Αρχική Οικονομία Έχετε μήνυμα για τις εισφορές σας στο efka.gov.gr

Έχετε μήνυμα για τις εισφορές σας στο efka.gov.gr

Η πρώτη εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) προς τις υπηρεσίες αφορούσε -τι άλλο από- τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και πώς αυτές θα πρέπει να υπολογίζονται αλλά και να εισπράττονται.

Παράλληλα, οι περίπου 1,5 εκατομμύριο αυτοαπασχολούμενοι για τους οποίους αλλάζει εκ βάθρων ο τρόπος που πλήρωναν τις ασφαλιστικές εισφορές τους, θα ενημερωθούν για το τι πρέπει να καταβάλουν την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου (για τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον Ιανουάριο 2017) από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.

Το πρόβλημα είναι ότι θα αναρτηθούν τμηματικά, με συνέπεια κάποιοι να ενημερωθούν 10 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής για το ύψος του ποσού που πρέπει να πληρώσουν.

Στόχος του ΕΦΚΑ είναι να αναρτώνται περί τα 80.000 ειδοποιητήρια ανά ημέρα, που σημαίνει ότι η διαδικασία (αν τηρηθεί απρόσκοπτα) θα τελειώσει περίπου στις 20 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο ως μη μισθωτοί απασχολούμενοι θεωρούνται:

α. Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΤΑΝΤΠ (ναυτικοί πράκτορες).

β. Οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση καθώς και οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

γ. Μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών που μέχρι σήμερα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Ειδικότερα:

1. Τα μέλη Δ.Σ. Α.Ε. σε όλη την επικράτεια με ποσοστό συμμετοχής 3% τουλάχιστον.

2. Οι μέτοχοι των Α.Ε. με σκοπό τη μεταφορά προσώπων/πραγμάτων με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.

3. Διαχειριστές ΙΚΕ που έχουν οριστεί με καταστατικό ή απόφαση εταίρων.

4. Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ

δ. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.

Οσον αφορά τον υπολογισμό διευκρινίζεται ότι ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Το ΚΦΑ προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα φορολογίας εισοδήματος και για τη δημιουργία του λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα από δραστηριότητες ή ιδιότητες που δημιουργούν υποχρέωση ασφάλισης.

Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015).

Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β’ εξάμηνο 2017).

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο νόμος, αναγράφεται ότι θεσπίζεται Κατώτατη και Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, δηλαδή το κατώτερο και το ανώτερο μηνιαίο ποσό εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές.

Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 ευρώ (ετήσιο 586,08×12 = 7.032,96 €).

Για τα μέλη εταιρειών, βάση υπολογισμού εισφορών αποτελεί το ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία.

Στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων και μηδενικών κερδών, ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται η κατώτατη μηνιαία βάση.

Πάντως ακόμη και αυτοί που υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις που μειώνουν τις εισφορές δεν ξεφεύγουν από τα νέα μεγάλα ασφάλιστρα.

Συγκεκριμένα, οι διαφορές που προκύπτουν από τη μειωμένη καταβολή ασφαλίστρου και από τη μειωμένη κατώτατη βάση αποτελούν ασφαλιστική οφειλή, η οποία προσαυξάνεται κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή θα καθοριστεί από την ελληνική Στατιστική Αρχή.

Εξοφλείται δε από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ’ έτος, για τα έτη κατά τα οποία το ΚΦΑ από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των 18.000 € και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης.

Στα μειωμένα ασφάλιστρα εμπίπτουν πρόσωπα τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ (νομικοί, υγειονομικοί και μηχανικοί δηλαδή), καθώς και αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή ΝΠΔΔ (ΟΑΕΕ, Οικονομολόγοι).

Για τα πρόσωπα αυτά προβλέπεται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Σύνταξης ως εξής:

◼ Για τα 2 πρώτα έτη ασφάλισης ποσοστό 14 %.

◼ Για τα επόμενα 3 έτη ασφάλισης ποσοστό 17%.

◼ Μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση ποσοστό 20%.

Στις περιπτώσεις αυτές ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται η μειωμένη (ποσοστό 70% επί της κατώτατης).

Δικηγόροι

Οι δικηγόροι καταβάλλουν υπέρ του ΕΦΚΑ εισφορά ύψους 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση για την οποία προβλέπεται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης.

Τα ποσά που καταβάλλονται, μέσω αυτής της διαδικασίας, αφαιρούνται από την ασφαλιστική εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος.

Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσω γραμματίων υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά, δεν επιστρέφονται αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια οφειλή του αντίστοιχου έτους.

Η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, μετά την 1.1.2017, θα γίνεται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού.

Για την εκτέλεση των πληρωμών οι ασφαλισμένοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα, από κάθε Τραπεζικό Ιδρυμα, προϊόντα.

Σε σχέση τέλος με τις οφειλές διευκρινίζεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή θα σταλεί ειδοποιητήριο πληρωμής εισφορών που θα πληροφορεί τον ασφαλισμένο για τον τρόπο υπολογισμού, το ύψος της εισφοράς και τον επιμερισμό της κατά κλάδο.

Αμεσα θα παρέχεται δυνατότητα άντλησης των πληροφοριών αυτών από την ηλεκτρονική υπηρεσία efka.gov.gr στην οποία οι ασφαλισμένοι θα έχουν πρόσβαση ύστερα από πιστοποίησή τους με χρήση των κωδικών taxis-net και του ΑΜΚΑ.

Πηγή: http://www.efsyn.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

It may be a determined experience if you’re not regularly online dating.

It may be a determined experience if you're not regularly online dating. Determining the right online dating services software are a tough job since there...

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Αντιμέτωπη με casus belli η Ελλάδα – Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία μας

Η τουρκική παραβατικότητα έναντι της Ελλάδας, το κυπριακό και η κλιματική κρίση βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 76η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ...

Swipe Good For . a Sperm Donor? New Tinder-Style Software Fights Potential People

Swipe Good For . a Sperm Donor? New Tinder-Style Software Fights Potential People Swipe directly on. a sperm contributor? An egg giver? Tie in with...

Telephone internet dating software hook up pupils Yenta and Grindr have actually just recently achieved popul

Telephone internet dating software hook up pupils Yenta and Grindr have actually just recently achieved popul Apps such Blendr, Yenta and Grindr posses lately become...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!