Αρχική Απόψεις Γιατί ο Χριστός δίδασκε κυρίως στην εξελληνισμένη Γαλιλαία;

Γιατί ο Χριστός δίδασκε κυρίως στην εξελληνισμένη Γαλιλαία;

Η Γαλιλαία, όπου δίδασκε ο Ιησούς, ήταν μια εξελληνισμένη περιοχή, όπου οι πάντες σχεδόν μιλούσαν τα ελληνικά. Ήταν επόμενο, λοιπόν, ο Ιησούς να διδάξει στους Έλληνες, παρά στους Εβραίους, διότι γνώριζε τη δύναμη και την ισχύ που είχε στον τότε γνωστό κόσμο η ελληνική γλώσσα! Θυμηθείτε, για παράδειγμα, την περίφημη φράση που αναφέρει το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου υπάρχουν σαφείς αναφορές ειδικά στους Έλληνες. Στο στίχο 7, 35 οι Ιουδαίοι εμφανίζονται να προλέγουν ασυνείδητα ότι ο Χριστός θα κηρυχθή στους Έλληνες: «ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρίσκομεν αὐτόν ; μή εἰς τήν διασποράν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καί διδάσκειν τούς Ἕλληνας ;».

ΕΙΝΑΙ κάτι παρήγορο, αν όχι ενθαρρυντικό, ορισμένοι φίλοι της ιστοσελίδας μας ή της σελίδας μας στο Facebook, να θέτουν ορισμένα ερωτήματα για την Αγία Γραφή και ιδίως την Καινή Διαθήκη, ώστε ακόμη και η ελαχιστότητά μας να διερευνά έτι περαιτέρω τα θρησκευτικά αυτά θέματα μονάχα από ιστορική ή αρχαιολογική άποψη και όχι από θεολογικής πλευράς, δεδομένου ότι ο γράφων δεν είναι θεολόγος.

Παρά ταύτα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε δύο καίρια ερωτήματα, που έχουν να κάνουν με τον Χριστό όπως για παράδειγμα το ερώτημα α) του κ. Πέτρου Βαμβάκη: Γιατί ο Ιησούς είπε «ίνα δοξαστεί ο υιός του ανθρώπου» και δεν είπε «ίνα δοξαστεί ο υιός του Θεού» και β) του κ. Γιώργου Γιανταμίδη: «Γιατί ο Κύριος επέλεξε να διδάξει στους Εβραίους και όχι τους Έλληνες, αφού οι Έλληνες θα διέδιδαν σε όλο τον κόσμο την διδασκαλία Του».

Στο πρώτο ερώτημα του κ. Π. Βαμβάκη «γιατί ο Ιησούς είπε «ίνα δοξαστεί ο υιός του ανθρώπου» και δεν είπε «ίνα δοξαστεί ο υιός του Θεού», έχουμε να απαντήσουμε τα εξής:

1ον. Ο Χριστός με την διπλή ιδιότητά Του (και ως Θεού, αλλά και ως Ανθρώπου) είχε την δυνατότητα να χρησιμοποιεί αυτήν την ιδιότητα αναλόγως της περιστάσεως. Ο Ιησούς ήταν Θεός (Ιωάννης 1:1), αλλά ταυτόχρονα ήταν και άνθρωπος (Ιωάννης 1:14). Άλλωστε ο άνθρωπος, σύμφωνα με τη Γένεση δεν διέφερε σε μορφή από αυτήν του Δημιουργού. Ας διαβάσουμε τρεις στίχους την Γένεσης καθώς και την νεοελληνική απόδοση που δίνουν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι:

«Γεν. 1 ,26 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆς γῆς.
[=Γεν. 1,26 Εν συνεχεία ο Τριαδικός Θεός είπε καθ’ εαυτόν· “ας δημιουργήσωμεν τώρα τον άνθρωπον, σύμφωνα με την ιδικήν μας εικόνα, και να έχη την δυνατότητα να ομοιάση με ημάς. Αυτοί, άνδρας και γυναίκα, ας είναι άρχοντες και κύριοι των ιχθύων της θαλάσσης, των πτηνών του ουρανού, των κτηνών και όλης της γης και όλων όσα έρπουν επάνω εις την επιφάνειαν της γης”»]

«Γεν. 1,27 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.
[=Γεν. 1,27 Και πράγματι ο απειροτέλειος Θεός εδημιούργησε τον άνθρωπον, τον οποίον επροίκισε με ιδικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ώστε να είναι με αυτά εικών του Θεού. Εδημιούργησεν απ’ αρχής άνδρα και γυναίκα.»]

Και όχι μόνον!… Αν θέλουμε να προεκτείνουμε το θέμα και διαβάσουμε προσεκτικά τη βιβλική διήγηση στο δεύτερο κεφάλαιο, διαπιστώνουμε ομοιότητες με το βιβλικό κείμενο του πρώτου κεφαλαίου, αλλά και μια σημαντική διαφορά. Ο συγγραφέας ενώ μέχρι τώρα για την υπόλοιπη δημιουργία χρησιμοποιεί την έκφραση “είπε ο Θεός… και έτσι έγινε”, για τη δημιουργία του ανθρώπου αναφέρει “είπε ο Θεός ας φτιάξουμε τον άνθρωπο…”.

Με αυτή τη φράση γίνεται φανερό πως για τη δημιουργία του ανθρώπου συνεργάστηκαν και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας! Είναι αξιοπρόσεκτο ότι στην επόμενη πρόταση αναφέρεται «δημιούργησε”. Δηλαδή, ο συγγραφέας επαναλαμβάνει ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός και είναι Ένας!

Στην προκειμένη περίπτωση του ερωτήματος του κ. Βαμβάκη που μας ετέθη, ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να πει ότι είναι Υιός Θεού, διότι θα έλεγε ότι είναι … Υιός του Εαυτού Του!

Δίνοντας μια ευρύτερη διάσταση του θέματος, θα λέγαμε ότι ο Ιησούς μιλούσε για την συνάντηση που είχε με τους Έλληνες της περιοχής όπου, ως κάτοχοι της επιστημονικής και θεολογικής γνώσης, γνώριζαν πως η φράση «ο υιός του ανθρώπου» είχε την ευρύτερή διάστασή της. Μια διάσταση που άγγιζε το θεϊκό μεγαλείο, τον ίδιο τον Θεό.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, που μας έκανε ο κ. Γ. Γιανταμίδης: «Γιατί ο Κύριος επέλεξε να διδάξει στους Εβραίους και όχι τους Έλληνες, αφού οι Έλληνες θα διέδιδαν σε όλο τον κόσμο την διδασκαλία Του», συνοπτικά θα λέγαμε τα εξής:

1. Οι Έλληνες, ως γνωστόν, μετά την κάθοδο των Λαών της Θαλάσσης, ήσαν κυρίαρχοι της Παλαιστίνης, τουλάχιστον σε γλωσσικό και πολιτιστικό επίπεδο. Κι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι:
α. Οι ίδιοι οι Εβραίοι μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη στα ελληνικά (Μετάφρασις των Ο΄) για να την μάθουν οι Εβραίοι της Διασποράς στην Παλαιστίνη που δεν γνώριζαν την μητρική τους γλώσσα!
β. Η Γαλιλαία, όπου δίδασκε ο Ιησούς, ήταν μια εξελληνισμένη περιοχή, όπου οι πάντες σχεδόν μιλούσαν τα ελληνικά. Ήταν επόμενο, λοιπόν, ο Ιησούς να διδάξει στους Έλληνες, παρά στους Εβραίους, διότι γνώριζε τη δύναμη και την ισχύ που είχε στον τότε γνωστό κόσμο η ελληνική γλώσσα! Θυμηθείτε, για παράδειγμα, την περίφημη φράση που αναφέρει το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου υπάρχουν σαφείς αναφορές ειδικά στους Έλληνες. Στο στίχο 7, 35 οι Ιουδαίοι εμφανίζονται να προλέγουν ασυνείδητα ότι ο Χριστός θα κηρυχθή στους Έλληνες: «ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρίσκομεν αὐτόν ; μή εἰς τήν διασποράν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καί διδάσκειν τούς Ἕλληνας ;».

Και κάτι περισσότερο:

Ο Ιωάννης εμφανίζει τη δημόσια δράση του Ιησού στην ολοκλήρωσή της τη στιγμή ακριβώς που Έλληνες ζητούν να τον δουν (12, 20). Την επαφή με τους Έλληνες θεωρεί ο Ιησούς ως την «ώρα», δηλαδή τον προκαθορισμένο από το σχέδιο του Θεού «καιρό», που θα «δοξασθῇ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου» με την επάνοδό του στη δόξα του Θεού δια μέσου του σταυρού και της αναστάσεως. [Βλέπε: Ιωάννου Ζηζιούλα , Μητροπολίτου Περγάμου, «Ἑλληνισμός και Χριστιανισμός, Ἡ συνάντηση τῶν δύο κόσμων», εκδ. Αποστολική Διακονία, Αθήνα, 2003, σελ.97-107].

Δεν θα χρειαστεί να συνεχίσουμε, διότι πολλά εξ αυτών, που αναφέρουμε, υπάρχουν στο ογκώδες βιβλίο μας: “Ιησούς Χριστός Ελληνισμός-Χριστιανισμός”, όπου και ο χάρτης που δείχνει δεκάδες αρχαίες ελληνικές πόλεις που υπήρχαν στην Παλαιστίνη την εποχή του Χριστού!.. Καλή Ανάσταση!..

Με σεβασμό και τιμή

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΣ

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Έπεσαν οι υπογραφές Ελλάδας και Γαλλίας για 3+1 υπερσύγχρονες φρεγάτες – Τι περιλαμβάνει η αμυντική συμφωνία

Την άμεση στρατιωτική συνδρομή της Γαλλίας προς την Ελλάδα και αντιστρόφως, σε περίπτωση που υπάρξει επίθεση από τρίτη χώρα, ακόμη και αν αυτή η χώρα...

Σεισμός στην Κρήτη: Νέες ρωγμές σε σπίτια από την πρωινή δόνηση – Drone κατέγραψε εικόνες καταστροφής

Επιδεινώθηκε η κατάσταση στο Αρκαλοχώρι, από τη νέα σεισμική δόνηση των 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγα λεπτά πριν τις οκτώ το πρωί. Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο...

Μακρόν – Θέλουμε να προστατεύσουμε την εδαφική ακεραιότητα και των δύο χωρών

Ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν αυτός που μίλησε πρώτος στις δηλώσεις του Γάλλου πρωθυπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη για την κοινή αμυντική συμφωνία Γαλλίας και...

Σταϊκούρας για κορωνοχρέη: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις – Τι είπε για τη φορολογική πολιτική

Για τα μέτρα στήριξης, τη φορολογική πολιτική και τις μειώσεις φόρων, αλλά και για τη ΔΕΗ μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο υπουργός Οικονομικών,...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!