ ἔλθουν καιροὶ δύσκολοι καὶ ἐπικίνδυνοι.

Διότι οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι φίλαυτοι καὶ θὰ ἀγαπᾷ ὁ καθένας των μόνον τὸν ἑαυτόν του, θὰ εἶναι φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, ἀπαθεῖς εἰς τοὺς γονεῖς των, ἀχάριστοι,ἀσεβεῖς μὴ ἔχοντες ἱερὸν καὶ ὅσιον.

Θὰ στεροῦνται καὶ αὐτὴν ἀκόμα τὴν φυσικὴν στοργήν, θὰ εἶναι ἀδιάλλακτοι, διαβολεῖς, ἀκρατεῖς εἰς τὰς ἐπιθυμίας των, σκληροὶ καὶ ἀνήμεροι, ἐχθροὶ παντὸς ἀγαθοῦ,

προδόται, αὐθάδεις, φουσκωμένοι ἀπὸ ὑπερηφάνειαν καὶ ἐγωϊσμόν, ἄνθρωποι ποὺ θὰ ἀγαποῦν τὰς ἡδονὰς μᾶλλον παρὰ τὸν Θεόν.

Καὶ θὰ ἔχουν μὲν τὸ ἐξωτερικὸν σχῆμα τῆς εὐσεβείας, θὰ ἔχουν ἀρνηθῇ ὅμως τὴν δύναμίν της. Ἀπόφευγε καὶ τούτους.

Ἀπόφευγέ τους διὰ νὰ μὴ συσταίνωνται, ὅτι ἔχουν σχέσιν μαζί σου. Διότι ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ εἰσχωροῦν εἰς τὰ σπίτια καὶ ὑποδουλώνουν σὰν αἰχμαλώτους γυναικάρια φορτωμένα ἀπὸ σωροὺς ἁμαρτιῶν, ποὺ σύρονται ἀπὸ ποικίλες ἐπιθυμίας,

καὶ διαρκῶς περιεργάζονται νὰ μάθουν,ἀλλὰ δὲν ἠμποροῦν ποτὲ νὰ ἔλθουν είς ἐπίγνωσιν ἀληθείας.

Ὅπως δὲ ὁ Ἰαννῆς καὶ ὁ Ἰαμβρῆς, οἱ μάγοι τοῦ Φαραώ, ἀντεστάθησαν κατὰ τοῦ  Μωϋσέως, ἔτσι καὶ αὐτοὶ ἀντιστέκονται κατὰ τῆς ἀληθείας, ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν διεστραμμένον τὸν νοῦν καὶ εἶναι ἀποδοκιμασμένοι ὡς πρὸς τὴν πίστιν».

(Μετάφρασι τοῦ τῆς Β’Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Πρὸς Τὸν Τιμόθεον, γ’ 1 – 8 ).

 

θ.  Εἰς αὐτὸ τὸ σχέδιον τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἐφαρμοζεται τὸ ρητὸν τοὺ Ἀρχαίου Τραγικοῦ Ποιητοῦ Σοφοκλέους:

«Ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια κακὰ ἕπονται»

Ὡς παραδείγματος χάριν:

1.Δύσμοιροι νέοι βλέποντες ὅτι δὲν εἶναι εἰς θέσι νὰ δημιουργήσουν καὶ νὰ συντηρήσουν οἰκογένεια, δὲν παντρεύονται διότι θὰ ἀδυνατοῦν νὰ ἀντεπεξέλθουν εἰς τὴν δημιουργίαν μιᾶς ἁρμονικῆς, ἀγαπημένης καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸν εὐλογημένης οἰκογενείας, διότι δὲν πιστεύουν σωστά – ἀκραδάντως εἰς τὴν παναγίαν Τριάδα, ἀλλὰ εἰς τὴν ἑτέραν Τριάδα, ὅπως ἔχομεν ἐπανειλημμένως ἀναπτύξει.

  1. Σαπίζουν εις τὴν ἀχαλίνωτον ἡδονὴν καὶ ἔτσι διευρύνεται ἡ μόδα νὰ «παίζουν» ἐπὶ δεκαετίες τοὺς παντρεμένους χωρὶς νὰ ἔχουν συνείδησι τῶν συζυγικῶν των δικαιωμάτων καὶ καθηκόντων.
  2. Εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν ἐκτρώσεων.
  3. Διευρύνουν ἄκρως ἐπικινδύνως τὴν ὑπογεννητικότητα.
  4. Ἀποκορύφωσι τῆς ἀναισχυντίας καὶ τῆς ἀλαζονίας τῶν ἰθυνόντων νὰ συμβάλουν εἰς τὴν ὑπογεννητικότητα, τονίζοντες ὅτι δὲν χρειάζονται γέννες, ἔρχονται ἕτοιμοι πρόσφυγες – ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων (ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων καὶ ἐποίκων), ἄκρως ἀντίθετον πρὸς τὶς εὐχὲς τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Παραδείγματος χάριν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον Ἀλεξανδρουπόλεως, ἀπὸ τὶς ἑκατὸ (100) γέννες ἡμερησίως, οἱ ἑβδομήντα – ὀγδόντα (70 – 80) εἶναι μουσουλμανάκια καὶ μόνον τὸ 20% – 30% ἑλληνάκια.

Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὰ Νοσοκομεῖα Κομοτηνῆς, Ξάνθης καὶ λοιπά. Ὁ πρώην ἀρχηγὸς τῶν UCK, ὡς Πρόξενος πλέον τῆς Τουρκίας εἰς τὴν Κομοτηνήν μας ὀργανώνει ἡμερησίως δεκάδες λεωφορεῖα μὲ ἑτοιμόγεννες «Χανούμισσες», οἱ ὁποῖες γεννοῦν σὲ Νοσοκομεῖα καὶ Ἰδιωτικὲς Κλινικὲς τῆς Θράκης μας καὶ ἀλλαχοῦ τῆς Ἑλλάδος, τὰ μουσουλμανάκια ἀποκτοῦν τὴν Ἑλληνικὴν Ἰθαγένειαν καὶ εἰς τὴν Τουρκίαν γαλουχοῦνται ὡς Γενίτσαροι.

Οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος θὰ ἔπρεπε νὰ λογοδοτήσουν καὶ νὰ τιμωρηθοῦν παραδειγματικῶς καὶ δι᾽ αὐτὰ τὰ εἰδεχθέστατα ἐγκλήματά τους καὶ ὄχι νὰ ἀνακηρύσσωνται σὰν λαοπρόβλητοι μεγάλοι Ἡγέτες καὶ Ἐθνάρχες!!!…

6.Ἐπιτέλους πρέπει νὰ συνέλθουν ὅλα τὰ κόμματα εἰς ἑαυτοὺς καὶ ἐὰν ὑπάρχῃ ἴχνος πατριωτισμοῦ νὰ χαράξουν ἐθνικὴν στρατηγικὴν καὶ ἄλλες στρατηγικές, ὡς παραδείγματος χάριν Παιδείας, Ὑγείας, Ἔρευνας καὶ Τεχνολογίας καὶ πρὸ παντὸς Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς ὅτι πρέπει νὰ ἐγκαταλείψωμεν τὸ δόγμα «ὅτι ἀνήκωμεν εἰς τὴν Δύσι».

Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ εἶναι γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ οἱ Ἕλληνες γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ὄχι ξενόδουλοι καὶ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

  1. Οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, ὅσον ἐξυπηρετοῦνται ἀπὸ τοὺς δοτοὺς καὶ τὰ ἀνδρίκελα τοῦ διεφθαρμένου καθεστῶτος, τοὺς στηρίζουν μὲ τὶς διάφορες διεθνεῖς ληστρικὲς κλίκες τῶν Τραπεζῶν καὶ βγαίνουν ὡς δεκανίκια τους καὶ ἑξαπτέρυγά τους καὶ ὑπερτονίζουν ὅτι ἄλλοτε ἀναβαθμίζεται ἡ πιστωτικὴ κατάστασι τῆς Ἑλλάδος μας ἕνα, δύο ἢ τρεῖς βαθμοὺς πρὸς τὰ ἄνω καὶ ἄλλοτε τὴν ὑποβαθμίζουν ἕνα, δύο ἢ τρεῖς βαθμοὺς πιὸ κάτω, ἀναλόγως τῆς ληστρικῆς τους βουλημίας καὶ πόσον χρόνον ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν τὸ Α κόμμα ἢ Συνασπισμὸν εἰς τὴν Κυβέρνησι καὶ ποῖα ἄλλα θέλουν νὰ ἀναδείξουν.
  2. Εἴδαμε εἰς τὴν ἱστοσελίδα https://hellas-now.com/

Χένρι Κίσινγκερ: «Μέχρι το 2018 η Ελλάδα δεν θα έχει τίποτα δικό της»

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Έλληνας Φοιτητής που έτυχε να σπουδάζει προ δεκαετιών στις ΗΠΑ, κι έμεινε εμβρόντητος όταν ο Καθηγητής του στο Χάρβαρντ, του ζήτησε να κάνει μια εργασία για τις συνέπειες ένταξης της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, την μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην απορία του φοιτητή μας «μα είναι δυνατόν η Ελλάδα να μπει ποτέ στην ΕΟΚ;», η απάντηση ήταν περίπου «άκουσε εμένα που σου το λέω»…
Ο Καθηγητής εκείνος ήταν ο ίδιος ο Χένρυ Κίσσινγκερ, ο μετέπειτα ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και θιασώτης της άνανδρης εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο…

Η ΕΛΛΑΔΑ ΞΑΦΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΟΚ…
Πράγματι, ξαφνικά, το 1979 η Ελλάδα μπαίνει κυριολεκτικά χατηρικά στην ΕΟΚ, οπότε και αρχίζει η καταστροφή της εσωτερικής παραγωγής και στις αρχές κιόλας της δεκαετίας του 1980 μεγάλες και πασίγνωστες, μεγάλες, Ελληνικές επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο (εργοστάσια παραγωγής όπως Πειραϊκή Πατραϊκή, Αιγαίον, αλλά και ελληνικές αλυσίδες λιανικής όπως Μινιόν, Ατενέ, Κλαουδάτος, Δραγώνας, Λαμπρόπουλος κα), αφού τα εισαγόμενα προϊόντα δεν είχαν πια δασμούς και φραγμούς, αλλά και οι ξένες επιχειρήσεις μπορούσαν να απλωθούν πλέον εύκολα στην λιανική αγορά της Ελλάδας με πολλά εισαγόμενα…

Έτσι το πραγματικό ΑΕΠ αδυνάτισε σοβαρά και άρχισε να μεγαλώνει το ΧΡΕΟΣ και οι περίφημες αγροτικές επιδοτήσεις… Το μεγάλο δόλωμα, μιας μεγάλης αράχνης που ύφαινε συστηματικά τον ιστό της…

Και τότε είναι που στενός συνεργάτης Καθηγητής του Κίσσινγκερ, ζητά μια νέα εργασία για τις συνέπειες ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ!
Ο φοιτητής μας και πάλι απόρησε: «στο ευρώ η Ελλάδα; Από πού κι ως πού»;

Και η απάντηση ήταν εφιάλτης:

«Αγαπητέ μου, μην απορείς. Η Ελλάδα θα μπει στο ευρώ και θα καταστραφεί οικονομικά. Μέχρι το 2018 δεν θα υπάρχει τίποτα δικό της! Δεν θα έχει μείνει τίποτα στην Ελλάδα»!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩ…
Πράγματι και πάλι, προς μεγάλη έκπληξη του Έλληνα Φοιτητή, που είχε γίνει στο μεταξύ ένα σημαντικό στέλεχος στις ΗΠΑ, η Ελλάδα της δυνατής και παμβαλκανικής τότε δραχμής, μπήκε ξαφνικά και απρόσμενα επί Σημίτη στο ευρώ το 2001, με το τρυκ του αμερικανικού σουέπ της Goldman Sachs, που έκρυψε μέρος του Χρέους και συγκεκριμένα 2,8 δισ., τα οποία θα τα πληρώσουμε εντόκως 16 δισ…
Οι Καθηγητές της παρέας Κίσσινγκερ ήταν λοιπόν πολύ καλά ενημερωμένοι, γνωρίζοντας χρόνια πριν αυτά που σχεδιάζονταν για τη χώρα μας. Διότι όχι μόνο μπήκαμε στο Ευρώ, αλλά πραγματικά καταστραφήκαμε οικονομικά, αφού στερηθήκαμε το εθνικό νόμισμα, που αντί περικοπής μισθών, έκανε απλά μια διόρθωση ισοτιμίας, κρατώντας ανταγωνιστικά τα εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα (όσα είχαν μείνει) και κυρίως τις δημοφιλείς ελληνικές υπηρεσίες (Τουρισμός)…

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Σήμερα, στα 2017, η καταστροφή είναι πια τραγική, τα λουκέτα χιλιάδες, οι άνεργοι εκατομμύρια, οι νεόπτωχοι εκατομμύρια και ο εθνικός πλούτος μπαίνει στο Ταμείο Ξεπουλήματος, έναντι πινακίου φακής! Αεροδρόμια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Μετοχές, Οικόπεδα και Ακίνητα, Υποδομές, ξεπουλιούνται κυριολεκτικά στο ελάχιστο της πραγματικής τους αξίας, «λόγω ανάγκης» ή καλύτερα «λόγω βλακείας», για να μην πούμε τίποτε χειρότερο…
Και σε λίγο, πραγματικά δεν θα μείνει τίποτα στην Ελλάδα. Δεν θα υπάρχει καν Ελλάδα, με χιλιάδες πρόσφυγες και απεσταλμένους παράλληλα ισλαμιστές μετανάστες, να τους έχουν φέρει «για να μας λύσουν το Δημογραφικό», την τρομακτική υπογεννητικότητα που μας αφανίζει πια σαν Έθνος…

Του Κωστή Αλεξίου

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Γ. Μαντζουράνης: Φιμωμένη Βουλή σημαίνει φιμωμένη δημοκρατία

H Βουλή αποτελεί την άμεση έκφραση της ελεύθερης λαϊκής θέλησης, δηλαδή την ψυχή και το μυαλό της δημοκρατίας. Γι’ αυτό και πρώτη πράξη κάθε...

Καραμανλής: Το ΚΙΝΑΛ γίνεται ουρά του ΣΥΡΙΖΑ και υιοθετεί fake news

"Το ότι το ΚΙΝΑΛ αποφάσισε να γίνει "ουρά" του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστό και θα το κρίνουν οι πολίτες. Όμως πλέον υιοθετεί και τις πρακτικές...

Ερντογάν: Ο Τσαβούσογλου έβαλε τον Δένδια στη θέση του

Στην «εκρηκτική» συνάντηση και το διπλωματικό επεισόδιο που είχαν την Πέμπτη το απόγευμα στην Άγκυρα μπροστά στις κάμερες ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών και ο Τούρκος ομόλογός...

ΙΟΒΕ: Μεγάλη ενίσχυση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο

Σημαντική άνοδο κατέγραψε για τον Μάρτιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος που καταρτίζει το ΙΟΒΕ για την Ελλάδα, αφού ενισχύθηκε στις 96,9 μονάδες έναντι 91,9...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!