Αρχική Uncategorized Διαμέρισμα, όσο… ένα πακέτο τσιγάρα! Νέα κομπίνα από φορολογουμένους που θέλουν να...

Διαμέρισμα, όσο… ένα πακέτο τσιγάρα! Νέα κομπίνα από φορολογουμένους που θέλουν να κρύψουν «μαύρα» ποσά από το πόθεν έσχες

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ «ΠΕΡΙΕΡΓΑ » συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, τα οποία καταχωρήθηκαν πρόσφατα στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου Μεταβίβασης Ακινήτων και εμφανίζουν ακίνητα να έχουν πωληθεί έναντι… πινακίου φακής, ξεκινούν οι αρμόδιες εφορίες.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί το πραγματικό ύψος των τιμημάτων, στα οποία έγιναν οι συναλλαγές και να καταλογιστούν οι αναλο¬γούντες φόροι

Ειδικότερα, από τους ελέγχους θα προσδιοριστούν τα πραγματικά ποσά τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για τους αγοραστές και θα επιβληθούν οι διαφυγόντες φόροι ει¬σοδήματος, προσαυξημένοι με τα ανά¬λογα ποσά προστίμων και τόκων.

Η κινητοποίηση για τη διενέργεια των ελέγχων αποφασίστηκε μετά τη δι¬απίστωση ότι σε μεγάλο αριθμό συμβο¬λαίων αναγράφονται συμβολικά ποσά τιμημάτων μεταβίβασης. Πραγματικά, αν ρίξει κανείς μία ματιά στα στοιχεία των συμβολαίων, που έχουν «φορτω-θεί» στο Μητρώο Μεταβιβάσεων Ακι¬νήτων, θα μείνει κυριολεκτικά άναυδος, όταν θα δει ορισμένες από τις περιπτώ¬σεις πωλήσεων ακινήτων στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Παραδείγματα

Συγκεκριμένα:

1 Διαμέρισμα 3ου ορόφου, με επιφάνεια 127,5 τ.μ., κατασκευής του 1980, με πρόσοψη σε δρόμο και χρη¬σιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη, «πωλήθηκε» στις 10 Μαΐου 2017 ένα¬ντι.. 4,51 ευρώ! Στην ίδια περιοχή, η τιμή ζώνης ανά τ.μ. για ακίνητα ίδιων χαρακτηριστικών διαμορφώνεται στα 960 ευρώ ανά τ,μ.

2. Διαμέρισμα 3ου ορόφου, με επι¬φάνεια 138 τ.μ„ κατασκευής του 1980, με προσόψεις σε δύο δρόμους και επαγ¬γελματική στέγη «πωλήθηκε» την ίδια ημέρα (10 Μαΐου 2017) έναντι μόλις 5,28 ευρώ! Το ακίνητο βρίσκεται στην ίδια πολυκατοικία με το προηγούμε¬νο, οπότε ισχύει και γι’ αυτό τιμή ζώ¬νης 960 ευρώ ανά τ.μ.

3. Ισόγειο διαμέρισμα με επιφά¬νεια 43 τ,μ., παλαιότητας 50 ετών (έχος κατασκευής 1967) και με πρόσοψη σε δρόμο, «πωλήθηκε» στις 2 Απριλίου 2017 έναντι.. 10 ευρώ! Στην ίδια πε¬ριοχή, η τιμή ζώνης για νεόδμητα κτί¬σματα είναι στα 1.050 ευρώ ανά τ,μ, ενώ για το συγκεκριμένο ακίνητο ισχύει τιμή ζώνης, μειωμένη κατά 40%, λόγω της παλαιότητας στα 630 ευρώ ανά τ,μ.

4. Διαμέρισμα υπογείου 40 τ,μ., σε πολυκατοικία κατασκευής του 1973, «πωλήθηκε» στις 2 Μαΐου 2017, ένα¬ντι συνολικού τιμήματος 12 ευρώ! Στην περιοχή, η τιμή ζώνης των νεότερων κτισμάτων ανέρχεται σε 1.250 ευρώ ανά τ,μ, ενώ για ακίνητα ίδιας παλαι-ότητας η τιμή ζώνης διαμορφώνεται σε 750 ευρώ ανά τ,μ.

5. Διαμέρισμα 3ου ορόφου, 49,01 τ,μ., σε πολυκατοικία του 1965, «πω¬λήθηκε» στις 23 Μαρτίου 2017 ένα¬ντι μόλις 12 ευρώ! Στην περιοχή η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.150 ευρώ ανά τ.μ. και για τα παλαιότερα ακίνητα στα 690 ευρώ ανά τ,μ.

6. Διαμέρισμα 3ου ορόφου, 54 τ,μ, σε πολυκατοικία του 1972, «πωλήθη¬κε» στις 28 Μαρτίου 2017 έναντι 20 ευρώ! Η τιμή ζώνης στην περιοχή δι¬αμορφώνεται σε 1.450 ευρώ ανά τ.μ. και για το συγκεκριμένο ακίνητο στα 870 ευρώ ανά τ.μ, λόγω παλαιότητας.

7. Διαμέρισμα 2ου ορόφου, 47,20 τ,μ., σε πολυκατοικία του 1975, «πω¬λήθηκε» στις 15 Μαρτίου 2017, ένα¬ντι μόλις 25 ευρώ! Η τιμή ζώνης στην περιοχή για τα ακίνητα αυτής της πα¬λαιότητας διαμορφώνεται σε στα 750 ευρώ ανά τ.μ.

Το colpo grosso της φοροδιαφυγής: Αγόραζαν ολόκληρα διαμερίσματα, γράφοντας στα συμβόλαια συνολικό τίμημα μεταβίβασης από 4,5 έως 25 ευρώ

Στην Αττική

Μετά από την πρώτη αυτή επτάδα διαμερισμάτων, που φαίνεται να μετα¬βιβάστηκαν… δωρεάν στους νέους ιδι¬οκτήτες, ακολουθούν 255 κτίσματα σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων, τα οποία εμφανίζονται να έχουν μεταβι¬βαστεί έναντι τιμημάτων, που κυμαίνο¬νται από περίπου 154 ευρώ έως και 10.000 ευρώ! Παρόμοια φαινόμενα έχουν εντοπιστεί και σε πολλούς άλ¬λους δήμους της χώρας.

Όπως εκτιμούν στο υπουργείο Οι¬κονομικών, το απίστευτα χαμηλό ύψος των τιμών, που αναγράφονται σε πολλά συμβόλαια, υποκρύπτει φοροδιαφυγή.

Ως κίνητρο λειτουργεί η σχετική διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Ει¬σοδήματος (περίπτωση γ, άρθρο 32), η οποία προβλέπει ότι η δαπάνη αγο¬ράς ακινήτου, η οποία λαμβάνεται υπό¬ψη ως τεκμήριο για τον προσδιορισμό του ετησίου εισοδήματος του φορολο¬γούμενου, με βάση τα έξοδα απόκτη¬σης περιουσιακών στοιχείων, δεν είναι αυτή που προκύπτει με βάση την αντι¬κειμενική αξία του ακινήτου, αλλά εκεί¬νη που αναγράφεται στο οικείο πωλη¬τήριο συμβόλαιο μεταβίβασης, όποιο κι αν είναι το ύψος της.

Παρακάμπτεται το πόθεν έσχες

Συνεπώς, όποια τιμή αναγράφεται στο συμβόλαιο, αυτή λαμβάνεται υπό¬ψη ως τεκμήριο υπολογισμού του ει¬σοδήματος του αγοραστή, όσο χαμη¬λή κι αν είναι! Έτσι, με την αναγραφή τόσο χαμηλών τιμημάτων στα συμβό¬λαια μπορεί εύκολα να παρακάμπτεται το πόθεν έσχες, για αγορές ακινήτων.

Κι όπως δείχνουν τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών, υπάρχουν αρ¬κετοί φορολογούμενοι που αποκτούν ακίνητα, χωρίς να «επιβαρύνουν» το πόθεν έσχες και χωρίς να εμφανίζουν τα «μαύρα» ποσά, που διακινήθηκαν και δεν φορολογήθηκαν. Πολύ περισ¬σότερο, όταν αυτά προκύπτουν από «μαύρο χρήμα».

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1ον Είναι πράγματι εκτεταμένη η ύπαρξη συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με σχεδόν μηδενικό τίμημα κι αν ναι, πως σκέπτεσθε ν’ αντιμετωπίσετε το εν λόγω σκάνδαλο;

2ον Σε ποιες ενέργειες έχετε προχωρήσει για την διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Κτηματολόγιο: Χωρίς πρόστιμα οι εκπρόθεσμες δηλώσεις έως τον Δεκέμβριο του 2022

Δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας, εντός της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας, χωρίς κανένα πρόστιμο, έως τον Δεκέμβριο του 2022, δίνεται...

Νέο υπόμνημα της ΚΕΕ – Ποιες αλλαγές ζητά στο εργασιακό νομοσχέδιο

Συμπληρωματικό υπόμνημα για το υπό συζήτηση στη Βουλή εργασιακό νομοσχέδιο απέστειλε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη, μετά από υποβληθείσες...

Μητσοτάκης στο NATO: Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

«Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και σταθερά δαπανούσε άνω του 2% του ΑΕΠ της στις αμυντικές της δαπάνες. Καθώς...

ΟΕΕ: Να επιλυθούν άμεσα 12 προβλήματα στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Με νέα παρέμβασή του, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος θέτει προς τους αρμόδιους υπουργούς και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, τα προβλήματα, που υπάρχουν στη διαδικασία...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!