Αρχική Uncategorized Διαφορὰ μεταξὺ Νενέκου καὶ Ναιναίκου

Διαφορὰ μεταξὺ Νενέκου καὶ Ναιναίκου

Ἀκοῦμε καθημερινὰ τὴν ἀπαξιωτικὴ ἔκφραση «Νενέκος».
Εἶναι ὁ ὁρισμὸς τοῦ προδότου!!!

Κάποιοι ὅμως, μὴ γνωρίζοντας τὴν προέλευση τῆς λέξεως «Νενέκος», νομίζουν ὅτι εἶναι μία λέξις ποὺ ἐμπεριέχει δύο φορὲς τὸ καταφατικὸ «ναί» δηλαδὴ ἐννοῦν αὐτὸν ποὺ λέει «Ναί» σὲ ὅλα.

Ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια; Ποιό εἶναι τὸ σωστό;

Καὶ τὰ δύο!!!

Τὸ «Νενέκος» εἶναι ὁ ὁρισμὸς τοῦ προδότου, τοῦ συνειδητοῦ Προδότου καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸν Δημήτριο Νενέκο.
Πῶς ἔχει ἡ Ἱστορία: Ἐκεῖ στὰ 1825, στὸν Μοριά, ὑπῆρχε ἕνας Ἀρβανίτης ὁπλαρχηγὸς τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ὁ Δημήτριος Νενέκος. Αὐτὸς κατὰ τὴν ἐκστρατεία ὅμως τοῦ Ἰμπραῆμ πασσᾶ, δελεάσθηκε ἀπὸ ὑλικὰ ἀνταλλάγματα καὶ μετετράπη σὲ συνειδητὸ προδότη τῆς Ἐπαναστάσεως. Ὁ Ἰμπραὴμ τοῦ ὑπεσχέθη γαῖες καὶ ἀσυδοσία πρὸς αὐτὸν καὶ ὅλη τὴν γενά του κληρονομικῶς καί, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, προεκάλεσε καὶ σουλτανικὸ φιρμάνι μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Νενέκος μετονομάσθη Μπέης Νενέκος.
Ὁ Νενέκος ὀργάνωσε μὲ ἄλλους, ἐπίσης προσκυνημένους ὀπλαρχηγούς, 2,000 ἐνόπλους τῆς περιοχῆς του, ποῦ ἀκολουθοῦσαν τὰ στρατεύματα τοῦ Ἰμπραῆμ σὰν ὀπισθοφυλακή, μὲ ἀρκετὲς συμμετοχὲς σὲ συγκρούσεις μὲ τοὺς Ἕλληνες ἐπαναστάτες. Σημειωτέον ὅτι ὁ Ἰμπραὴμ χρησιμοποιοῦσε κάθε εἴδους μέσον, τρομοκρατία καὶ βαρβαρότητες, στὴν περίπτωση δὲ τοῦ Νενέκου καὶ ἀνθρώπους ἀκόμη, καθὼς καὶ ἀπόπειρες δολοφονίας κατὰ τοῦ Κολοκοτρώνη, γιὰ νὰ σβήσῃ τὴν Ἐπανάσταση. Τὸ γεγονὸς ὅμως ποὺ ἐξόργισε τὸν Κολοκοτρώνη ἦταν ὅτι ὁ Νενέκος εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ αἰχμαλωτίσῃ, ἢ καὶ νὰ ἐξοντώσῃ τὸν Ἰμπραήμ, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔπραξε.
Ὁ Ἰμπραὴμ εὑρέθη στὸ ἔλεος τοῦ Νενέκου, ὅταν χάθηκε μόνος του σὲ δάσος κοντὰ στὰ Καλάβρυτα, ἀλλὰ ὁ Νενέκος, πιστὸς στὴν συμφωνία τους, τὸν ανεκάλυψε, τὸν ἐπεριποιήθη καὶ τὸν ᾡδήγησε ἀσφαλὴ στὸ στρατόπεδό του. Τότε ὁ Κολοκοτρώνης εἶπε τὸ γνωστὸ «Φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς προσκυνημένους» καὶ ἔδωσε ἐντολὴ στὸν Σαγιὰ καὶ τὸν σκότωσε. Τὸ ὄνομά του δὲ χαρακτηρίζει πάντα τοὺς τουρκοπροσκυνημένους, δηλαὴ τοὺς πλέον αἰσχροὺς Προδότες τοῦ ‘Ἔθνους.

Στὴν σημερινὴ ἐποχή, οἱ Νενέκοιδηλαδὴ οἱ Προδότες, ἔχουν ἀναλάβῃ ἐργολαβικὰ τὸν προσηλυτισμὸ καὶ τὴν πύκνωση τῶν τάξεων τῶν Προδοτῶν, μὲ «φρέσκο αἷμα» ποὺ θὰ ἀνανεώνῃ τὴν παρουσία τους στὴν Πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου.
Καὶ μιλὼ εἴτε γιὰα τὸ Ἑλληνικό, εἴτε γιὰ τὸ Κυπριακὸ Κράτος.

Ἔχουν μπῇ δηλαδὴ σὲ μίαν διαδικασία ἀπαξιώσεως τῶν Ἀρχῶν τοῦ Ἔθνους μας, ποὺ τὸ διετήρησανε ὄρθιο χιλιάδες χρόνια καὶ ποὺ τοῦ ἔδωσαν τὸὸ χαρακτηριστικὸ προσδιορισμὸ ὡς συνωνύμου τοῦ ἔθνους, ποὺ διέπεται ἀπὸ ἄκρατα αἰσθήματα φιλοπατρίας, ἀντιστάσεως, αὐταπαρνήσεως καὶ αὐτοθυσίας!!!
«Μητρός τε καὶ πατρός τε …»!

Ἐπιτυγχάνοντας αὐτὸ διὰ τῆς εὐδαιμονίας ποὺ προσφέρει τὸ «βόλεμα» σὲ κυβερνητικὲς θέσεις, ὀργανισμοὺς ἢ ἀκόμη καὶ αὐτῆς τῆς ἀργομισθίας, ζητοῦν ὡς ἀντίδωρο ἕνα «ναί» στὶς ἄνομες ἐπιδιώξεις τους. Ἕνα «ναί» τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ στὰ κελεύσματα τῶν ἐντολέων τους.

Ὅσοι ποῦν αὐτὸ τὸ «ναί» καὶ συνταχθοῦν μαζύ τους… αὐτόματα κατατάσσονται στὸ ἐμετικὸ Σῶμα τῶν «Ναιναίκων», αὐτῶν ποὺ θὰ εἶναι τὰ πρῶτα «σφακτάρια» στὴν θυσία, ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα… Μόνον ποὺ δὲν τὸ ξέρουν…

Νομίζουν ὅτι εἶναι καλυμμένοι ὑπὸ τὴν προστασία τῶν Νενέκων ἀλλὰ «φεῦ πλανῶνται πλάνην οἰκτράν». Οἱ Τοῦρκοι τὸ 1974 δὲν ἔκαναν διαχωρισμὸ Μακαριακῶν καὶ Γριβικῶν ὅταν ἐκτελοῦσαν ἐν ψυχρῷ…

Ναιναῖκοι… Καταλάβετε ἕνα πράγμαἩ μόνη ἀσφάλεια ποὺ μπορεῖτε νὰ ἐλπίζετε ὅτι θὰ ἔχετε θὰ εἶναι μὲ τὶς Πατριωτικὲς Δυνάμεις τῆς Χώρας. Μόνον ἐκεῖ θὰ μπορεῖτε νὰ νοιώθετε ὅτι δὲν θὰ ἀμυνθεῖτε μόνοι, ἀλλὰ μετὰ πολλῶν…

Μόνον ὁ συμπαγὴς πατριωτικὸς χῶρος μπορεῖ νὰ εἶναι ἀνάχωμα στὶς ἐπιδιώξεις τῶν Νενέκων ποὺ δὲν τοὺς νοιάζει ἐὰν ἡ χώρα «τουρκέψῃ» ἀρκεῖ νὰ πάρουν τὴν περιουσία ποὺ ἔχασαν τὸ 1974 πίσω…

Γιατί, νὰ θυμᾶστε… Ἐὰν ἔλθῃ ἡ ὥρα οἱ Νενέκοι θὰ εἶναι οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ ἀναζητήσουν ἀσφάλεια στὴν Ἀγγλία, ἢ ἀλλοῦ …μακρυά, μακρυὰ ἀπὸ τὴν φωτιὰ καὶ τὸ ἀτσάλι…
Καὶ μετά, ἀφοῦ θὰ ἠρεμήσουν οἱ καταστάσεις – παρὰ τὴν ἀπώλεια τῶν πάντων – θὰ ξανὰ-επιστρέψουν «ὡς σωτῆρες»…

Τὸ ξανὰ εἴδαμε τὸ ἔργο…
Ἔτσι δέν εἶναι; 

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Σκιάθος: Στην ακτή «Μάραθα» ο σεΐχης του Κατάρ με το περίφημο «Al Mirqab»

Στην αγαπημένη του Σκιάθο, για άλλη μία φορά, έφθασε σήμερα λίγο πριν το μεσημέρι, ο σεΐχης του Κατάρ και πρώην πρωθυπουργός του Εμιράτου Χαμάντ...

Κοιμόταν η Καρολάιν λίγα λεπτά πριν δολοφονηθεί, σύμφωνα με την Ιατροδικαστή

Απαντήσεις σε όσα ισχυρίζεται ο πιλότος πως προηγήθηκαν της δολοφονίας της συζύγου του φαίνεται να δίνει η κατάθεση της ιατροδικαστή σύμφωνα με την οποία...

Εισαγγελική έρευνα για τις δηλώσεις Μπαλάσκα και τις «συμβουλές» στον συζυγοκτόνο

Υπό ποινικό έλεγχο, πλην του διοικητικού που ξεκίνησε χθες με εντολή του αρχηγείου της ΕΛΑΣ, τίθεται ο αστυνομικός, συνδικαλιστής, Σταύρος Μπαλάσκας για τις δηλώσεις...

«Λευκές περιοχές»: Αιτήσεις έως 15 Ιουλίου για δωρεάν τηλεοπτική κάλυψη

Από τις δυο κιόλας πρώτες μέρες λειτουργίας της πλατφόρμας για τη δράση «Λευκές Περιοχές», 2.593 πολίτες υπέβαλαν αίτηση ώστε να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!