Αρχική Uncategorized Γιὰ τὴν Μάχη τῶν Μαχῶν

Γιὰ τὴν Μάχη τῶν Μαχῶν

Ἡ πορεία μας, ὡς Ἕλληνες, ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια (μὰ στὴν πραγματικότητα ἐδῶ καὶ …αἰῶνες!!!) εἶναι ἀπολύτως καθοδικὴ καὶ πτωτική.
Κι αὐτὸ ἐμεῖς, ὡς ἄτομα, [τεχνηέντως (ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες) παραμένοντες ἀπαίδευτοι κι ἀνιστόρητοι], τὸ ἀποδίδουμε [μεταφράζουμε] σὲ ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὰ …μνημόνια, ἀδυνατώντας νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὰ μνημόνια εἶναι ἁπλῶς ἡ κορύφωσις μίας παρακμιακῆς πορείας πρὸς τὸν (φαινομενικό) ὄλεθρο, ποὺ κρατᾶ ἐδῶ καὶ πολλά, πολλά, πολλὰ χρόνια. 
Κι ἐπίσης, γιὰ τοὺς δικούς μας λόγους ὁ κάθε ἕνας, ἀδυνατοῦμε ἀκόμη καὶ τώρα νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὅλο αὐτὸ τὸ κακὸ ποὺ μᾶς συμβαίνει δὲν εἶναι σκέτο ἡ μεταπολίτευσις καὶ τὰ σαπρόφυτα, ποὺ κατέλαβαν θέσεις ἐξουσίας, ἀλλὰ κυρίως ἕνα συγκεκριμένο ἠθικό, νοητικὸ καὶ πνευματικὸ ἐπίπεδον, ποὺ μᾶς κατήντησε νὰ κυνηγᾶμε τὶς …οὐρές μας καὶ τὰ ψίχουλα ποὺ θὰ μᾶς πετάξουν αὐτοὶ ποὺ κρατοῦν τὶς ὅποιες θέσεις κλειδιά.

Ὅλο αὐτὸ τὸ φαινόμενον, ἰδίως τώρα πού, ὅπως ὅλα δείχνουν, ὁδηγούμεθα σὲ μίαν ἀπόλυτο δουλοποίησίν μας, δὲν ἔφθασε μόνο του καί, πολὺ περισσότερο, δὲν συντηρεῖται μόνο του.
Εἶναι πολλὰ τὰ …«λεφτά» γιὰ νὰ μείνουν ἔξω ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ παιχνίδι οἱ γνωστοί μας …ἐκλεκτοὶ καὶ «ἐκλεκτοί» κάθε κατηγορίας.
Ἀνάμεσά μας κυκλοφοροῦν, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ἐκτὸς ἀπὸ βολεμένους, τυχαρπάστους, ἠλιθίους, ἀνεγκεφάλους, ῥουφιάνους, γλεῖφτες, συκοφάντες, προπαγανδιστὲς (κάθε εἴδους …«ἰδεολογίας»), κομματάρχες, δημοσιοκάφρους, τραπεζῖτες καὶ (σχεδὸν στὸ σύνολόν τους) δημοσίους ὑπαλλήλους καὶ ἀρκετοὶ ἐπαγγελματίες πράκτορες.
Πράκτορες ποὺ δὲν εἶναι ἁπλοῖ κι ἀνόητοι ῥουφιάνοι…
Οὕτε ἠλίθιοι κι ἀνεγκέφαλοι παπαγάλοι…
Οὔτε καλοβολεμένοι «ἰδεολόγοι» καὶ προπαγανδιστές…
Εἶναι κάτι πολὺ χειρότερον καὶ ἐπικίνδυνον, γιὰ ἀνθρώπους πού, ἀφελῶς, ἀντιλαμβάνονται τὴν σημερινὴ προβληματικὴ κατάστασιν ὡς σκέτη λεηλασία.

Αὐτὰ τὰ πρόσωπα εἶναι καλοεκπαιδευμένα τσιράκια ξένων πρεσβειῶν, ποὺ μοιράζουν χρῆμα ἀφειδῶς, πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ «πρόγραμμα Ἑλλάς» πρὸς ὄφελος τῶν ἐργοδοτῶν τους. Κι ἔχουμε νὰ μετρᾶμε πολλούς, πάρα πολλούς… Σχεδὸν (πλέον) περισσοτέρους κι ἀπὸ …ἐμᾶς!!!
Εἶναι παντοῦ, ὅπου κάτι …κινεῖται, πρωτοστατοῦν σὲ …κινήματα καὶ πολτικοκοινωνικὲς κινήσεις, ἔχουν ἰδέες καὶ λύσεις γιὰ κάθε πρόβλημα καί, συνήθως, ἔχουν τρόπους νὰ …ἀνακαλύπτουν χρῆμα γιὰ τὰ σχέδιά τους ἤ, ἁπλῶς, γιὰ νὰ κερδίσουν τὴν ἐμπιστοσύνη αὐτῶν τῶν πλανεμένων ποὺ τοὺς ἐμπιστεύονται.
Ἔχουμε πολλοὺς τέτοιους, προερχομένους ἀπὸ στοές, ἀπὸ πρεσβεῖες καὶ ἀπὸ ξένες μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ διακρίνονται, σὲ κάποιες περιπτώσεις, ἀπὸ τὸ πόσο εὔκολα ἐνσπείρουν ζιζάνια ἀνάμεσα σὲ κοινωνικὲς ὁμάδες
Μὰ συνήθως εἴπαμε..
Εἶναι ἐπισήμως πάντα πρόθυμοι, συνεργάσιμοι, ἀλλά, κυρίως …καθοδηγητὲς καὶ χρήσιμοι. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ τρέχουν περισσότερο, γιὰ νὰ πουλήσουν …ταχύτερα, κάθε ἀναγκαία …δράσιν γιὰ τὴν ἐλευθερία*.

Ὅμως… Αὐτὰ εἶναι διαπιστώσεις. Μὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς διαπιστώσεις δὲν μποροῦμε νὰ καταλήξουμε σὲ ἀσφαλῆ συμπεράσματα γιὰ τὰ αἴτια τοῦ κακοῦ. Μόνον νὰ καταγράφουμε μποροῦμε καί, τελικῶς, νὰ ἀπογοητευόμεθα περισσότερο, ἰδίως σήμερα, ποὺ μᾶς λείπουν πολλὰ στοιχεῖα, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅλην τὴν εἰκόνα καὶ τὸ βάθος τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας.
Ἄλλως τέ…
Τὸ πῶς καὶ τὸ γιατὶ φθάσαμε  ἔως ἐδῶ δὲν θὰ τὸ ἀναλύσουμε σήμερα.
Ἁπλῶς σήμερα καταπιανόμεθα μὲ κάποια ἀπὸ τὰ συμπτώματα τοῦ φαινομένου, καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ τὴν ἐπιφάνεια ἀπὸ τὸν μηχανισμὸ ποὺ χρησιμοποιεῖται σταθερὰ εἰς βάρος μας, γιὰ νὰ μᾶς διατηροῦν ἐν δουλείᾳ.
Σήμερα τὸ θέμα μας εἶναι ἄλλο καὶ αὐτὸ πλέον πρέπει νὰ ἔχουμε διαρκῶς στὸ μυαλό μας.

Γιὰ τὴν Μάχη τῶν Μαχῶν θὰ μιλήσουμε σήμερα.
Μίαν Μάχη γιὰ τὴν ὁποίαν προετοιμαζόμεθα, ὡς Ἔθνος, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, μὰ πάντα, λίγο πρὶν νὰ δοθῇ, κάτι συμβαίνει καὶ λαμβάνουν …παρατάσεις κι ἀναβολὲς οἱ δυνάστες μας. Ἔτσι ἀκριβῶς συνέβη τὸ 1821… Ἔτσι κι ἐπὶ ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας… Ἔτσι καὶ πρίν… πολὺ πρίν.
Ἔτσι καὶ ἀργότερα μὲ τοὺς Ἰταλούς, τοὺς Ἀλβανούς, τοὺς Γερμανοὺς καὶ τοὺς Βουλγάρους ἐπὶ Κατοχῆς.
Ἔτσι καὶ μὲ τὸ «ἐδῶ Πολυτεχνεῖο»…
Ἔτσι καὶ σήμερα μὲ τὰ «λεφτὰ ποὺ ὑπάρχουν» γιὰ τὶς τσέπες τῶν τοκογλύφων, τὰ ὁποῖα ἔβγαιναν, βγαίνουν καὶ θὰ βγαίνουν ἀπὸ τὸ αἷμα καὶ τὸν ἱδρώτα μας…
Μὰ ἡ Μάχη πλέον πλησιάζει καὶ ἐμεῖς ὀφείλουμε ὄχι μόνον νὰ προετοιμασθοῦμε γιὰ αὐτήν, μά, κυρίως νὰ «ἐπανέλθουμε» στὸ μέγιστον δυνατὸ ἐπίπεδον συνειδητότητος, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσουμε νὰ περάσουμε ἐπάνω ἀπὸ κάθε εἴδους δολιοφθορὰ καὶ νὰ ἐπικρατήσουμε.

Ἡ Μάχη τῶν Μαχῶν δὲν θὰ γίνῃ αὔριο. Οὔτε σὲ δύο/πέντε/δέκα χρόνια.
Ἀλλὰ τώρα πιὰ μπαίνουμε στὴν τελικὴ εὐθεία γιὰ νὰ προετοιμασθοῦμε, ἀπολύτως συνειδητῶς, γιὰ τὴν πραγματοποίησίν της.

Σὲ αὐτὰ τὰ χρόνια ποὺ ἀκολουθοῦν ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ἐπιταχύνουμε κάθε διαδικασία προεργασίας μας γιὰ νὰ λάβουμε μέρος σὲ αὐτήν, ὡς οἱ τελευταῖοι στρατιῶτες της, ποὺ θὰ ἀγωνισθοῦν πραγματικὰ (κι ὄχι πλασματικά) γιὰ ἕναν Δίκαιο, Ἐλεύθερο καὶ κυρίως Ἀνθρώπινο πλανήτη.
Ὀφείλουμε νὰ κάνουμε πολλὰ ἔως τότε.
Ὀφείλουμε νὰ ἐπιστρέψουμε, ὅσο τὸ δυνατὸν ταχύτερα καὶ πλησιέστερα στὸν τρόπο ζωῆς ἐκεῖνον, ποὺ μᾶς ἐπέτρεψε γιὰ αἰῶνες νὰ διαβιοῦμε ἐλευθέρως.
Ὀφείλουμε νὰ ἐπαναδομήσουμε ἐκεῖνες τὶς παραμέτρους ποὺ  στοιχειοθετοῦν κοινωνίες ἐπικοινωνοῦσες.
Ὀφείλουμε κυρίως νὰ παραμένουμε διαρκῶς ἑστιασμένοι στὸν Ἱερό μας Σκοπό.
Ὀφείλουμε τελικῶς νὰ ξαναγίνουμε αὐτὸ ποὺ πάψαμε νὰ εἴμαστε, ἐδῶ καὶ πολὺν καιρό, διότι ἡ Ἀνάγκη τῆς Ἐπιβιώσεώς μας, ὡς ἄτομα, προεῖχε.

Τώρα πιά, ποὺ φθάνουμε στὸ πέρας τῆς διαδρομῆς καί, διαφαίνεται τὸ ὅτι ἐπετύχαμε νὰ ἐπιβιώσουμε ὡς ὀφείλαμε, σὰν ἄτομα, εἰσήλθαμε ἐπὶ τέλους στὴν διαδρομὴ ἐκείνην ποὺ τὸ ἄτομον ἐγκαταλείπει, διὰ παντός, τὴν ἀτομικότητά του καὶ ὁδεύει πρὸς τὴν ἀληθὴ καὶ οὐσιαστικὴ κοινωνία τῆς Ἐλευθερίας. Αὐτὴν τὴν κοινωνία ποὺ θὰ ἐπιδοθῇ μὲ ὅλες της τὶς δυνάμεις, ἔως τοῦ ἀναγκαίου τέλους τῶν δυναστῶν της.
Ὄχι μίας «κοινωνίας», σὰν τὴν σημερινή, ποὺ στήνει δίκτυα …«ἀλληλεγγύης» καὶ «ἀνθρωπιᾶς» μὲ τὸ …ἀζημίωτον (γιὰ τοὺς πρωτεργάτες…!!!)
Οὔτε μίας κοινωνίας ποὺ ἐκμεταλλεύετια τὴν ἀφέλεια τῶν ἀδαῶν, μετατρέποντάς τους σὲ μαζανθρώπους.
Οὔτε αὐτῆς τῆς κοινωνίας τῆς ὑπερκαταναλώσεως καὶ τοῦ «ὁ θάνατός σου, ἡ ζωή μου»…
Ἀλλά, μίας κοινωνίας ποὺ ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ ἀνθρωπιά, ἡ ἐπικοινωνία δὲν θὰ χωροῦν σὲ εἰσαγωγικὰ καὶ σὲ Μ.Κ.Ο. καὶ σὲ ἀνταποδοτικότητες, ἀλλὰ θὰ συμβαίνουν διότι θὰ εἶναι μονόδρομος, γιὰ τὴν ἀσφαλὴ ἐπιβίωσιν αὐτῆς τῆς κοινωνίας.
Κι αὐτὸ θὰ γίνῃ… Καὶ τὸ γνωρίζουμε…
(Ὅσο κι ἐάν, ἀκόμη, μᾶς τρομάζῃ ἡ συνειδητοποίησις αὐτῆς τῆς πραγματικότητος καὶ τῆς εὐθύνης ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ!!!)

Μποροῦμε λοιπὸν νὰ κλαῖμε νυχθημερὸν γιὰ τὰ σημερινὰ δεινά μας.
Μποροῦμε νὰ οὐρλιάζουμε γιὰ τὴν (τάχα μου) «Πατρίδα ποὺ χάνεται»…
Μποροῦμε νὰ παρακαλοῦμε γονατιστοὶ νὰ μᾶς …λυπηθοῦν…!!!
Μποροῦμε νὰ ἀναχωροῦμε, γιὰ νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις…
Μποροῦμε νὰ κλείσουμε τὰ αὐτιὰ καὶ τὰ μάτια μας καὶ νὰ ξεχάσουμε τὰ πάντα…!!!
Μποροῦμε καὶ νὰ …αὐτοκτονοῦμε, ἐὰν τὸ κρίνουμε ἀπαραίτητον.
Δὲν μποροῦμε ὅμως πλέον νὰ ἀδιαφορήσουμε γιὰ αὐτὸ ποὺ ἔρχεται. Εἴτε θὰ προετοιμασθοῦμε εἴτε θὰ …ἀποχωρήσουμε.
Μέσες λύσεις δὲν ὑπάρχουν.

Ἡ Μάχη τῶν Μαχῶν πλησιάζει κι ἐμεῖς ὀφείλουμε στοὺς ἑαυτούς μας, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐπερχόμενες γενεές, νὰ πολεμήσουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις, πρὸ κειμένου αὐτοὶ ποὺ θὰ λάβουν μέρος νὰ ἔχουν μόνον τὴν Νίκη σὰν σκοπό τους.
Αὐτὸ καὶ μόνον.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς σχεδὸν …ξεκινήσαμε, εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι, γιὰ νὰ τὴν συναντήσουμε!

Φιλονόη.

Σημείωσις

Ἡ Μάχη τῶν Μαχῶν δὲν θέλει στρατηγούς. Ὄχι ἀκόμη τοὐλάχιστον.
Αὐτοὶ θὰ προκύψουν μέσα ἀπὸ τὴν πορεία καὶ τὴν διαδικασία.
Ἡ Μάχη τῶν Μαχῶν θέλει στρατιῶτες. Αὐτὸ νὰ γίνουμε.
Θά τά κατανοήσουμε ὅλοι αύτά, τά τόσο ἁπλᾶ;

Ἡ Μάχη τῶν Μαχῶν χρειάζεται καὶ κάτι ἀκόμη, πολὺ μεγαλύτερον: Πίστη τὴν Νίκη.

Ἡ Μάχη τῶν Μαχῶν εἶναι εὔλογον πὼς θὰ κλείσῃ μὲ μιάν μεγάλη Ἧττα.
Τὸ ποιὸς θὰ τὴν γευθῇ ὀφείλουμε νὰ τὸ ἐπιλέξουμε ἐμεῖς τώρα.
Οἱ Ἕλληνες ὅμως σαφῶς καὶ θὰ εἶναι μόνον μὲ τοὺς Νικητές.
Κι ἀκριβῶς ἐκεῖ εἶναι ἕνα σημεῖον «κλειδί»:  τὸ πῶς θὰ μπορέσουμε, ἐπὶ τέλους, νὰ ξανὰ γίνουμε Ἕλληνες!
Αὐτὸ τὸ τμῆμα τῆς διαδικασίας εἶναι τὸ σημαντικότερον καὶ τὸ οὐσιαστικότερον.

Καλὸ εἶναι γιὰ ὅλους μας, νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ νὰ ἐντοπίζουμε καὶ νὰ ἀπομονώνουμε/ἀπομακρύνουμε τοὺς ἐντεταλμένους πράκτορες καὶ τοὺς συνειδητοποιημένους ῥουφιάνους, ἀπὸ κάθε πεδίον δράσεώς μας.
Καλὸ εἶναι νὰ τοὺς στιγματίζουμε καὶ νὰ τοὺς ἀποκαλύπτουμε.
Καλὸ εἶναι νὰ τοὺς κόβουμε τὸν ἀέρα διὰ παντός…
Ὅμως…
Ὁ ἔμμισθος πράκτωρ πρέπει βεβαιωμένα νὰ εἶναι κάτι τέτοιο κι ὄχι νὰ φαντάζῃ, ἐπεὶ δὴ κάποιος ἢ κάποιοι ἔχουν προσωπικὰ μαζύ του καὶ τὸν ῥουφιανεύουν ἢ τὸν συκοφαντοῦν.

*  Καί πῶς διακρίνονται οἱ ἔμμισθοι, στρατευμένοι πράκτορες ἀπό τούς χρησίμους ἠλιθίους, πού ἐξυπηρετοῦν κι ἀκολουθοῦν πιστά τούς ἐμμίσθους πράκτορες;
Εὔκολα… Πολὺ εὔκολα… Συνήθως εἶναι μέσα στὸ πλῆθος, ἐνδεδυμένοι μὲ τὴν …δική μας εἰκόνα. Τὸ παίζουν πτωχοί, ἀφιλοχρήματοι, πεινασμένοι. Εἶναι ὅμως, κατὰ περίεργον τρόπο, πάντα …χορτάτοι!!!
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὴν …ἀθωότητά τους, ἂν καὶ δὲν θὰ τοὺς τὸ ἔχουμε ζητήσῃ.
Ἔχουν πανομοιότυπες συμπεριφορὲς καὶ τακτικές, διότι ἐκπαιδεύονται ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα ἐλέγχου, ποὺ ἀναπαράγουν, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ἀκριβῶς τὶς ἴδιες μηχανὲς δολιοφθορᾶς.
Ὁ ἔμμισθος πράκτωρ εἶναι καλοεκπαιδευμένος καὶ τελικῶς ἀρκετὰ προσεκτικὸς γιὰ νὰ παρακολουθῇ, νὰ καταγράφῃ καὶ νὰ φθείρῃ, ἐκ τῶν ἔσω, τοὺς ἐντίμους ἀγῶνες. Συνήθως εἶναι μέσα στοὺς πρωτεργάτες κάθε ἐγχειρήματος.
Εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ χρησιμοποιήση μίαν βλακεία γιὰ νὰ μᾶς παραπλανήσῃ, ποὺ θὰ πατήση σὲ ἕνα ψέμμα γιὰ νὰ κάνῃ …ἀντι-προπαγάνδα, ποὺ θὰ διαφημίση τὶς ἀμεσοδημοκρατίες (τοῦ πSoros) γιὰ νᾶ μᾶς δελεάσῃ ἢ τὶς δικτατορίες κάποιων…
Εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ καταστρέφη πολλοὺς ἀγῶνες, σημαντικούς, ἀλλὰ θὰ ἀναδεικνύη τοὺς δευτεροκλασάτους ὡς …ὑπερ-ἀγῶνες. Εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ ὑποδεικνύη κάποιον συμπολίτη μας ὡς …ἐχθρὸ τοῦ λαοῦ, ἐνᾦ θὰ ἀποφεύγη νὰ ὑποδεικνύη τὸν πραγματικὸ ἐχθρὸ τοῦ λαοῦ. Εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ ἁνάβη φωτιὲς ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχουν καὶ θὰ ὠθῆ τὸν κόσμο σὲ δράσεις ἀνούσιες.
Εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ ἀναπαράγη, σὲ πολλὰ σημεία, αὐτὰ ποὺ ἡ νέα τάξις ἀναπαράγει ὡς …θέσφατα. Εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ ἔχη τοὺς ἰδίους …ἐχθροὺς μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῶν Rothschild. Εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ ὑψώνη τὴν γροθιὰ τῶν Μ.Κ.Ο. τοῦ πSoros ὡς σύμβολον …ἀντιστάσεως!!!
Εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ παραπλανᾶ τοὺς ἀκροατές του μὲ …Ἐλοχεῖμ καὶ ἐξωγηΐνους. Εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ κυττᾶ τὸ δένδρο κι ὄχι τὸ δάσος, γιὰ νὰ στρέψῃ κι ἄλλους πρὸς αὐτὲς τὶς ὀπτικές.
Μακρυὰ ἀπὸ αὐτούς. Μὲ τὴν πρώτη ματιὰ ἴσως νὰ μὴν φαίνονται, ἀλλὰ σαφῶς μὲ τὴν δευτέρα καὶ τὴν τρίτη ξεγυμνώνονται. Δὲν εἶναι πολλοί, ἀλλὰ πάντα οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ ἐμᾶς, ὁπουδήποτε.

εἰκόνα ἀπὸ τὸν φίλο Ἀ.Ἑ.

 

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

e-ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για λογιστές και φοροτεχνικούς

Πάνω από 10 ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχει πλέον ο  e-ΕΦΚΑ στους λογιστές και φοροτεχνικούς, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας. Στόχος της δράσης είναι η διευκόλυνση της εργασίας των συγκεκριμένων επαγγελματιών, οι οποίοι έρχονται σε καθημερινή επαφή με τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, για συναλλαγές που αφορούν τους πελάτες τους. Με τη δημιουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση λογ

ΕΥ: Η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και οι εξαγωγές, στην κορυφή της ατζέντας των οικογενειακών επιχειρήσεων

Η εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων και η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, αποτέλεσαν το αντικείμενο της συμμετοχής της EY Ελλάδος στο 3rd Family Business...

Βραβεία ΕΒΕΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιοτήτων

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής αίτησης  για συμμετοχή στα Βραβεία ΕΒΕΑ. Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε 10 κατηγορίες: Βραβείο εξαγωγικής δραστηριότητας...

Εμβόλιο – «Πράσινο φως» για τον εμβολιασμό των παιδιών 4-11 ετών – Στους 4 μήνες η αναμνηστική δόση

«Πράσινο φως» για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 4 έως 11 ετών άναψε η Επιτροπή Εμβολιασμού ενώ αναμένεται να προχωρήσει στην σύντμηση του χρόνου για την αναμνηστική δόση στους τέσσερις μήνες αντί στους έξι. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τον υποχρεωτικό εμβολιασμού. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους εντός των επόμενων 24ωρων θα υπάρξει και η επίσημη απόφαση της Επιτροπής Εμβολιασμού για τον εμβολιασμό των πολιτών στους τέσσε

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!