Αρχική Uncategorized ΕΑΝ ΔΕ ΤΟ ΑΛΑΣ ΜΩΡΑΝΘΗ, ΕΝ ΤΙΝΙ ΑΛΙΣΘΗΣΕΤΑΙ

ΕΑΝ ΔΕ ΤΟ ΑΛΑΣ ΜΩΡΑΝΘΗ, ΕΝ ΤΙΝΙ ΑΛΙΣΘΗΣΕΤΑΙ

Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

15.6.2017

«Ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται. Εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἲ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων».

(Ματθ. 5, 13).

1.Ἡ ἀνάγκη ἐγκαίρου ἀντιμετωπίσεως σατανικῶν ἀντιξοοτήτων μᾶς ἐμπόδισε νὰ τηρήσουμε τὴν ἀνακοίνωσί μας, ὅτι θὰ ἀρχίζαμε ἀπὸ τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα νὰ δημοσιεύουμε τὰ ἀναπάντητα ἔγγραφά μας πρὸς τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο.

 

2.Σήμερα, εὐχόμενοι εἰς τὸν Μακαριώτατον κατ’ἀρχὰς ὑγεία καὶ δύναμι, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς του, ἰδιατέρως παρακαλοῦμε τὸν Κύριον νὰ τὸν φωτίσῃ νὰ μὴ ἀσχολεῖται μὲ εὐτελῆ καὶ νὰ κάνῃ μεταβολὴ 180 μοιρῶν γιὰ τὰ σπουδαῖα. Νὰ μὴ μεριμνᾶ καὶ τυρβάζει περὶ πολλῶν ἄλλων, ἀλλὰ περὶ σπουδαίων καὶ ζωτικῶν μακροχρονίων πολλῶν προβλημάτων καὶ νὰ μὴ ἐνεργῇ κατόπιν ἑορτῆς γιὰ τὰ ζωτικότατα προβλήματα τῆς Κοινωνίας καὶ τοῦ Ἔθνους.

 

Οὐδέποτε νὰ ἐφαρμόζεται διὰ τοὺς ἰθύνοντας τό: «… τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων, αὐτοὶ ᾄδετε….» (ἐνῷ καίγεται τὸ σπίτι σας ἐσεῖς χοροπηδᾶτε).

 

3.Εἴθε οἱ θρησκευτικοὶ ταγοὶ νὰ ἀλλάξουν ρόλους καὶ νὰ συνευοχοῦνται μὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀθέους ὄχι γιὰ νὰ τοὺς στηρίζουν εἰς τὴν ἀπιστία των καὶ εἰς τὴν ἀντίχριστον συμπεριφοράν των ἀλλὰ γιὰ νὰ τοὺς ὁδηγήσουν εἰς μετάνοιαν.

 

4.Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε πολὺ δυνατά, ἐπαναλαμβάνοντας τό:

 

Παναγία Τριάς, φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν.

 

Ἰδίως τὸν Μακαριώτατόν μας, ὁ ὁποῖος εἴτε ἑκουσίως εἴτε τὸν παρασύρουν κάκιστοι συνεργάτες του – δολιοφθορεῖς, οἱ ὁποῖοι τὸν ποδηγετοῦν καὶ ὁδηγοῦν τὴν Ἐκκλησία, τὴν Κοινωνία, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἐν γένει τὴν Ἑλλάδα μας εἰς τὸ βάραθρο. Οἱ κατόπιν ἑορτῆς σπασμωδικὲς ἐνέργειες εἶναι μόνον στάκτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων! ! !

 

Ὁ Ἡρακλὴς πρέπει νὰ ἔχῃ καὶ Ἰόλαους γιὰ νὰ καυτηριάζουν ἀμέσως τὰ κεφάλια τῆς  Λερναίας Ὕδρας πρὶν νὰ πολλαπλασισθοῦν  ! ! ! . . .

 

Μακάρι καὶ τώρα ὁ Μακαριώτατος νὰ ἀντιληφθῆ τὶς ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἁγνὲς προθέσεις μας, καὶ νὰ σταματήσουμε νὰ δημοσιεύουμε ὅλα τὰ ἄλλα ἀναπάντητα ἔγγραφά μας, ὅπως τὰ Δ.Σ. μας ἔχουν ἀποφασίσει.

 

5.Εἰς τὸ σήμερα δημοσιευόμενο – κοινοποιούμενο ἔγγραφό μας ὑπ’ἀριθμ. 26/15.1.2016, ποὺ ἔλαβε ἀριθμ. πρωτοκ. 121/15.1.2016 εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ὰθηνῶν καὶ 192/15.1.2016 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς τὴν παράγαρφο 28 τοῦ ἐγράφαμε :

 

«… 28. Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε θερμῶς ὅπως ἔχετε τὴν εὐγενῆ καλωσύνην καὶ μεριμνήσετε ὥστε μέχρι τὴν 12ην Φεβρουαρίου 2016, νὰ ἔχωμεν λάβει γραπτῶς εἰς χείρας μας τὰς ἀπόψεις σας…».

 

4.Ἀντὶ ἀπαντήσεως των πρὸς ἡμᾶς, ἐστάλη περιέργως καὶ ἀδιανοήτως τὸ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτοκ. 192/321/12.2.2016 ἔγγραφον τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸ Ὑπ. Οἰκονομικῶν γιὰ νὰ σταματήσῃ  ἡ ἔκδοσις Προεδρικοῦ Διατάγματος γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

 

 

Εὐελπιστοῦμε, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καὶ ἔντιμοι πολίτες, μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα, ποὺ πιστεύουν στὴ ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία καὶ στὴν ἀκεραία Ἑλλάδα νὰ ἐνεργοποιηθοῦν καὶ νὰ ἀφυπνίσουν τοὺς ἁρμοδίους μὲ τὸ quo vandis (ποῦ πᾶμε) ;

Εἴμαστε στὴν διάθεσι ὅσων ἔχουν ὁποιανδήποτε ἀπορία.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Τηλ. 210-3254321

Ἡ χώρα μας, ἡ Ἑλλάδα Μας χρειάζεται ἐπανεκίνησιν, διὰ νὰ ἀποτινάξῃ πάλιν τοὺς δυνάστας καὶ τοῦτο προϋποθέτει ΣΧΕΔΙΟΝ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ Ἑλληνισμοῦ, Φιλελληνισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας.Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν. Κληρικοὶ καὶ Λαϊκοὶ Ὀρθόδοξοι ἔχομεν χρέος νὰ διακηρύξωμεν «Στῶμεν καλῶς.

Τὸ Εὐαγγέλιον νὰ γίνῃ τὸ Σύνταγμά μας εἰς τὴν Γῆν καὶ τὸν Οὐρανόν».

Μακαριώτατον  Ἀρχιεπίσκοπον

Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος  καὶ Πρόεδρον τῆς Δ.Ι.Σ.

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Β΄

Ἁγ. Φιλοθέης 21    10556 ΑΘΗΝΑ

Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 26/15.1.2016 Γ.Ι.

Μακαριώτατε Εὐλογεῖτε,

 

Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἐκτίμησίς μας πρὸς τὸ σεπτὸν πρόσωπόν Σας μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι τὰ πάρα πολλὰ ἀγαθὰ ἐπιτεύγματα τῆς συνετῆς ποιμαντορίας Σας, ὡς πρώτου τῇ τάξει εἰς τὸ Πηδάλιον τῆς Ἐκκλησίας, θὰ προβληματίσουν τὸν μελλοντικὸν βιογράφον Σας, ὅταν θὰ ἐπιχειρήσῃ τὴν κατάταξίν των ἀπὸ τὸ πρώτιστον ἕως τὸ ἐλάχιστον!!!

 

1. Ἐμεῖς ἔχομεν τὴν βεβαιότητα, ὅτι ἡ κορωνὶς τῆς διακονίας Σας, ποὺ θὰ συνδέσῃ ἄρρηκτα τὴν Ἐκκλησίαν μὲ τὴν Ἐλευθέραν Ἑλλάδα καὶ θὰ συντελέσῃ εἰς τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ ἱστορικοῦ προσώπου Σας ὡς ἰσοδυνάμου τῶν ἐλευθερωτῶν μας τοῦ 1821, θὰ εἶναι ἡ πνευματικὴ κάλυψίς Σας, ἡ εὐλογία Σας διὰ τὴν πραγματοποίησιν εἰς τὰς ἡμέρας Σας τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον ἔταξαν οἱ γενναῖοι πρόγονοί μας πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, εἰς τοὺς κρισίμους καιρούς, ποὺ διέρχεται σήμερον τὸ ἐλεύθερον Κράτος μας…

Αὐτὴ ἡ ἐνδόμυχος ἐπιθυμία τῶν ἐλευθερωτῶν μαχητῶν διὰ τὴν ἔκφρασιν τῆς εὐγνωμοσύνης τοῦ Ἔθνους πρὸς τὸν Ὕψιστον, δίχως τὸ θέλημα τοῦ ὁποίου δὲν θὰ εἴχαμε ἐλευθέραν Ἑλλάδα, καθιστᾶ μίαν καὶ μοναδικὴν ἑνότητα, τὴν βούλησιν διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος, τοὺς ἀγώνας τῶν σκλάβων, τὰς θυσίας καὶ τὰς ἐπιτυχίας των, τὸ θέλημα καὶ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἡ πραγματοποίησις τοῦ ὁποίου κλείνει τὸν κύκλον καὶ τὴν πνευματικὴν ὑποχρέωσιν, ἐνῷ ἡ συνέχισις τῆς μὴ πραγματοποιήσεως, σχεδὸν 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀνάληψιν τῆς ἐκφράσεως  τῆς εὐγνωμοσύνης μας, σημαίνει ἀγνωμοσύνη καὶ ἀχαριστία, αἱ ὁποῖαι εἶναι θάνατος, ποὺ ἀναδεικνύεται καὶ γίνεται ὁρατὸς ἀπὸ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν!!!

 

2. Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ εὐθύνη τῶν Ταγῶν της συνίσταται εἰς τὸ νὰ προβάλλουν τὴν παρέμβασιν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ Λαοῦ του εἰς τὰς δοκιμασίας του, δι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ ὑποχρέωσις αὐτὴ εἶναι ἐπιβεβλημένη δι᾿ ὅσους πιστεύουν εἰς τὴν ζῶσαν Ἐκκλησίαν μας καὶ στηρίζουν τὰς ἐλπίδας τῆς πάσης φύσεως σωτηρίας των εἰς τὸ θέλημα καὶ εἰς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ.

 

3. Ὅπως γνωρίζετε, τὸ Ἵδρυμά μας, διὰ τῆς διαθέσεως μιᾶς μεγάλης περιουσίας, ἀποταμιευθείσης ἐπὶ μίαν ὁλόκληρον ζωήν, ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ συντελέσῃ εἰς μείζονα βαθμὸν διὰ τὴν ἔναρξιν καὶ τὴν πρόοδον τοῦ ἔργου καὶ ἡ ἀποπεράτωσις αὐτοῦ θὰ εἶναι ζήτημα ἐπιτεύξιμον, ὅταν ἡ ἀνέγερσις τοῦ μεγαλεπηβόλου Ἱεροῦ Ναοῦ θὰ φανῇ εἰς τὸν οὐρανὸν τῆς πρωτευούσης τοῦ «ἐλευθέρου» μας Κράτους καὶ θὰ συγκινήσῃ πλείστους ἀρωγοὺς καὶ συμπαραστάτας.

 

4. Πρὸς τοῦτο ὀφείλομεν νὰ Σᾶς ἐπαναλάβωμεν τὰς κατωτέρω διευκρινίσεις:

 

5.Ἐπειδὴ Ὑμεῖς εἶσθε πολυάσχολος καὶ λόγῳ ἐκτάκτων ἀναγκῶν δυστυχῶς, δὲν ἔχομεν τὴν δυνατότητα νὰ συμπνευματιζόμεθα συχνάκις, ἀναγκαζόμεθα νὰ καταθέτωμεν τὰς ἀπόψεις μας ἔστω γραπτῶς.

 

6. Ἡ Στρατευομένη Ἐκκλησία ἀποτελεῖται ἀπὸ λαϊκοὺς καὶ κληρικούς, πλὴν ὅμως οἱ λαϊκοὶ δὲν ἔχουν τὴν Θείαν χάριν νὰ πραγματοποιοῦν τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀλλὰ ἰδεολόγοι λαϊκοὶ μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα, εὐσυνειδησίαν, ἦθος, καλὴν ἔξωθεν μαρτυρίαν, μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν ἀλλὰ καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ὄχι «ἡμέτεροι», «περιεργαζόμενοι» και «παρατρεχάμενοι», οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πασχίζουν νὰ ἐξασφαλίζουν καὶ τὰ τετρασέγγονά των πρέπει νὰ προτιμοῦνται διὰ κοινωνικὰ καὶ εὐαγῆ Ἱδρύματα, ὅπως ἐθέσπισεν ἀρχικῶς ἡ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, διὰ τῶν 7 διακόνων, διὰ νὰ μὴ ἐγκαταλείπουν ἅγιοι κληρικοὶ «τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, διακονεῖν τραπέζαις…».

Ὅσοι φρονοῦν ὅτι ἡ ἀφιέρωσις τῶν περιουσιῶν ἐπιβάλλεται νὰ γίνεται εἰς τὸ Κράτος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν ἀγνοοῦν προφανῶς τὸ Ἄρθρον 109 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, τὸ ὁποῖον ρητῶς ὁρίζει : «Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ μεταβολὴ τοῦ περιεχομένου ἢ τῶν ὅρων διαθήκης, κωδικέλλου ἢ δωρεᾶς, ὡς πρὸς τὶς διατάξεις τους ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ἢ ὑπὲρ κοινωφελοῦς σκοποῦ…».

Μὲ ἄλλους λόγους ἡ βούλησις τοῦ δωρητοῦ εἶναι ἀναπαλλοτρίωτος.

 

7. Φρονοῦμεν ὅτι ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος καὶ εἰλικρινὴς διάλογος καὶ πρυτανεύει ἡ σύνεσις, ἐκδιώκεται, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διάβολος. Ἀντιθέτως, ὅπου δὲν ὑπάρχει κἂν διάλογος, τότε βασιλεύει ὁ διάβολος.

 

8. Οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν τῶν λαϊκῶν ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπαθανατισθῆ τὸ ὄνομά του. Μόνον Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, καὶ οἱ Ἅγιοι Συνοδικοὶ θὰ ἀπαθανατίσετε τὸ ὄνομά Σας τόσον κατὰ τὸν θεμέλιον λίθον, ὅσον καὶ κατὰ τὰ ἐγκαίνια!!!

 

9. Προφανῶς μᾶς ἔχετε παρεξηγήσει. Τὰ ἐλατήριά μας εἶναι ἁγνὰ καὶ δὲν κινούμεθα ἀπὸ ἰδιοτέλειαν καὶ ἀπὸ φιλοδοξίαν. Ὅπως ἐδῶ καὶ 65 περίπου ἔτη ὁ Ἄρειος Πάγος εἶχε ἀποφανθῆ: «Ἡ προσπάθεια δημιουργίας φήμης πέριξ τοῦ α΄ ἢ β΄ προσώπου εἶναι ἡ ὑψίστη ἰδιοτέλεια».

 

10. Ἐγώ, ἡ σύζυγός μου καὶ ὅλα τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, τὴν ὁποίαν ἐξουσιοδοτήσατε τὴν 7.4.2015, ἀγωνιζόμεθα καὶ προσευχόμεθα, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς προσθέτῃ εὐλάβειαν, ταπείνωσιν, αὐτοθυσίαν, ἀλτρουϊσμὸν καὶ μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν νὰ διαχειρισθῶμεν τὸν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μου διὰ τὸ κοινὸν καλόν, πρὸς δόξαν Θεοῦ…

 

11. Πέραν τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας, τὴν ὁποίαν ἔχομεν ἀποστείλει ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ἀγωνιζόμεθα, στερούμενοι πολλῶν ἀγαθῶν, νὰ ἀγοράζωμεν διάφορα εἴδη καὶ βοηθᾶμε μὲ τὴν ἐπιβεβλημμένην διάκρισιν ἀξιοπρεπεῖς, εὐσυνειδήτους καὶ ἐντίμους πολυτέκνους, πτωχοὺς συνταξιούχους καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας καὶ εὐσυνειδησίας ἐπιχειρηματίας, οἱ ὁποῖοι ἠναγκάσθησαν νὰ πωλήσουν ἀκόμη καὶ τὰς οἰκίας των, διὰ νὰ ἀποζημιώσουν τὸ προσωπικόν των, νὰ πληρώσουν ἀσφάλιστρα, φόρους κ.λπ., ἔμεναν μὲ ἐνοίκιον, καί, ἀδυνατοῦντες νὰ πληρώσουν τώρα τὸ ἐνοίκιόν των, εἶναι κυριολεκτικῶς εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ!!!

 

12. Ὑπολογίζομεν καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, διὰ νὰ εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ συντηρῶμεν τὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων. Ἐκεῖ ἔχομεν ἔπενδύσει ἄνω τῶν 2,5 δισεκατομμυρίων δρχ. διὰ τὸν περικαλλῆ Ἱερὸν Ναὸν καὶ τὰ προσκτίσματά του. Εἶναι ὁ μοναδικὸς Ναὸς τῆς Ὑφηλίου, ὅπου κυριαρχοῦν Νεομάρτυρες. Αὐτὸ δύνασθε νὰ τὸ διαπιστώσετε ἰδίοις ὅμμασι.

Εὐελπιστοῦμεν νὰ ἔχωμεν τὴν τιμὴν τὴν 14.5.2016, ἡμέραν Σάββατον, νὰ χοροστατήσητε εἰς τὴν Πανήγυριν. Μάλιστα δὲ εἰς τὰ πολυτελῆ κτίρια δύνασθε νὰ ἀναπαυθῆτε μερικὰς ἡμέρας καὶ νὰ ἀναζωογονηθῆτε σωματικῶς καὶ ψυχικῶς!!!

 

13. Διὰ νὰ μή «κλέβωμεν» τὸν πολυτιμότατον χρόνον Ὑμῶν, Σᾶς ἀποστέλλομεν συνημμένως ἐκ νέου τὸ περιληπτικὸν φυλλάδιον τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ἐκ 48 σελίδων, διὰ νὰ ἰδῆτε λεπτομερῶς ποῖοι εἴμεθα, τί πρεσβεύομεν, σκοπούς, δραστηριότητας καὶ προοπτικὰς τῶν φορέων μας :

Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοἜθνους»,

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».

 

14. Παρ᾿ ὅλον τὸ πεπερασμένον τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας, ἡμεῖς συνεχίζομεν νὰ ἐργαζώμεθα ἐντατικώτατα ἀπὸ τῆς 5ης πρωινῆς μέχρι τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας, ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος!!!

Θὰ εἴμεθα δὲ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὴν διάθεσιν Ὑμῶν, διὰ νὰ Σᾶς παράσχωμεν κάθε πληροφορίαν καὶ νὰ Σᾶς «ἀνοίξωμεν τὴν καρδιάν μας», διὰ τὰ πραγματικῶς ἀνιδιοτελῆ καὶ μὲ ἄκραν διαφάνειαν κίνητρα τῶν διαθέσεών μας!!!

 

15. Διὰ νὰ μὴ μακρυγοροῦμεν, Σᾶς ἀποστέλλομεν συνημμένως ἐπίσης τὸ δισέλιδον ἔγγραφόν μας πρὸς τοὺς πολιτικοὺς καὶ ἰθύνοντας, διὰ νὰ ἰδῆτε τὰ ἄπειρα ὄφέλη τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ πολιτείας καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς βάθος χρόνου ἐκ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη…

 

16. Τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ἀνήκῃ οὔτε εἰς τὸν Ἀναγνωστόπουλον, οὔτε πουθενὰ ἀλλοῦ, ἀλλὰ εἰς τὴν ἀκεραίαν καὶ ἀνεξάρτητον Ἑλλάδα μας καὶ εἰς τὴν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδοξίαν!!!

 

17. Πρὸς τοῦτο προβλέπεται εἰς τὸ Σχέδιον Νόμου καὶ τὸν Κανονισμὸν διοικήσεως τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὴν Προεδρείαν νὰ τὴν ἔχετε Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, καὶ συνακολούθως ὁ ἑκάστοτε διάδοχος Ὑμῶν, τὴν δὲ Ἀντιπροεδρείαν εἷς ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς ἐπιλεγόμενος μὲ κλήρωσιν καὶ θὰ ἀκολουθοῦν 2 ἀκόμη Μητροπολίται ἀπὸ ὅλην τῆν Ἑλλάδα ἐκ τῶν ἐνδιαφερομένων καὶ οἱ ὁποῖοι πάλι ἠμποροῦν νὰ ἐκλεγοῦν διὰ κληρώσεως!!!

Ἐπίσης τὸ Γνωμοδοτικὸν Συμβούλιον θὰ προεδρεύεται ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Μακαριώτατον, Ἀντιπρόεδρον θὰ ἔχῃ ἕνα ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς ἐπιλεγόμενον μὲ κλήρωσιν καὶ θὰ ἠμποροῦν νὰ συμμετέχουν ὅλοι οἱ Ἅγιοι Συνοδικοὶ καὶ ὅποιοι ἄλλοι Σεβασμιώτατοι τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας ἐπιθυμοῦν. Μάλιστα δὲ θὰ δύνανται  νὰ ἐκφράζωνται καὶ διὰ τηλεδιασκέψεων (Skype) ἢ νὰ ἀποστέλλουν τὰς προτάσεις των τηλεομοιοτυπικῶς ἢ καὶ μὲ ἠλεκτρονικὸν ταχυδρομεῖον οὕτως ὥστε νὰ μὴ ὑποβάλλωνται εἰς περιττὰ ταξίδια καὶ κόπους….

 

18. Ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις αὐτάς, θὰ δύναται τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὄχι μόνον νὰ μὴ ἔχῃ ἀνάγκην ἀπὸ τοὺς προϋπολογισμοὺς τοῦ κράτους καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἀπεναντίας καὶ ἕνα 20% τῶν καθαρῶν ἐσόδων ἐκ τῶν πάσης φύσεως δραστηριοτήτων νὰ καταθέτῃ εἰς εἰδικὸν λογαριασμόν, διὰ ἐξοπλισμὸν σχολείων καὶ διὰ τὴν ἀναστύλωσιν ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἱερῶν Ναῶν.

Μάλιστα δέ, ἐὰν οἱ διαχειρισταὶ εἶναι ἄκρως ἀνιδιοτελεῖς, ἰδεολόγοι, ταπεινοί, εὐλαβεῖς καὶ ἐνσυνείδητα ὀρθόδοξα μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὑπολογίζουν καὶ τὸ τελευταῖον δίλεπτον ὡς «κόρην ὀφθαλμοῦ», θὰ δύνανται νὰ κατασκευάζουν, διατηροῦν καὶ λειτουργοῦν ὑπὸ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους συνεχῶς εὐαγῆ ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια», ὡς εἴθισται, νὰ ὀνομάζουν εὐτελεῖς ἐπιδειξίαι, κοπτόμενοι νὰ ἀπαθανατίσουν τὸ «ὀνοματάκι» των ἢ τὸ ὄνομα συγγενῶν των, ἀλλὰ θὰ ὀνομάζωνται σύγχροναι «Βασιλειάδαι»!!!

 

19. Φιλοδοξοῦμεν, Μακαριώτατε καὶ Ἅγιοι Συνοδικοί, νὰ δημιουργῶμεν μία ἀπολύτως δημοκρατικήν, ἄκρως ἀνιδιοτελῆ καὶ διαφανῆ διοίκησιν, ἡ ὁποία νὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ προσφέρῃ μέγιστον κοινωνικὸν ἔργον, καὶ ὄχι νὰ νοσφίζωνται τὸ δίλεπτον τῆς χήρας σύγχρονοι «Ἰοῦδαι» καὶ φαῦλοι «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς, προσποιούμενοι τοὺς δῆθεν ἐντίμους, ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους, οἱ ὁποῖοι ὅμως εἰς τὴν πραγματικότητα πασχίζουν παντοιοτρόπως, πῶς νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν θέσιν των, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν!!!

 

20. Εἶναι πολὺ λυπηρὸν πρᾶγμα τὸ ὅτι μέχρι τοῦδε οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας δὲν ἠθέλησαν νὰ μᾶς ἐννοήσουν νὰ διακρίνουν τὰ ἁγνὰ καὶ ἄκρως ἀνιδιοτελῆ ἐλατήριά μας. Ἡμεῖς μὲ ἀμιγεῖς, ἄκρως ἀνιδιοτελεῖς ἰδέας καὶ ἀρχάς, νὰ περιφρονούμεθα καὶ νὰ ἐμπαιζόμεθα τόσον βαναύσως…

Δοξάζομεν τὸν Θεόν, διότι μᾶς δίδει δύναμιν νὰ μὴ ἀποκάμνωμεν, διότι «ὁ δὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.» (Ματθ. 10, 22)…

 

21. Ἡμεῖς πασχίζομεν νὰ ἐφαρμόζωμεν τό : «ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα» (Β΄ Κορ. 4,13)», ἔχοντες πάντοτε ὑπ᾿  ὄψιν μας : «μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. 9, 7), διότι « πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν » (Ρωμ. 14, 23).

 

22. Εὐελπιστοῦμεν ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος, ἐπὶ τέλους νὰ ἐκτιμήσῃ τὰς ἀγαθότατας προθέσεις μας καὶ νὰ μὴ διαδίδῃ ὅτι μᾶς ἔστειλεν ἐπιστολήν. Ἡμεῖς πέραν τῆς ἀπὸ 7.4.2015 ἐξουσιοδοτήσεως καὶ τῶν ὑπ᾿ ἀριθμ. 1378/27.5.2013, 3770/27.9.2012, 3817/22.6.2011, 3756/22.11.2010, 3513/15.1.2009, 2146/26.6.2008 ἐγγράφων οὐδὲν ἄλλον ἔγγραφον ἐλάβαμε, παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας ὀχλήσεις μας καὶ διαμαρτυρίας μας.

Ἄν ὄντως ἔχει σταλῆ, τότε παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς σταλῇ εἰς τὸ τηλεομοιότυπόν μας 210-3236978 καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴν διεύθυνσιν fot_gram@otenet.gr.

 

23. Βάσει δὲ τῆς κειμένης Νομοθεσίας ὅλαι αἱ ὑπηρεσίαι εἶναι ὑποχρεωμέναι ἐντὸς 60 ἡμερῶν τὸ ἀργότατον νὰ ἀπαντοῦν ὄχι μόνον εἰς ὀργανώσεις καὶ Ν.Π.Ι.Δ. ἀλλὰ καὶ εἰς κάθε κοινὸν θνητόν, ὅπως ἀνεπτύξαμε διεξοδικώτατα καὶ εἰς τὸ ἄρθρον μας «Ἐπίκλησις ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος τῆς Συνταγματικῆς Προστασίας» (Φωτεινὴ Γραμμή, τ. 2/2000, σελ. 199-203). Μάλιστα δὲ ὑποχρεοῦνται αἱ ὑπηρεσίαι εἰς περίπτωσιν ἀρνητικήν, τὸ μὲν νὰ θεμελιώνουν – δικαιολογοῦν τὴν ἄρνησίν των μὲ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα, τὸ δὲ νὰ γράφουν εἰς τοὺς κοινοὺς θνητοὺς εὐπρεπῆ ἔγγραφα…

 

24. Ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας ἔχομεν μεγίστην ἀνάγκην αὐτῆς τῆς συμπαραστάσεως, αὐτῆς τῆς εὐλογίας, ποὺ ἀποκλειστικῶς Τῆς ἀνήκει, τῆς εὐλογίας αὐτῆς, ὡς πρωτοβουλίας πραγματοποιήσεώς του, ἐκφραζομένης διὰ τῆς ἀναλήψεως ἐκ μέρους Σας αὐτῆς τῆς πνευματικῆς σκέπης τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ ἔργου, κατόπιν τῆς ὁποίας καὶ οἱ ἁρμόδιοι κρατικοὶ ἰθύνοντες θὰ συμβάλλουν μὲ τὸ νὰ διαθέσουν οἰκοπεδικὴν ἔκτασιν (εἰς δεσπόζουσαν καὶ περίοπτον θέσιν π.χ. εἰς Ἀττικὸν Ἄλσος ἢ Ριζάρειον Ἄλσος ἢ Λυκαβητὸν ἢ Φιλοπάππου), τὴν ἄδειαν κ.λπ. καὶ νὰ συντελέσουν εἰς τὴν διευκόλυνσιν ἐπιτελέσεως τοῦ θαύματος αὐτοῦ τοῦ αἰῶνος μέχρι τὴν προσεγγίζουσαν 25ην Μαρτίου 2021, τὰ λοιπὰ δέ, τὰς θυσίας καὶ τοὺς κόπους, θὰ ἀναλάβῃ ἐξ ὁλοκλήρου τὸ Ἵδρυμά μας, ἀθορύβως καὶ ἀφανῶς, διότι ὁλόκληρον τὸ Ἔθνος θὰ εἰσφέρῃ τὸ ΤΑΜΑ εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Κύριον, πρὸς τὸν Ὁποῖον τὸ ὀφείλει!!!

 

25. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν Σᾶς παρακαλοῦμεν νὰ ἀναλάβετε νὰ ἡγηθῆτε ἐπὶ τέλους πνευματικῶς καὶ νὰ συντελέσετε μὲ τὸ ὑψηλὸν κύρος Σας, μὲ τὴν εὐλογίαν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας, πρὸς κάθε ἁρμόδιον παράγοντα, νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν γραφειοκρατικὴν πρόοδον τῆς πραγματώσεως τοῦ ἀναμενομένου νὰ καταστῇ θαυμασίου καὶ ἐξαιρετικῶς ἐντυπωσιακοῦ αὐτοῦ ἔργου!!!

 

26. Τὰ λοιπά, θὰ τὰ ἀναλάβῃ τὸ πρὸς τοῦτο συσταθὲν Ἵδρυμά μας, πού, δι᾿ αὐτοῦ, εἴμεθα προετοιμασμένοι νὰ προχωρήσωμεν εἰς τὴν ὑλοποίησιν τοῦ ἱστορικοῦ καὶ ἐθνικοῦ αὐτοῦ στόχου μας…

 

27. Σᾶς παρακαλοῦμεν, νὰ εὐλογήσητε αὐτὴν τὴν προσφορὰν τῆς διακονίας μας καὶ νὰ προσφέρετε τὰς δυνατότητάς Σας καὶ τὰς ἐκ τοῦ ἀξιώματός Σας, πρὸς πάντα κρατικὸν ἁρμόδιον παράγοντα, προκειμένου νὰ μὴ χαθῇ περαιτέρω πολύτιμος χρόνος διὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ ἔργου…

Εἴμεθα ἀνὰ πᾶσαν εἰς τὴν διάθεσίν Σας διὰ νὰ συζητήσωμεν σοβαρῶς καὶ νὰ συνεργασθῶμεν ἀπροσκόπτως διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ. Ἄς ἀρθῶμεν ὅλοι εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ μὴ ἀφήνωμεν οὔτε μίαν ἡμέραν νὰ παρέρχεται ἀνεκμετάλλευτος.

28. Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμεν θερμῶς ὅπως ἔχετε τὴν εὐγενῆ καλωσύνην καὶ μεριμνήσετε ὥστε μέχρι τὴν 12ην Φεβρουαρίου 2016, νὰ ἔχωμεν λάβει γραπτῶς εἰς χείρας μας τὰς ἀπόψεις σας. Διαφορετικῶς θὰ ἀποφασίσωμεν τὰς νέας δέουσας ἐνεργείας μας, τροποποιοῦντες τὴν στρατηγικήν μας διὰ τὸν ἴδιον στόχον.

Βέβαιοι ὄντες ὅτι θὰ τύχωμεν ἐπὶ τέλους τῆς δεούσης κατανοήσεως ἐκ μέρους Σας, ἐκ μέρους τῶν Ἁγίων Συνοδικῶν καὶ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, Σᾶς εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας Εὐλογημένα, πᾳνευφρόσυνα καὶ Εἰρηνικὰ Χρόνια Πολλά.

Ἐκζητοῦντες τὰς εὐχὰς τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, εὐχόμενοι εἰς Ὑμᾶς ὑγείαν καὶ πᾶν ἀγαθὸν παρὰ τοῦ Κυρίου κατὰ τὸν Νέον ἐνιαυτόν,

Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν         μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος        Ἡ Γεν. Γραμματεύς Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος    Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

Κοινοποίησις: Πρὸς τοὺς Ἁγίους Συνοδικούς.

ΠΗΓΗ://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1205———15617#sthash.ddmrRflo.dpuf

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Χατζηδάκης: Ο Τσίπρας έκανε το ψέμα επιστήμη για τα εργασιακά

«Εδώ πια δεν είναι θέμα Δεξιάς ή Αριστεράς! Όταν το ψέμα γίνεται επιστήμη και χρησιμοποιείται κατ' επάγγελμα από τον ίδιο τον αρχηγό της Αξιωματικής...

Παπαευαγγέλου: Γιατί αποφασίσαμε τη χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου

Προχωρά η διαδικασία προτεραιοποίησης των ομάδων υψηλού κινδύνου για νόσηση από covid-19 που θα λάβουν την αναμνηστική δόση εμβολίου. Έχουν προηγηθεί οι ασθενείς υπό...

Οικονόμου: Ο Τσίπρας βάφτισε «εθνική ανάγκη» το τσάκισμα της μεσαίας τάξης επί ΣΥΡΙΖΑ

«Αγκυλωμένο στον παρελθόν» χαρακτηρίσε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου...

Κορωνοϊός – 1.305 νέα κρούσματα και 33 θάνατοι – Στους 348 οι διασωληνωμένοι

Σε 1.305 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 33 θάνατοι, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!