Ο π. I. Ψωμάς, Συνταγματάρχης ε.α., έγινε ιερέας μετά από μια επιτυχημένη καριέρα ως αξιωματικός, αλλά και τριετή θητεία στη βάση του ΝΑΤΟ.
Καταγράφοντας ορισμένες περι­πτώσεις ανθρώ­πων οι οποίοι βρέθηκαν στις τάξεις του ορ­θόδοξου κλήρου, μπορεί κάνεις να συναντήσει ιστο­ρίες προσώπων των οποί­ων η ζωή δεν έμοιαζε να διαγράφει μια πορεία που θα μπορούσε να τα οδηγήσει στη θέση του κληρικού. Τέτοιου είδους περιστατικά έχουν το δικό τους, ξεχωρι­στό ενδιαφέρον, καθώς με­ταφέρουν ένα ισχυρό μήνυ­μα πίστης.
Μέσα από αυτές τις προσωπικές ιστορίες μπορεί ο οποιοσδήποτε να αντλή­σει διδάγματα και να παρα­κολουθήσει αυτή τη θαυμαστή σύγκλιση ανάμεσα στην ελευθερία του ανθρώπου να επιλέγει τι θα κάνει στη ζωή του και στη θεία βού­ληση. Τέτοιες, λοιπόν, πα­ράλληλες τροχιές σε σχέση με την ιεροσύνη συναντά κανείς αρκετές στα Σώματα Ασφαλείας αλλά και στον Στρατό. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στελεχών ΕΔ-ΣΑ που πήραν την απόφαση κάποια στιγμή στη ζωή τους να συστρατευθούν με τον ειρηνικό στρατό του Χριστού, χει­ροτονούμενοι ιερείς.

 

Όλοι αυτοί είχαν προ­φανώς την επιθυμία και περίμεναν την άνωθεν κλήση, ούτως ώστε να φορέσουν τα τιμημένα ράσα. Κάποιοι εγκατέλειψαν μια σημαντι­κή καριέρα στον τομέα στον οποίο υπηρετούσαν, θεώ­ρησαν, λοιπόν, όλα τα αξι­ώματα και τη σταδιοδρομία μικρά μπροστά στο ενδεχό­μενο να διακονήσουν το με­γάλο και ιερό θυσιαστήριο. Σε μια τέτοια ομάδα ανθρώ­πων ανήκει και ο π. Ιωάννης Ψωμάς, ο οποίος χειροτονή­θηκε ιερέας ενώ προηγουμένως ήταν Συνταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού), έχοντας καταγράψει ση­μαντική επαγγελματική πορεία. Ο π. Ιωάννης εγκατέλειψε τα ανθρώπινα στρα­τιωτικά παραγγέλματα και πλέον ακολουθεί πιστά τα παραγγέλματα του θεού.

 

Από το 2009 έως το 2011 ο π. Ιωάννης διετέλεσε εκπρό­σωπος Τύπου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ενώ σημαντικός σταθμός στη σταδιοδρομία του υπήρξε η τριετία 2011-2014, κατά την οποία υπηρέτησε στο ΝΑ­ΤΟ, και πιο συγκεκριμένα στην Ολλανδία, ως επικεφα­λής δόγματος επιχειρήσε­ων. Σημαντική όμως ήταν η επαγγελματική δραστηριότητά του και μετά την αποστρατεία του, τον Ια­νουάριο του 2015, όταν ο ίδιος δημιούργησε μια ιδι­ωτική επιχείρηση στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας. Ταυτόχρονα, εργάστηκε και ως επιτυχημένος καθηγητής Project Management για την κατάρτιση στελε­χών επιχειρήσεων.
Αξιόλογες σπουδές
Οι σπουδές του είναι πραγ­ματικά αξιόλογες, καθώς διαθέτει μεταπτυχιακό τίτ­λο σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώ­ην ΑΣΟΕΕ), ενώ σπουδά­ζει στο Edinburgh Business School της Αγγλίας. Η στρατιωτική καριέρα δεν άφησε πίσω και το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας οι­κογένειας. Έτσι, ο π. Ιωάν­νης, εκτός από πνευματικός πατέρας σε ενορία, είναι και πατέρας τριών παιδιών.
Η εις διάκονον χειροτονία του πραγματοποιή­θηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας από τον Μητροπολίτη Βελ­γίου κ. Αθηναγόρα. Σε αυ­τήν τονίστηκε ιδιαιτέρως από τον Μητροπολίτη το γε­γονός ότι η εν λόγω χειροτονία αποτέλεσε την πρώ­τη χειροτονία Έλληνα κληρικού στην Ολλανδία εδώ και 38 χρόνια.
Κάποιους μήνες αργό­τερα ο διάκονος Ιωάννης έλαβε από τον Μητροπολί­τη Βελγίου και τον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης στον Ναό του Αγίου Νικολάου στο Ρότερνταμ. Μάλιστα, ο Μητροπολίτης κ. Αθηναγόρας στην προσφώνησή του προς τον νεοχειροτονηθέντα τόνισε το γεγονός της σημαντικής στρατιωτικής καριέρας του π. Ιωάννη, επισημαίνοντας ότι υπήρξε αξιωματικός καριέρας, με θητεία σε βάση του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία, και, όπως σημείωσε, «καλείται από εδώ και πέρα να εργαστεί με τον ίδιο ζήλο ως αξιωματούχος του Θεού και δη ως κληρικός της Μητρός Εκ­κλησίας του μαρτυρικού Φαναριού».
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΓΕΣ

 

Ως στρατιωτικός, υπήρξε ένας από τους καλύτερους εκπροσώπους Τύπου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, υπηρετώντας υπό τις διαταγές του γνωστού -απόστρατου πλέον- Αρχηγού του Ελληνικού Στρατού, στρατηγού Φραγκούλη Φράγκου. Ο π. Ιωάννης είχε διαγράψει ως τη χειροτονία του μια πολύ επιτυχημένη σταδιοδρομία στον Στρατό Ξηρός και στο Σώμα των Τεθωρακισμένων. Στο πλούσιο βιογραφικό του ως στρατιωτικού αναφέρεται ότι διετέλεσε διοικητής όλων των κλιμακίων μέχρι του επιπέδου τάγματος και υπηρέτησε σε όλες τις επιτελικές θέσεις ο οποίες προέκυπταν κά­θε φορά από τον βαθμό του.
Του Κώστα Παππά
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-15/07/2017)